Mae'n gwbl hanfodol bod myfyrwyr yn gallu parhau i dderbyn gwasanaethau iechyd meddwl a lles wrth ddysgu o gartref yn ystod pandemig y coronafeirws, yn ôl darparwr addysg bellach mwyaf Cymru.

Trwy addasu rhai o'r ffyrdd y mae gwasanaethau'n cael eu cynnig, mae Grŵp Llandrillo Menai yn parhau i ymdrin ag anghenion lles a chwnsela'r myfyrwyr fel rhan o'r ymateb ehangach i'r pandemig.

Yr wythnos hon, fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2020, mae'r Grŵp wedi lansio Calendr Lles gyda gweithgareddau dyddiol i helpu i gynnal iechyd meddwl positif. Mae hyn yn un o nifer o gamau sydd wedi eu sefydlu i wireddu Fframwaith Lles Grŵp Llandrillo Menai.

Meddai'r Prif Weithredwr Dafydd Evans: "Mae gofalu am les corfforol, emosiynol a chymdeithasol yn hynod bwysig er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad positif o fod yn y coleg yn ogystal â'u helpu i ennill cymwysterau.

"Mae pandemig y coronafeirws wedi arwain at nifer o heriau - yn cynnwys sut y gallwn barhau i ofalu am ein cymuned o fyfyrwyr a staff a chefnogi eu iechyd meddwl a lles tra'u bod yn dysgu o gartref.

"Aethom ati ar unwaith i addasu'r ffyrdd yr ydym yn cefnogi dysgwyr yng ngoleuni'r cyfyngiadau yn ystod lockdown."

Ychwanegodd: "Mae hwn yn gyfnod ansicr iawn i nifer ohonom ac mae llawer - yn arbennig oedolion ifanc bregus - yn debygol o deimlo'n hynod iawn o bryderus.

"Mae gennym ni yn y sector addysg bellach ddyletswydd i wneud yn siwr ein bod yn gwneud popeth bosibl i gynnal myfyrwyr fel y gallant barhau i ddysgu yn ystod y cyfnod hwn.

"Mae'n hollol hanfodol yn hyn o beth ein bod yn parhau i weithio ar y cyd ag eraill, fel Colegau Cymru trwy'r Strategaeth Lles Actif, a chydweithio gyda phartneriaid megis Betsi Cadwaladr, awdurdodau lleol a'r trydydd sector."

Cafodd gwasanaethau gofal, cefnogaeth ac arweiniad Grŵp Llandrillo Menai ei raddio'n 'ardderchog' gan adroddiad diweddar gan Estyn. Meddai Sam McIlvogue, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu: "Mae gofalu am iechyd meddwl a lles yn cael effaith sylweddol ar y capasiti i ddysgu ac mae helpu ein myfyrwyr i ymdopi â'r sefyllfa bresennol yn flaenoriaeth i ni ar hyn o bryd.

"Rydym yn delio gyda galw mwy nag erioed am gefnogaeth. Mae'r myfyrwyr yn dod i gysylltiad â ni am nifer fawr o resymau - o deimlo'n bryderus neu'n unig am nad ydynt mewn cysylltiad â'u ffrindiau, i boeni am faterion ymarferol fel arian a thechnoleg.

"Does dim os fod ymbellhau cymdeithasol a chyfyngiadau eraill wedi cyfrannu at y teimladau hyn. Yn ôl yr hyn mae'r myfyrwyr yn ei ddweud wrthym, maen nhw'n cael rhyddhad mawr o wybod ein bod yn dal i fod yma'n cynnig cefnogaeth ac yn awgrymu ffyrdd y gallant ofalu am eu hunain a magu gwytnwch i ymdopi."

Ychwanegodd: "Trwy ddefnyddio technoleg fel Zoom a Google hangout ynghyd â galwadau ffôn arferol, mae staff y tîm lles mewn cysylltiad cyson gyda'r myfyrwyr, weithiau'n ddyddiol. Rydym wedi medru parhau i gynnig gwasanaeth cwnsela trwy ffôn neu linc fideo.

"Rydym hefyd wedi bod yn defnyddio ein cyfryngau cymdeithasol i rannu negeseuon positif, tips a gwybodaeth am y gwasanaethau lles ymhlith ein myfyrwyr. Mae'r calendr lles yn ffordd arall o roi cefnogaeth trwy gynnig camau bach, ymarferol i helpu wrth geisio ymdrin o ddydd i ddydd â rhai o'r heriau emosiynol sy'n gallu codi wrth ddysgu gartref."