Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae sawl aelod staff Grŵp Llandrillo Menai yn gwirfoddoli i helpu ym mhob ffordd posib. Mae rhai yn mynd ati i wnïo dillad gwaith pwrpasol ac eraill yn argraffu darnau i wneud fisorau amddiffynnol.

Mae tri o'r aelodau staff hyn yng Ngholeg Menai hefyd yn chwarae rhan bwysig i gefnogi'r rhai hynny sy'n wael ar hyn o bryd drwy recordio rhaglenni radio yn eu hystafelloedd byw cyn mynd ati i ddarlledu'r rhaglenni hyn ar wardiau Ysbyty Gwynedd.

Mae Yvonne Gallienne, Sarah Wynn Griffiths a Jan Davies wedi bod yn gwirfoddoli ar Radio Ysbyty Gwynedd ers blynyddoedd bellach, ac felly, yn gwybod pa mor braf yw clywed neges gan rywun annwyl neu gân gyfarwydd. O ganlyniad, pan rwystrodd pandemig Covid-19  y dair ohonynt rhag defnyddio eu stiwdio yn yr ysbyty ac ymweld â'r wardiau i gasglu ceisiadau, roedd yn rhaid iddynt feddwl yn greadigol.

Roger Richards, Swyddog Technegol y tîm oedd yn gyfrifol am gymryd y cam cyntaf pwysig. Penderfynodd Roger symud offer y stiwdio i'w gartref a rhedeg y stiwdio oddi yno. Mae'r cyflwynwyr yn recordio eu sioeau yn defnyddio meicroffonau ac apiau, ac yna mae Roger yn dod â'r sioeau at ei gilydd ac yn darlledu'r rhaglen orffenedig.

Dywedodd un o'r gwirfoddolwyr Yvonne Gallienne ,

I ddechrau, roedd yn rhyfedd peidio gallu defnyddio offer y stiwdio yn yr ysbyty. Mae recordio rhaglenni yn fy ystafell fyw wedi bod yn her -  yn gobeithio nad yw'r ffôn am ganu neu'r ci am gyfarth yng nghanol recordiad! Ond, am ein bod ni wedi cydweithio'n dda fel tîm, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn boblogaidd iawn a phawb yn gwerthfawrogi ein gwaith. Sicrhau bod cleifion yr ysbyty yn parhau i fwynhau'r gerddoriaeth yw ein blaenoriaeth, yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cytunodd Mandy Jones, y Cyfarwyddwr Nyrsio,

Mae'r gwasanaeth y mae gwirfoddolwyr gorsaf radio'r ysbyty wedi bod yn ei gynnig wedi bod yn werthfawr iawn. Mae'r cleifion yn unig ac yn poeni, ac yn anffodus nid yw'n bosib iddynt gysylltu â'u teuluoedd a dim ond ychydig iawn o gyswllt sydd ganddynt gyda'r tîm sy'n gofalu amdanynt. Felly, mae'r cyfle i ryngweithio gyda'r orsaf radio a chysylltu gyda'u teuluoedd a'r gymuned ehangach yn hollbwysig iddynt yn y cyfnod hwn.

Dywedodd Sarah Wynn Griffiths, Swyddog Cyfoethogi Profiad y Myfyrwyr, Grŵp Llandrillo Menai:

Does dim dwywaith ein bod yn derbyn mwy o geisiadau, a mathau gwahanol o geisiadau hefyd - mae llawer yn awyddus i ddiolch i staff yr ysbyty am eu gwaith arbennig. Rydym wedi bod yn siarad gyda nifer o fusnesau lleol sy'n awyddus i wybod sut allen nhw helpu neu gyfrannu nwyddau.

Mae sawl ffordd y gall cleifion a pherthnasau gysylltu â Radio Ysbyty Gwynedd i gyflwyno cais - yn defnyddio Facebook, Twitter, Instagram, y wefan, e-bost, ffôn neu neges destun.

Twitter: @YGRadio

Instagram: radioysbytygwynedd

Ffôn/Testun: 07579 062 034

Gwefan: www.radioysbytygwynedd.com

E-bost: radioysbytygwynedd@gmail.com

Mae'r orsaf yn elusen gofrestredig, felly mae'n dibynnu ar gyfraniadau a gweithgareddau codi arian i gynnal y gwasanaeth. Mae tîm Radio Ysbyty Gwynedd wrthi'n trefnu gŵyl codi arian ar Facebook o'r enw Gŵyl Corona. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar 24 Mai rhwng 7-9pm ar eu tudalen Facebook. Mae nifer o fandiau ac artistiaid lleol wedi mynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad a bydd pob ceiniog yn mynd at Radio Ysbyty Gwynedd ac Awyr Las, elusen swyddogol yr ysbyty. Manylion i'w gweld ar eu cyfryngau cymdeithasol.