Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai gyfle i fynychu gweithdy diwrnod gydag Antena/Hansh ar safle Pwllheli.

Roedd y gweithdy yn gyfle euraidd i fyfyrwyr gyda diddordeb mewn perfformio, drama a'r cyfryngau cael dosbarth meistr gydag arbenigwyr y maes yng Nghymru, a'r oll trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cwmni cynhyrchu teledu annibynnol Antena oedd yn cynnal y gweithdy, cwmni sydd yn gyfrifol am wneud canran uchel o fideos Hansh ar gyfer S4C.

Yn ystod sesiynau'r bore rhoddodd Elis Dafydd Roberts, Geraint Iwan, Iwan Pitts a Rhys Gwynfor gyflwyniad ar Hansh gan gynnwys sut i anelu cynnwys at grŵp targed arbennig a tips ar sut i greu fideo poblogaidd. Yna cafodd myfyrwyr y cyfle i ddatblygu syniadau fyddai'n addas i Hansh cyn derbyn adborth gan Antena.

Yn ystod y sesiwn pnawn cafodd y myfyrwyr gyfle i greu fideos o'r syniadau roeddent wedi datblygu gyda'r arbenigwyr yn y bore o gwmpas y coleg a gan ddefnyddio technegau fel sgrin wyrdd. I gloi'r diwrnod cafodd y myfyrwyr arddangosfa o'r gwaith ynghyd â derbyn adborth gan yr arbenigwyr.

Yn ôl Sioned Williams, Swyddog Dwyieithrwydd yng Ngrŵp Llandrillo Menai/Sgiliaith;

Dyma'r tro cyntaf i gwmni Antena gynnal gweithdy o'r fath, ac roedden nhw a'r myfyrwyr wedi mwynhau'n arw. Roedd y gweithdy yn gyfle ardderchog i fyfyrwyr ddysgu sgiliau newydd gan arbenigwyr yn y maes teledu a chyfryngau yng Nghymru. Yn ogystal roedd wedi codi ymwybyddiaeth y myfyrwyr o'r cyfleoedd swyddi ym maes cyfryngau yng Nghymru ac yr angen am sgiliau Cymraeg yn y swyddi hynny.

Yn ôl un o'r myfyrwyr sydd ar gwrs Cyfryngau ym Mhwllheli;

Dwi wedi dysgu lot am farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol a sut i greu cynnwys penodol i grwpiau targed. Diwrnod brilliant ac roedd y cyflwynwyr yn grêt.

Trefnwyd y diwrnod gan Ganolfan Sgiliaith, sefydliad sydd yn darparu cefnogaeth flaengar ac arloesol ar ddwyieithrwydd yn y sector addysg ôl-14 er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dwyieithog myfyrwyr. Noddwyd y diwrnod drwy gynllun Grantiau Bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Diolch i Elis Dafydd Roberts, Geraint Iwan, Iwan Pitts a Rhys Gwynfor o Antena am gynnal y gweithdy. Diolch hefyd i'r myfyrwyr a wnaeth fynychu ac i Sgiliaith am drefnu'r digwyddiad.

Mae Hansh yn wasanaeth ar-lein wedi'i anelu at bobl ifanc, sydd ar gael i'w wylio ar YouTube, S4C Clic a BBC Iplayer.

I gael rhagor o wybodaeth am Sgiliaith ewch i https://www.gllm.ac.uk/sgiliaith/

I gael gwybod mwy am cyrsiau ewch i https://www.gllm.ac.uk/

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sioned Williams, Grŵp Llandrillo Menai, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Meirion-Dwyfor, Penrallt, Pwllheli, LL53 5EB, 01758 701385