Bu Myfyrwyr Addysg Awyr Agored yn cyflawni gwaith go wahanol i'w gweithgareddau arferol fel Caiacio neu Fynydda yn ddiweddar. Fel rhan o'u her gwirfoddoli newydd, bu'r myfyrwyr yn plannu coed i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Dechreuodd y myfyrwyr, sydd yn astudio ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos, ar eu gwaith gwirfoddol dros yr Ymddiriedolaeth yn ardal Cwm Penmachno.

Mae'r myfyrwyr newydd orffen eu gweithgareddau ar ddŵr - hwylio, canŵio, caiacio a syrffio am y flwyddyn. Maen nhw newydd ddechrau ar eu gweithgareddau ar y tir, sy'n cynnwys dringo creigiau, cyfeiriannu ar dir, sgiliau dringo bryniau a chrefft campio, ynghyd â chyflawni eu diwrnod cyntaf mewn cyfres o ddiwrnodau gwirfoddoli dros yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dyma'r prosiect cyntaf o'i math yn adfer afonydd, a'i nod ydy denu rhagor o fywyd gwyllt a lleihau'r perygl o lifogydd yn Nyffryn Conwy.   Bydd yn cyflawni hyn drwy greu cynefinoedd newydd i ddenu rhagor o fywyd gwyllt (yn cynnwys brithyll, dyfrgwn, glas y dorlan a'r gog), plannu rhagor o goed (fel coed helyg a gwern) ar hyd glan yr afon i ddenu rhagor o drochwyr i'r ardal ac adfer dolydd gwlyb llawn blodau.

Dywedodd y tiwtor Addysg Awyr Agored, Mike Hendry:

Mae'r myfyrwyr yn cyfrannu at gynllun hirdymor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ail-sefydlu systemau eco'r ardal, gan gynyddu lefelau bioamrywiaeth a lleihau'r achosion o lifogydd y is i lawr Afon Conwy. Maen nhw'n cael hwyl ac yn cynorthwyo'r amgylchedd yn ogystal â chyflawni gwaith Dyfarniad Amgylcheddol John Muir.

Mae pedair her yn rhan o'r dyfarniad: darganfod man gwyllt , ei archwilio, ei warchod a rhannu eich profiadau.

Mae cyrsiau Addysg Awyr Agored y coleg yn meithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn amrediad o chwaraeon awyr agored, gan gynnwys dringo creigiau, cerdded bryniau, sgrialu mewn ceunentydd a chanŵio. Mae myfyrwyr yn astudio pynciau fel gweithgareddau awyr agored ar dir ac ar ddŵr, Alldeithiau, Hyfforddi ar gyfer Ffitrwydd Personol, Chwaraeon Ymarferol, Anatomeg a Ffisioleg,  yn ogystal â mynd ar brofiad gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Addysg Awyr Agored Coleg Llandrillo, ffoniwch dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338 www.gllm.ac.uk/chwaraeon

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk