Mae gweithgareddau ar y gweill ar gampws Glynllifon wrth i'r Gwanwyn gychwyn, gyda llawer o anifeiliaid newydd-anedig a phlanhigion yn blaguro ar draws y tiroedd. Gan sicrhau bod y cyfleuster rhagorol hwn yn perfformio i eithaf ei botensial bob amser, mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnal nifer o brosiectau ymchwil, boed hynny'n golygu monitro gwartheg y fferm gyda Fitbits neu gymharu ansawdd y cig rhwng gwahanol fridiau moch.

Gwahoddodd y coleg Rebecca Williams o Gymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA) i fynd ar daith o amgylch Glynllifon ac i drafod dyfodol ffermio a rheoli cefn gwlad. Mae'r hinsawdd wleidyddol ac economaidd bresennol wedi golygu bod llawer o sefydliadau yn ailystyried eu cyfeiriad strategol i gynefino â galwadau'r farchnad sy'n newid yn barhaus. Nid yw campws Glynllifon yn wahanol, gan fod yr angen i roi'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i'r genhedlaeth nesaf i arwain y ffordd yn y diwydiant yn bwysicach nag erioed.

Dywedodd Aled Jones-Griffiths, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor:

Rydym am i Lynllifon fod yn fodel prawf i'r fferm ac i gefn gwlad y dyfodol.  Mae gennym y dechnoleg ddiweddaraf ac uchel eu perfformiad yma yng Nglynllifon i'n helpu i wneud pob proses mor effeithlon a darbodus â phosibl, ond rydym bob amser yn edrych tuag at y dyfodol ac yn ystyried yr hyn y gallem ei wneud yn wahanol i gynefino â'r byd hwn sy'n newid yn barhaus. Mae cael mewnwelediad y CLA yn werthfawr iawn i ni wrth wneud hyn. Byddwn yn cyfarfod eto yn y dyfodol agos ar gyfer trafodaethau pellach ar yr hyn y gellir ei wneud i sicrhau bod ein colegau yn darparu'r gwasanaethau gorau posibl wrth ddatblygu sgiliau'r genhedlaeth nesaf o reolwyr tir a ffermwyr.

Mae'r CLA wedi bod yn diogelu buddiannau tirfeddianwyr, a'r rhai sydd â diddordeb economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yng nghefn gwlad am dros 112 o flynyddoedd. Mae aelodau CLA yn rheoli neu'n berchen ar tua hanner y tiroedd cefn gwlad yng Nghymru a Lloegr, a mwy na 250 o wahanol fathau o fusnesau. Dywedodd Rebecca:

Roedd yn wych ymweld â Glynllifon a chlywed syniadau blaengar yn y coleg ynghylch sicrhau bod y myfyrwyr yn barod i ddiwallu anghenion y sector ffermio yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'n amlwg y bydd ffermwyr llwyddiannus y dyfodol angen cyfoeth o sgiliau, profiad a gwybodaeth ac mae'r coleg, drwy ei arferion ffermio enghreifftiol, yn darparu sylfaen wych ar gyfer hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y CLA, ewch i https://www.cla.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai ewch i https://www.gllm.ac.uk/