Yn ddiweddar, aeth saith deg pump o fyfyrwyr o Grŵp Llandrillo Menai i gynhadledd 'Cymraeg: Cyflog a Chyfle' yn Nant Gwrtheyrn.

Daeth myfyrwyr Adeiladu, Trin Gwallt a Therapi Harddwch, a Theithio a Thwristiaeth o Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor at ei gilydd ar gyfer cynhadledd undydd i ystyried eu dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eu hastudiaethau, ac i ystyried pwysigrwydd yr iaith Gymraeg wrth wneud y dewisiadau hynny.

Trefnwyd y diwrnod gan Hunaniaith, mewn partneriaeth â Sgiliaith.  Hunaniaith yw menter yr iaith Gymraeg yng Ngwynedd ac mae'n hyrwyddo'r Gymraeg yn y sir trwy drefnu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg.

Mae Sgiliaith yn adran o fewn Grŵp Llandrillo Menai, sy'n darparu cefnogaeth arloesol a blaengar i ddwyieithrwydd i'r sector addysg ôl-14.

Dechreuodd y gynhadledd gyda sesiwn ymwybyddiaeth iaith Gymraeg, a gyflwynwyd gan Hunaniaith, Sgiliaith ac Iwan Hywel o Fentrau Iaith Cymru. Roedd y sesiwn wedi'i anelu at gael myfyrwyr i ddechrau meddwl am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg i'w hunaniaeth a'u cyflogadwyedd.

Yn y prynhawn, aeth y myfyrwyr i ddosbarthiadau meistr dan arweiniad cyflogwyr lleol sydd ag arbenigedd yn eu maes astudio. Rhoddodd y dosbarthiadau meistr gyfle i fyfyrwyr ddysgu am y cyfleoedd gwaith sydd yn yr ardal, a phwysigrwydd y Gymraeg yn y meysydd hyn.

Cyflwynodd Llŷr ap Gruffydd, swyddog dysgu, hyfforddi a datblygu Cartrefi Cymunedol Gwynedd, wybodaeth i'r myfyrwyr Adeiladu am gyfleoedd gyrfa yn y sefydliad, gan bwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg er mwyn delio â chleientiaid yn llwyddiannus. 

Fe wnaeth Jano Hughes ac Anwen Jones o gwmni Trin Gwallt Igam Ogam yng Nghricieth siarad â'r myfyrwyr Trin Gwallt a Harddwch am sut y gwnaethon nhw sefydlu eu busnes trin gwallt llwyddiannus, a'r rôl y mae'r Gymraeg yn ei chwarae wrth ddarparu gwasanaeth a phrofiad ardderchog i'w cwsmeriaid.

Cafodd y myfyrwyr Lletygarwch a Thwristiaeth gyfle i wrando ar Mair Saunders a Mathew Penri o Nant Gwrtheyrn yn sôn am y pentref, y gwasanaethau y maent yn eu darparu, a sut mae iaith a diwylliant Cymru yn rhan annatod o lwyddiant y busnes.

Dywedodd Sioned Williams, swyddog dwyieithrwydd Grŵp Llandrillo Menai, sydd wedi'i leoli ar gampws Pwllheli Coleg Meirion-Dwyfor:

Diolch i'r myfyrwyr a ddaeth i'r gynhadledd ac a gymerodd ran yn y gweithgareddau. Hefyd, hoffwn ddiolch i staff Hunaniaith, Sgiliaith a Grŵp Llandrillo Menai am drefnu'r digwyddiad ac i'r siaradwyr gwadd a ysbrydolodd y myfyrwyr. 

Mae Sgiliaith yn diffinio ei nod ei hun fel sefydliad sy'n 'cynnig cyngor ymarferol ar arfer da, hyfforddiant staff, ac adnoddau, gyda'r nod o wella sgiliau a phrofiadau dwyieithog myfyrwyr.'