Llwyddodd tîm o gogyddion dawnus o Awstria i ennill tlws Brwydr am y Ddraig ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru a gynhaliwyd yr wythnos hon ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg yn olynol. 

Wedi cryn drafod, cyhoeddwyd mai tîm Awstria oedd yr enillwyr mewn swper arbennig yng ngwesty Llandudno Bay. Yn rhannu'r fedal arian oedd y tîm sy'n cynrychioli Cymru (o'r Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd), ynghyd â grŵp o gogyddion o Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng - a gytunodd i gamu i mewn fel cyfnewidiad hwyr i Wlad Belg.

Aeth cannoedd o gogyddion o bob cwr o Gymru a Lloegr ati i gystadlu ym Mhencampwriaethau Coginio Cymru gan ddod â holl gystadlaethau coginio'r genedl ynghyd mewn un lleoliad am y tro cyntaf.

Cynhelir y pencampwriaethau bob mis Chwefror a rhoddir cyfle i gogyddion gorau'r DU ddangos eu doniau. Bwriad y digwyddiad yw dathlu'r doniau coginio a'r amrywiaeth ysblennydd o fwyd da a geir yng Nghymru. Mae'r pencampwriaethau'n llawn cystadlaethau cyffrous ar gyfer dysgwyr, cogyddion iau, uwch gogyddion a staff gweini.   Bu llawer o fyfyrwyr Coleg Llandrillo yn cystadlu, gan ennill sawl gwobr aur, a chasgliad o fedalau rhyngddynt yn ystod y tri diwrnod o gystadlu.

Yn ogystal â chystadleuaeth Brwydr am y Ddraig, roedd rowndiau terfynol y cystadlaethau Cogydd Cenedlaethol ac Ifanc Cymru.

Dechreuodd cystadleuaeth flynyddol Brwydr am y Ddraig ddydd Mawrth, gyda thîm Cymru yn camu mewn i'r gegin yn gyntaf. Yn eu dilyn roedd tîm Hyfforddi Cambrian ddydd Mercher ac Awstria ddydd Iau. Roedd yn ofynnol i bob tîm goginio bwydlen tri chwrs ar gyfer 70 o bobl dan oruchwyliaeth panel o gogyddion rhyngwladol yn beirniadu.

Fe wnaeth y tîm buddugol goginio cwrs cyntaf gyda draenog cernog, cimwch Norwy, veloute sitrws, wylys, brocoli gwyllt a chafiâr mewn dysgl agoriadol foethus, cyn cyflwyno'r prif gwrs sef cig oen mynydd Cymreig, pwmpen, bresych coch, tatws a salsiffi du. Enw'r pwdin oedd 'Mozart Inspiration', ac roedd yn gyfuniad blasus o siocled, nyget, marsipán, sorbed bricyll a chnau pistasio.

Mae cyn enillwyr gwobr Brwydr am y Ddraig yn cynnwys Cymru, Yr Alban, Yr Almaen, Lloegr, Sweden a Seland Newydd.

 

Enillydd rownd derfynol Cogydd Ifanc Cymru oedd Sion Hughes, 20 oed, sy'n gweithio yng Ngwesty'r Carden Park yng Nghaer. Enillodd Sion un o gyn-fyfyrwyr Coleg Llandrillo, Oliver Thompson, o drwch blewyn. Cafodd Oliver y fedal arian.

 

Cafodd poblogrwydd pobi, gwaith siwgr ac addurno cacennau ei adlewyrchu yn Sioe Gacennau Cymru gyda dwsinau o ffurflenni cais yn cael eu cyflwyno gan unigolion o bob cwr o Gymru a Lloegr.

Daeth y digwyddiad tri diwrnod i ben ddydd Iau gyda rownd derfynol cystadleuaeth Cogydd Cenedlaethol Cymru.  Rhoddwyd tair awr iddynt baratoi a choginio pryd tri chwrs ar gyfer pedwar o bobl yn defnyddio cynhwysion o Gymru, pan oedd hynny'n bosib.

 

Yr enillydd oedd Gavin Kellett, cogydd o Grughywel sy'n gweithio yn The Three Horseshoes Inn, Groesffordd, Aberhonddu. Enillodd y teitl o fod yn gogydd mwyaf mawreddog y genedl yn dilyn rownd derfynol eithriadol. Llwyddodd hefyd i ennill tri o gogyddion gwesty'r Grosvenor yng Nghaer.

Bu cannoedd o bobl yn y Deyrnas Unedig a thramor yn dilyn y digwyddiad cyfan yn fyw ar wefan y coleg.

 

Trefnir Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru gan Gymdeithas Goginio Cymru ac fe'i noddir gan Fwyd a Diod Cymru, adran Llywodraeth Cymru sy'n cynrychioli'r diwydiant bwyd a diod.   

 

Ym Mhalas Buckingham yn 2012, derbyniodd Grŵp Llandrillo Menai wobr Pen-blwydd Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines am ddarparu addysg o safon fyd-eang ym maes lletygarwch ac arlwyo ar bob lefel astudio. Yn yr arolygiad Estyn diweddar gan y llywodraeth, dyfarnwyd bod darpariaeth lletygarwch ac arlwyo'r coleg yn ardderchog. 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk