Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi cael darparwr hyfforddiant preifat o Fochdre, sef Hyfforddiant Gogledd Cymru.

Mae'r trosglwyddiad perchenogaeth yn nodi cynnydd pellach i Grŵp Llandrillo Menai a bydd yn galluogi'r Grŵp i ddatblygu ei gynnig yn y sector masnachol i wasanaethu gofynion cyflogwyr ledled Gogledd Cymru a thu hwnt. Bydd hyn yn cymryd trosiant y Grŵp yn uwch na £70m.

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 21,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,500 o fyfyrwyr addysg uwch ar draws Môn, Conwy, Dinbych a Gwynedd. Ar hyn o bryd mae'n gweithredu'r Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith y mae Hyfforddiant Gogledd Cymru yn rhan ohono.

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai:

Mae datblygu ein portffolio fel hyn wedi bod yn rhan o'n strategaeth gorfforaethol ers peth amser. Mae gennym berthynas ers tro gyda Hyfforddiant Gogledd Cymru ac rydym yn gwybod eu bod yn dda iawn yn yr hyn maen nhw'n ei wneud. Maent yn haeddu eu henw da a'u proffil uchel, felly mae'r symudiad hwn yn teimlo fel dilyniant naturiol inni.

Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, mae pethau'n parhau fel yr arfer i weithwyr Hyfforddiant Gogledd Cymru. Mae'n hanfodol bod y cwmni'n parhau i gyflawni ei gontractau cyfredol. Fodd bynnag, bydd y Grŵp yn prynu Hyfforddiant Gogledd Cymru yn caniatáu mwy o dwf a chyfleoedd yn y dyfodol. Wrth i'r trefniadau perchnogaeth newydd sefydlu, bydd cyfle i ddiffinio strategaeth newydd ar gyfer y cwmni, gan adeiladu ar brofiad a thwf y tîm.

Gweithiodd Grŵp Llandrillo Menai â Lexington Finance a Capital Law, cwmnïau sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, i drafod a strwythuro'r trafodiad a'i reoli hyd at ei gwblhau, gan sicrhau canlyniad a oedd pawb yn cytuno arno ac osgoi unrhyw amhariad i weithwyr Hyfforddiant Gogledd Cymru neu eu dysgwyr.

Bydd strwythur rheoli a staffio Hyfforddiant Gogledd Cymru yn aros yr un peth a bydd y cwmni'n cael ei lywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr, wedi'i gadeirio gan Alun Thomas, Aelod Bwrdd Grŵp Llandrillo Menai.

Cyn trosglwyddo perchenogaeth, roedd Hyfforddiant Gogledd Cymru yn cael ei arwain gan y Cyfarwyddwyr Mike Roberts, George Newson a Greg Pike a fu farw ddiwedd 2018. Dywedodd Mike Roberts:

Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru wedi tyfu'n sylweddol ers i'r gweithwyr cyntaf greu'r cwmni ym mis Ebrill 1983.

Mae twf y cwmni a'i enw da'r o ganlyniad i ymroddiad ein staff ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu holl waith caled a'u gallu i gyflawni safonau uchel yn gyson.

Rydym yn falch o allu trosglwyddo perchnogaeth Hyfforddiant Gogledd Cymru i Grŵp Llandrillo Menai sydd â hanes rhagorol o ran darparu darpariaeth hyfforddiant o safon uchel yng Ngogledd Cymru. Mae'r Grŵp yn gwerthfawrogi diwylliant y cwmni a gyda'r profiad a'r weledigaeth i adeiladu ar y sylfeini a grëwyd gennyf i a'm cyd-gyfarwyddwyr.

Dywedodd cynrychiolydd ar ran tîm rheoli Hyfforddiant Gogledd Cymru:

Rydym yn croesawu'r datblygiad hwn yn fawr iawn.  Teimlwn ei bod yn gam cadarnhaol i'n dyfodol fel cwmni ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i ffynnu fel rhan o Grŵp Llandrillo Menai.