Mae un o fyfyrwyr Coleg Llandrillo yn dathlu wedi iddo ennill medal aur yng nghystadleuaeth 'Celf Gemau Digidol 3D (Uwch)' yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

 

Llwyddodd Konrad Jastrzebski - a symudodd i Landudno o Wlad Pwyl yn 14 oed - i ennill y wobr gyntaf ar ôl cystadleuaeth ddwys am bedair awr yn erbyn myfyrwyr datblygu gemau ieuenctid gorau Cymru. Ar hyn o bryd mae'n astudio ar y cwrs 'Datblygu Gemau Lefel 3' ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Cafwyd cystadlu ffyrnig gan saith o ddylunwyr gemau a oedd wedi brwydro eu ffordd drwy'r rowndiau blaenorol i gyrraedd y rownd derfynol a gynhaliwyd yng Ngholeg Gwent yng Nghasnewydd.

Y dasg i'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd creu gorsedd (set) 3D ar gyfer gêm ffug-ryfela. I ddechrau, aeth Konrad ati i fraslunio ei syniad gan ddefnyddio ei sgiliau dylunio gyda Maya, meddalwedd a ddefnyddir yn y diwydiant gemau, ac yna Photoshop i roi gwaed i'r model.

Dywedodd Konrad:

Roeddwn wrth fy modd i ddod yn gyntaf o blith yr holl fyfyrwyr datblygu gemau gwych yng Nghymru.  Roedd y gystadleuaeth yn heriol iawn ond yn llawer o hwyl. Roedd yn brawf o'r holl bethau dwi wedi eu dysgu ar y cwrs.

Ar ôl gorffen ei gwrs Lefel 3, mae Konrad yn bwriadu gwneud Gradd Sylfaen mewn Datblygu Gemau yng Ngholeg Llandrillo.

Dywedodd Jordan Edwards, un o'i diwtoriaid yn y coleg:

Mae Konrad yn fyfyriwr gwych. Mae'n gwneud ei orau glas ym mhob tasg sy'n cael ei roi o'i flaen, a dyma sydd wedi arwain at ei lwyddiant yn y gystadleuaeth fawreddog hon. Mae'r gystadleuaeth hon yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu ac arddangos amrywiaeth o sgiliau creadigol a thechnegol sy'n hanfodol yn y diwydiant gemau cyfoes.

Dywedodd David Owen, Rheolwr  Rhaglen ar gyfer Cyfrifiadura a Thechnoleg Cyfryngau yng Ngholeg Llandrillo:

Hoffwn longyfarch Konrad ar ei lwyddiant yn y gystadleuaeth modelu gemau 3D cenedlaethol. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid Cymru brofi eu sgiliau a'u cymharu ag eraill a'u gwella trwy gystadlu mewn cystadlaethau mewn nifer o sectorau gwahanol.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru'n cynnwys 30 cystadleuaeth sgiliau, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gynhelir gan rwydwaith o golegau, hyfforddwyr dysgu yn y gweithle a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr. Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn rhan o raglen Twf a Swyddi Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sydd â'r bwriad o godi proffil sgiliau yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Cyfrifiadura, ewch i: www.gllm.ac.uk/cyfrifiadura

Neu, ffoniwch dîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk