Yn ddiweddar, ymunodd dysgwyr Cymraeg Conwy â'i gilydd ar gyfer noson "Hwyl yr Ŵyl/Fun Fun" ar gampws Coleg Llandrillo yn Llanrillo-yn-Rhos.

Ar ôl cwblhau cyfnod dysgu dwys yn ddiweddar, roedd y noson yn gyfle i ddysgwyr ar lefelau gwahanol i ddod at ei gilydd, cyfarfod pobl newydd a rhoi cynnig ar eu sgiliau ieithyddol. Roedd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn cwisiau ac amrywiaeth o gemau.

Dywedodd Llinos Jones, cydlynydd Cymraeg i Oedolion y coleg:

Mi wnaeth pawb fwynhau'r noson yn fawr. Mae'r dysgwyr wedi gwneud cynnydd da ac mae'r math hwn o noson yn gyfle gwych iddyn nhw fagu hyder ac ymarfer siarad yr iaith tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae dysgu Cymraeg yn gallu agor y drws ar nifer o gyfleoedd a phrofiadau newydd.

Dywedodd un myfyriwr:

Roedd y noson yn wych: yn ddiddorol ac yn hwyl.  Rydyn ni wedi mwynhau ehangu ein geirfa Gymraeg.  Mae wedi bod yn anodd ar adegau, ond rydym yn croesawu'r cyfle i brofi ein hunain. Mae siarad yr iaith Gymraeg yn fuddiol iawn i fywyd o ddydd i ddydd.

Trefnwyd y digwyddiad gan Ddysgu Cymraeg y gogledd-orllewin, sydd â chyrsiau o bob lefel ar gael yn Sir Fôn, Conwy a Gwynedd. Cyflwynir cyrsiau ar ran y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg, a sefydlwyd mewn ymateb i adroddiad 'Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion' gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r iaith Gymraeg yn parhau i ffynnu, ac mae hanner miliwn o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Mae hynny'n cyfateb i 19% o'r boblogaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am ddysgu Cymraeg yn ardal Conwy, e-bostiwch Llinos Jones: jones10l@gllm.ac.uk

gwefan: www.dysgucymraeg.cymru

www.gllm.ac.uk