Yn ddiweddar, ymgymerwyd â'r gwaith manwl o adnewyddu mynedfa hanesyddol campws un o golegau Gwynedd ar gost o £65,000.

⁠Atgyweiriwyd ac ailaddurnwyd y porth bwaog sy'n deillio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar safle Coleg Meirion-Dwyfor yng Nglynllifon er mwyn gwella diogelwch a chynnal a chadw'r adeiladwaith trawiadol.

Yn ôl llefarydd ar ran CADW, mae'r gwaith yn enghraifft wych o roi egwyddorion cadwraeth ar waith er mwyn atal yr ased hanesyddol a dramatig hwn rhag dirywio, a'i gadw er budd y cenedlaethau sydd i ddod.

Yr adeilad rhestredig gradd II* hwn yw prif fynedfa Parc Glynllifon, ger Caernarfon, lle ceir campws coleg amaethyddol Glynllifon.

Mae'r adeiladwaith, sydd ar ffurf "Bwa Gorfoledd", yn dyddio'n ôl i ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda rhai ychwanegiadau a newidiadau wedi'u gwneud yn 1900.

Deellir bod y llew sydd ar gopa'r Bwa wedi'i symud o'r fferm ddiwedd y 1800au.

Yn ôl Sam Faire, Rheolwr Ystadau Grŵp Llandrillo Menai:

Yn ystod y prosiect yma, gwnaed dipyn o waith adnewyddu cydnaws a hanfodol.

Roedd y gwaith yn bwysig am sawl rheswm.

Mae wedi gwella diogelwch o safbwynt y rhai sy'n defnyddio Parc Glynllifon, mae wedi helpu i gynnal a diogelu nodwedd hanesyddol werthfawr i'r cenedlaethau sydd i ddod, ac wedi gwella golwg ac estheteg y fynedfa i Barc Glynllifon.

Y Ganolfan Adeiladu Naturiol wnaeth y gwaith gyda Capita Symonds a Jeff St Paul yn ymgynghorwyr.

Golygodd sefydlogi ac adnewyddu pen y llew, a oedd ar fin dod yn rhydd, yn ogystal â thrwsio ac addurno'r ddau eryr sydd o'i boptu.

Aethpwyd ati hefyd i dynnu'r hen haen wrth-ddŵr a oedd wedi gweld ei dyddiau gorau, gan roi haen blwm yn ei lle, i gyd-fynd â'r adeiladwaith gwreiddiol.

Hefyd, bu'n rhaid i'r adnewyddwyr dynnu sawl haen o baent oddi ar y bwa pan oedd y rendrad a'r darnau addurniadol yn cael eu hadfer.

I gwblhau'r gwaith, ail-addurnwyd y porth bwaog yn gyfan gwbl, gan osod goleuadau newydd gwell arno.

Costiodd y prosiect oddeutu £65,000 a chafwyd y maen i'r wal ddiwedd 2018.

Rŵan, mae Coleg Meirion-Dwyfor yn bwriadu datblygu Canolfan Astudiaethau Anifeiliaid yn y cytiau moch o oes Fictoria sydd ar safle Glynllifon.

Mae'r cais cynllunio o dan ystyriaeth ar hyn o bryd a'r gobaith yw y bydd y gwaith yn mynd rhagddo erbyn mis Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Nglynllifon, ewch i  www.gllm.ac.uk/cyrsiau.