Mae cynorthwy-ydd cefnogi dysgu o Goleg Llandrillo sy'n gofalu am fyfyrwyr ag anawsterau dysgu, ynghanol ymgyrch codi arian mawr i godi miloedd o bunnoedd, a fydd yn dod i uchafbwynt gyda thaith gerdded 10-diwrnod drwy wylltiroedd Fietnam!

Mae Gwen Chadwick, ynghyd â'r ffrindiau Nicola Hau a Myra Illingworth, wedi cofrestru ar gyfer "Taith Gerdded Fietnam ar gyfer Gofal Canser Marie Curie 2019" a fydd yn cael ei gynnal 24 Hydref - 2 Tachwedd, ond bydd angen codi dros £10,000 rhyngddynt cyn eu hantur yn Asia. 

Mae Nicola Hau, sydd yn gymydog i Gwen, wedi bod yn wirfoddolwr ar gyfer Marie Curie am bum mlynedd.  Roedd hi a Gwen yn sgwrsio am bosibiliadau codi arian gan benderfynu yn y pen draw i ymgymryd â'r daith gerdded.  Mae'r grŵp codi arian Colwyn a Llandudno Marie Curie wedi codi dros £100,000, ar gyfer yr elusen hyd yn hyn.

Bydd y triawd dewr yn teithio drwy ddyffrynnoedd hardd a chaeau padi gogledd Fietnam i fynyddoedd gwefreiddiol talaith Hòa Bình.  Fel y dywed briff ymgyrch Marie Curie:

Cewch gyfle i weld golygfeydd syfrdanol o lynnoedd, dyffrynnoedd a phasio drwy fforestydd a jyngloedd.  Bydd pob cam a gymrwch ar hyd y trywydd yn gwneud yn siwr fod pobl â salwch angheuol, a'u hanwyliaid, yn elwa'r mwyaf o'r amser sydd ganddynt ar ôl.

Defnyddir y swm codi arian lleiafswm o £3,500 y pen gan yr elusen i gynnig gofal a chefnogaeth drwy salwch terfynol.

Cododd Gwen, Nicola a Myra £350 mewn digwyddiad bore coffi'r wythnos hon ym Mwyty Orme View y Coleg ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, a oedd hefyd yn cynnwys raffl ac arwerthiant cacennau.  Maent hefyd wedi bod yn casglu y tu allan i archfarchnadoedd amrywiol gyda thiniau elusen.

Mae digwyddiadau codi arian i ddod yn cynnwys Raffl Nadolig (gwerthwyd 1,000 o docynnau cyn belled!) a Noson Gerddorol yn  Nhafarn y Bluebell yng Nghonwy, te partis yn Neuadd y Penrhyn a Phier Llandudno, Noson Farbeciw yng Nghyffordd Llandudno a diwrnod hwyl i'r teulu yr haf nesaf.

Dywedodd Gwen Chadwick:

Rwyf wastad wedi bod yn frwdfrydig ynglŷn â chodi arian: Rwyf wedi gwneud y Moonwalk yn Llundain dair gwaith, sydd yn hyd marathon.  Rydym i gyd yn edrych ymlaen at ein taith gerdded yn Fietnam; bydd yn cymryd o gysur ein harferion a bydd yn antur fawr hefyd.  Byddwn yn dechrau ein hyfforddiant ffitrwydd yn y Flwyddyn Newydd.

Ychwanegodd Nicola Hau:

Rwy'n meddwl fod  gwirfoddoli wir yn rhoi boddhad, yn enwedig pan dderbyniwn adborth gwerthfawrogol gan deuluoedd sydd wedi elwa o'r gwasanaethau.

Bydd ymdrechion pob un sy'n mynd ar y daith gerdded yn Fietnam yn gwneud gwahaniaeth anferthol: Mae £180 yn talu i rywun yn dioddef o salwch terfynol i fynychu'r uned therapi dydd yn yr hospis;  Mae £400 yn talu i rywun i aros yn Hospis Marie Curie am 24 awr, fel y medrant dderbyn y gofal ymarferol maent ei angen yn eu dyddiau olaf, ac mae £1,250 yn talu am system ocsigen cludadwy a fydd yn lliniaru symptomau sy'n achosi gofid, fel nad oes yn rhaid i rywun gael ei gyfyngu i wely.

www.gllm.ac.uk