Cafodd myfyrwyr cyrsiau amaeth o Wynedd gyfle i fynd i'r afael â dull a defnyddiau ffensio newydd ac arloesol yn ystod arddangosiad ymarferol.

Dydd Mercher 12 Rhagfyr daeth McVeigh Parker, arbenigwr mewn ffermio a ffensio i gampws Coleg Meirion-Dwyfor yng Nglynllifon, er mwyn cyflwyno sesiwn ymarferol i dros 80 o fyfyrwyr o adrannau peirianneg ac amaeth y coleg.

Cawsant gyfle i ddysgu a chael tro ar ddefnyddio system ffensio Clipex a ddyluniwyd yn Awstralia. Mae'n defnyddio polion ffens o haearn galfanedig fel ffordd newydd, cyflym ac effeithiol o osod ffensys o haearn.

Meddai Esmor Hughes, Cydlynydd y Cwrs Amaeth yng Nglynllifon:

Trefnwyd yr arddangosiad hwn i gyflwyno'r dull arloesol, effeithlon ac effeithiol o osod ffens i'r myfyrwyr.

Mae ffensio dull Clipex yn rhywbeth eithaf newydd i'r rhan fwyaf o ddysgwyr yma yn y coleg ac roedd yn brofiad arbennig o dda iddyn nhw, yn ogystal â chynnig cyfle iddynt ddysgu am dechneg newydd i gyflawni tasg gyffredin iawn ar bob fferm.

Mae'r fferm ar gampws yng Nglynllifon yn fferm waith lle mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau ac yn dysgu mewn amgylchedd ymarferol.

Yn ystod yr arddangosiad ffensio, aeth myfyrwyr i'r afael â gosod pyst yn y ddaear gan ddefnyddio peiriant gosod pyst. Rholiwyd y ffens allan ganddynt, yna fe'i codwyd i'w lle cyn ei thynnu'n dynn.

Gosodwyd y ffens Clipex mewn cae bach y tu ôl i brif adeilad Coleg Glynllifon ar Barc Gwledig Glynllifon, a bydd modd cadw praidd bach o eifr yno ar ôl gwneud y gwaith.

Mae McVeigh Parker yn un o brif ddosbarthwyr system ffensio Clipex, ac mae ganddynt wyth cangen yn y DU.

Yno ar ran y cwmni i arwain y sesiwn roedd y Cyfarwyddwr Cysylltiol, Stuart Mills, cynrychiolydd gwerthiant, Amanda Williams a rheolwr cyfrifon, Linda Hughes.

Dywedodd Stuart:

Mae hwn yn ddewis eithaf newydd yn y DU ac yn un sy'n tyfu'n gyflym oherwydd prinder coed yn y diwydiant ffensio. Mae cael cyfle i ddysgu mewn modd ymarferol am gynnyrch Clipex yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar sut bydd ffensio yn newid dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Mi ofynnodd y myfyrwyr gwestiynau da iawn am y cynnyrch ac roedd sawl un yn dangos diddordeb. Roedden nhw hefyd yn barod iawn i gymryd rhan yn yr agwedd ymarferol.

Ces i fy mhlesio'n fawr â champws Glynllifon - mae'n amlwg bodd ffermio yn greiddiol i bopeth sy'n digwydd yma.

Mae'r cyfleusterau yn rhai o safon uchel iawn, fel y cinio Nadolig ces i a fy nghydweithwyr yma. Mae'n amlwg bod llawer o arian wedi'i fuddsoddi yma dros y blynyddoedd diwethaf ac mae safon y campws yn adlewyrchu hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau yng Nglynllifon, ewch i www.gllm.ac.uk/courses.