Yn ddiweddar, daeth Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad i gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl i agor yn swyddogol estyniad gwerth £600,000 yn y Ganolfan Weldio a Thrwsio Cyrff Cerbydau.

Daeth cynrychiolwyr etholaeth Dyffryn Clwyd, sef Chris Ruane AS, a Dirprwy Lywydd Llywodraeth Cymru, Ann Jones AC, i dorri'r ruban o flaen cynrychiolwyr o uwch dîm rheoli'r coleg, llywodraethwyr y coleg, cynrychiolwyr o'r cyngor, yn ogystal â staff a myfyrwyr.

Prif bwrpas y datblygiad hwn yw rhoi cyfleoedd newydd i bobl yr ardal, yn enwedig pobl y Rhyl, i feithrin sgiliau newydd. Gan fod galw cynyddol am arbenigedd ym maes weldio a ffabrigo ledled Gogledd Cymru, mae hyn yn amhrisiadwy.

Y prif gontractwr oedd Dawnus Construction, gweinyddwyr/ymgynghorwyr y contract oedd SP Projects, ac yn ôl y contract, roedd yn rhaid codi'r estyniad newydd ac uwchraddio'r cyfleusterau presennol mewn 30 wythnos. Mae'r estyniad yn golygu bod 220 metr sgwâr ychwanegol o lawr ar gael.

Mae'r gwaith uwchraddio helaeth yn cynnwys: dyblu'r nifer o fythod weldio, ynni effeithlon (yn cynnwys goleuadau LED), cladin newydd, ailaddurno, gweithdy hyblyg, estyniad newydd ar y tu blaen, ystafell loceri i'r myfyrwyr, ehangu'r swyddfa, ystafell gyfrifiaduron newydd, ystafell theori a storfa. Rŵan, bydd y ganolfan yn gallu cynnig cyfres newydd o gyrsiau weldio, trwsio cyrff cerbydau, a pheirianneg awyrenegol.

Roedd y buddsoddiad o £600,000 yn cynnwys grant o £300,000 gan Gronfa Cymunedau'r Arfordir (CCF), gyda Grŵp Llandrillo Menai'n cyfrannu arian cyfatebol. Mae'r CCF yn hyrwyddo datblygiad economaidd mewn cymunedau arfordirol yn y Deyrnas Unedig drwy roi cyllid i hybu twf economaidd cynaliadwy a chreu swyddi.

Yn yr agoriad swyddogol, dywedodd Pennaeth Coleg Llandrillo, Lawrence Wood:

Ro'n i'n falch o weld y cyfleuster newydd yma'n cael ei agor. Bydd yn rhoi rhagor o gyfleoedd i bobl y Rhyl a'r cyffiniau gael hyfforddiant, a bydd yn gymorth i gyflogwyr gael y gweithwyr sgilgar y mae arnyn nhw eu hangen. Mae hwn yn un o nifer o ddatblygiadau yr ydyn ni'n bwriadu buddsoddi ynddyn nhw ar gampws y Rhyl, gan ategu llwyddiannau ein myfyrwyr mewn arholiadau Lefel A a meysydd galwedigaethol.

Meddai Chris Ruane AS:

Coleg y Rhyl ydi'r peth gorau i ddod i'r Rhyl ers dyfodiad y rheilffordd yn 1848! Mae'n wych fod gennym gyfleuster o'r fath yn y dref. Diolch i fuddsoddiad Coleg Llandrillo, mae llawer rhagor o gyrsiau hyfforddi a chyfleoedd ar gael i bobl ifanc yr ardal. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, buddsoddodd rai miliynau o bunnoedd yn yr ardal.

Ychwanegodd Ann Jones AC:

Mae'n wych gweld arian yn cael ei fuddsoddi yn y cyfleuster hyfforddi yma. Mae'r coleg yn rhoi i'r dysgwyr y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddod o hyd i waith da o safon yn yr ardal ac mae'r ganolfan i'r dim i rai sy'n awyddus i gael hyfforddiant galwedigaethol o'r radd flaenaf.

Dywedodd Clinton Walker o Gronant, myfyrwyr ar y cwrs Trwsio Cyrff Cerbydau:

Mae hi wastad wedi bod yn ganolfan wych, ond rŵan, gan fod yna fwy o le a chyfleusterau, bydd yn gallu darparu ar gyfer llawer mwy o fyfyrwyr. Bydd yn siŵr o wella cyfleoedd myfyrwyr i gael gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Weldio, Trwsio Cyrff Cerbydau, a Pheirianneg Awyrenegol, ffoniwch y coleg ar 01745 354 797.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: rhyladmissions@gllm.ac.uk