Yn ddiweddar, trefnodd myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Llandrillo ddigwyddiad rhwng cenedlaethau mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Siriol Conwy.

Roedd hyn yn cynnwys gwahodd pobl hŷn lleol i dreulio'r diwrnod yn y coleg gyda'r myfyrwyr ifanc i drafod ystod o bynciau, gyda'r nod o dorri'r rhwystrau cymdeithasol rhwng pobl ifanc a phobl hŷn.

Cafodd y grŵp o 35 o fyfyrwyr Lefel 2 gyfle i gyfnewid ystod eang o safbwyntiau gydag oedolion hŷn. Daeth yr ymwelwyr, sydd i gyd yn byw mewn tai gwarchod ym Mae Colwyn, at ei gilydd yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gampws Llandrillo-yn-Rhos gan gynrychiolwyr o'u cymdeithas tai, Cartrefi Conwy. Cynlluniodd y myfyrwyr y digwyddiad fel rhan o fodiwl ar eu cwrs.

Nod sylfaenol y gweithdy oedd annog y ddwy ochr i ddod i nabod ei gilydd a gwneud ymdrech bellach i adeiladau perthynas â'i gilydd. Roedd y myfyrwyr yn symud o gwmpas pump 'gorsaf', gan gwblhau gweithgareddau gyda gwahanol denantiaid, ac roedd hyn yn rhoi cyfle iddynt i ddangos eu sgiliau cyfathrebu, megis cyswllt llygaid, iaith y corff a gwrando gweithredol. Mi wnaeth y sesiwn annog y ddau grŵp i gymdeithasu, cyfnewid syniadau ac i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a'r bwriad ydy newid  canfyddiadau'r grwpiau oedran o'i gilydd. 

Dywedodd Maureen Maxwell, un o'r ymwelwyr:

Cawsom ddiwrnod gwych yn sgwrsio â myfyrwyr Coleg Llandrillo. Rydyn ni wedi gweld ochr arall i bobl ifanc, ochr gwahanol i'r sylwadau gwael sydd gan y wasg amdanynt weithiau. Roeddent yn gymdeithasol, yn garedig ac yn ymddwyn yn gall, ac yn ein gweld ni'n gyfartal iddyn nhw, nid fel hen bobl yn unig. Mae'n ymddangos fel bod y myfyrwyr am gael llawer o fudd o'r cwrs. Dymunaf y gorau iddynt.

Dywedodd Khia Rogers, un o'r myfyrwyr:

Roedd hi'n brofiad gwych i gael clywed am sut roedden nhw'n arfer byw yn yr hen ddyddiau. Roedd hi'n braf cyfathrebu â nhw mewn amgylchedd hamddenol ac roedd rhai o straeon eu plentyndod yn anhygoel. Mae'n gwneud i chi werthfawrogi'r holl bethau rydyn ni'n eu cymryd yn ganiataol.

Ychwanegodd y darlithydd  ym maes Iechyd a Gofal, Kate Farmer:

Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr: roedd yr adborth a dderbyniwyd gan y ddau grŵp yn gadarnhaol iawn.  Gobeithio mai'r myfyrwyr hyn fydd gweithwyr proffesiynol gofal iechyd y dyfodol, ac mae'n hanfodol ein bod ni, fel darparwyr addysg, yn deall rhai o'r problemau/pryderon y mae'r genhedlaeth hŷn wedi eu nodi.

Roeddem yn anelu at newid y camdybiaethau a'r ystrydebau sydd weithiau yn bodoli rhwng gwahanol genedlaethau, gan gael hwyl yr un pryd!

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Iechyd a Gofal, ewch i: www.gllm.ac.uk/iechyd

Neu ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk