Mae staff o adran Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo wedi bod yn brysur yn creu  calendr adfent tu chwith sy'n cynnwys dros 200 o eitemau - sy'n cyfateb i werth £500 o nwyddau - a bydd y myfyrwyr yn eu rhoi i fanc bwyd lleol.

Mae calendr adfent tu chwith yn syniad syml sy'n ceisio annog pobl i roi yn hytrach na derbyn wrth inni gyfri'r dyddiau at y Nadolig. Mae pobl yn casglu un eitem bob dydd am fis, ac yna, yn y cyfnod cyn y Nadolig, mae'r calendr llawn nwyddau yn cael ei roi i fanc bwyd.

Daeth staff ag un eitem bob dydd drwy fis Tachwedd i'w ychwanegu at y calendr, gyda'r eitemau yn amrywio o dun ffa pob i fag llawn nwyddau. Bydd y calendr enfawr yn cael ei roi i Fanc Bwyd y Trussell Trust yn Abergele, ac maen nhw wedi gofyn yn benodol am gig mewn tun, bwyd cath a phethau ymolchi, yn ogystal ag ychydig o anrhegion Nadoligaidd.

Helpodd y myfyrwyr i wirio'r dyddiadau gwerthu, chwilio am unrhyw ddifrod, ac ail bacio'r nwyddau. Y cais gwreiddiol oedd 25 eitem gan staff Sgiliau Byw'n Annibynnol, ond cynyddodd y cyfanswm i 200 eitem erbyn diwedd y dasg! Mae adran SBA Coleg Llandrillo yn cynnal nifer o gyrsiau sydd wedi'u teilwra yn arbennig i ddiwallu anghenion myfyrwyr sydd ag anableddau dysgu bach i gymedrol, anableddau dysgu difrifol ac anhwylderau ymddygiadol cymdeithasol ac emosiynol.

Dywedodd Cheryl Kersey-Brown sy'n aelod o staff:

Rydyn ni wedi gwirioni gyda'r ymateb gan staff Coleg Llandrillo. Dyma ymdrech wych i gasglu gymaint o eitemau. Dwi'n siŵr y bydd yr holl roddion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

Mae calendrau adfent tu chwith yn syniad gwych, ac yn enghraifft o sut mae cymunedau lleol yn gweithredu i helpu eu cymdogion.

Mae'r Trussell Trust yn cyd-weithio â chymunedau lleol i geisio atal newyn. Mae 14 miliwn o bobl yn byw o mewn tlodi yn y DU, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn llwgu bob dydd am nifer o resymau gwahanol, megis oediad mewn budd-daliadau neu dderbyn bil annisgwyl tra ar incwm isel.

Mae rhwydwaith Trussell Trust o dros 420 o fanciau bwyd yn gweithredu dros fwy na 1,200 o ganolfannau ar draws y DU ac yn darparu o  leiaf tri diwrnod o fwyd a chymorth brys i bobl sy'n wynebu argyfwng. Mae'n gweld cynnydd o 45% mewn ailgyfeiriadau ar gyfer pecynnau bwyd brys yn ystod y pythefnos cyn y Nadolig.

www.gllm.ac.uk