Mae dylunydd graffig o Wynedd wedi dod yn ail mewn cystadleuaeth ar draws Cymru.

Mae Ryan John yn fyfyriwr 19 oed o Harlech yn astudio celf a dylunio, a llwyddodd i gael y wobr arian yn nigwyddiad cyfryngau a chreadigol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gampws Coleg Gwent yng Nghasnewydd, 12 Rhagfyr.

Cafodd ei boster buddugol ei ganmol fel "ymateb creadigol, dwyieithog a theipograffig i'r briff."

Cafodd gwaith Rhys Parry, myfyriwr 18 oed o Lan Ffestiniog sy'n astudio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Dolgellau, hefyd ei ganmol gan y beirniaid am ei ddyluniad "cain a soffistigedig".

Dywedodd Martin Evans, eu tiwtor celf a dylunio:

Dyma'r tro cyntaf i fyfyrwyr adran gelf Coleg Meirion-Dwyfor Dolgellau ymgeisio yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, ac rydyn ni'n falch iawn o'u cyflawniadau.

Roedd yn gyfle gwych iddyn nhw ddangos eu sgiliau ac i brofi amgylchedd cystadleuol - cafodd y myfyrwyr i gyd eu canmol am eu gwydnwch a'u proffesiynoldeb. 

Edrychwn ymlaen at weld mwy o'n myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau yn y dyfodol.

Cynrychiolodd Rhys a Ryan Coleg Meirion-Dwyfor mewn cystadleuaeth oedd yn cynnwys 20 o fyfyrwyr celf a dylunio dawnus o bob cwr o'r wlad.

Eu tasg oedd dylunio poster marchnata i hybu'r celfyddydau creadigol yng Nghymru, gan dargedu disgyblion ysgol uwchradd.

O fewn amser penodol, y dasg oedd creu dyluniad gwreiddiol, deniadol a pherswadiol gyda defnydd cryf o deipograffeg a thystiolaeth o ddealltwriaeth glir o'r gynulleidfa darged.

Cynhelir digwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn amrywiaeth o fasnachau a sectorau ar draws y wlad gyda chystadleuwyr llwyddiannus yn cael eu hannog i wneud cynnydd yn eu gwaith ac i gymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills UK.

Mae'r gystadleuaeth yn rhan o brosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru ac wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o sgiliau yng Nghymru a chynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid brofi eu sgiliau a'u cymharu ag eraill a'u gwella trwy gystadlu mewn cystadlaethau lleol, mewn nifer o feysydd gwahanol.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau celf a dylunio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, ewch i'n gwefan: www.gllm.ac.uk/cyrsiau.