Yn ddiweddar llongyfarchodd Dr Fraser Logue, Is Lywydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Siemens Healthineers, rai o staff y cwmni ar gwblhau cyrsiau hyfforddi'r Sefydliad Arwain a Rheoli gyda Busnes@LlandrilloMenai. 

Mae Siemens Healthineers yn un o 'Gwmnïau Angori' Llywodraeth Cymru; pwysleisia hyn bwysigrwydd y cwmni i'r economi, yn lleol ac yn genedlaethol.

Trefnwyd yr hyfforddiant drwy Busnes@ ac fe'i ariannwyd yn rhannol gan Brosiect SEE. Bwriad y Prosiect hwn yw gwella sgiliau gweithwyr presennol Gogledd Cymru drwy roi iddynt hwy a'u busnesau hyfforddiant, sgiliau a chymwysterau priodol a fydd yn galluogi iddynt fanteisio ar yr economi ranbarthol sy'n tyfu.

Yn sgil llwyddiant yr hyfforddiant, dewiswyd dau griw arall o weithwyr, ac mae'n edrych yn debyg y bydd y rhaglen Arwain a Rheoli'n parhau i gael ei chynnal yn Siemens yn ystod 2019.

Eglurodd Emily Williamson, Cydlynydd Dysgu a Datblygu yn Siemens:

Gwnaethom ddewis nifer o staff a oedd newydd gael dyrchafiad i swyddi goruchwylio a rheoli neu a ddynodwyd yn ddarpar reolwyr posibl. Roedd y rhain yn gweithio yn yr Adran Weithgynhyrchu, yr Adran Gweithgareddau Technegol, yr Adran Wyddonol ac ym maes Ansawdd.  Er bod gan bob un sgiliau a gallu technegol cadarn, roedd arnynt angen meithrin sgiliau a chael hyfforddiant ym maes arwain a rheoli.  

Mae Prosiect SEE wedi gwirioneddol helpu; gwnaeth y cyllid hi'n bosib i ystod ehangach o weithwyr gael hyfforddiant.  Yn sgil hyn, newidiodd staff eu dulliau arwain.  Gwelsom hefyd newidiadau cadarnhaol yn amgyffrediad rhai aelodau ohonyn nhw eu hunain a sut maen nhw'n ymgysylltu â'u timau.

I gael gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael drwy Brosiect SEE, ewch i www.gllm.ac.uk/busnes/see/