Mae myfyriwr prysur iawn o'r coleg yn ceisio cydbwyso gwaith astudio ar gyfer blwyddyn olaf ei gwrs gradd mewn peirianneg â chyfrifoldebau technegydd peirianneg, a'i ddyletswyddau fel un o gynghorwyr ieuengaf Cymru!

Mae Gareth Smith o Ruddlan, yn dilyn cwrs gradd BEng (Anrh) mewn Peirianneg Sifil ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos wedi bod yn gynghorydd tref yn Rhuddlan ers pan oedd yn 19 oed!

Mae Gareth yn 21 erbyn hyn, ac yn arwain sawl ymgyrch fel swyddog etholedig ei dref: fo yw warden llifogydd Rhuddlan (ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru), cydlynydd ymwybyddiaeth o gyflymder yn Rhuddlan ac ysgrifennydd y grŵp cymunedol lleol. Roedd hefyd yn arfer gwrando ar drafodaethau yn siambr y cyngor.

Cafodd ei fagu ym Mhrestatyn hyd nes roedd yn ddwy oed cyn symud i Ruddlan. Mae diddordeb ganddo ers yn ifanc yn yr amgylchedd adeiledig yn Rhuddlan: datblygiadau tai, masnachfreintiau siopau bwyd, systemau draenio a dyluniad adeiladau.

Meddai Gareth, sydd wedi bod yn gweithio fel technegydd peirianneg yn Capita Real Estate and Infrastructure ym Mae Colwyn ers haf 2015:

Roeddwn i'n arfer gofyn fel plentyn 'pwy drefnodd hwnna?', 'beth sy'n digwydd yna?' ac yn y pen draw mi sylweddolais i mai peirianneg sifil oedd y cyfan! Mae'r dref yn fywiog iawn ar hyn o bryd ac rydw i'n edrych ymlaen at wneud fy ngorau i'w cynorthwyo i fod hyd yn oed yn fwy llewyrchus.

Dechreuodd Gareth ei lwybr tuag at adeiladu yn 14 oed pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, a hynny ar gwrs dolen gyswllt rhwng y coleg a'r ysgol.

Cofrestrodd ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos a dilyn cwrs Cymhwyster Lefel 3 dwy flynedd o hyd mewn adeiladu, cyn mynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd Sylfaen. Mae newydd ddechrau ar flwyddyn olaf ei gwrs gradd ac yn bwriadu mynd ymlaen i ddilyn cymhwyster gradd Meistr.

Ychwanegodd Gareth:

Mae'r coleg wedi cynnig cefnogaeth un-i-un i mi ar hyd y daith, ac mae'n debygol iawn na fyddwn i wedi cael hynny mewn prifysgol. Mae'n cynnig cyfle i holi cwestiynau unrhyw bryd ac yn golygu y byddwch chi'n dysgu am bethau tu hwnt i waith yr aseiniad.

Dywedodd David Roberto, tiwtor Gareth, sydd hefyd yn Gydlynydd Addysg Uwch ym maes Peirianneg yng Ngholeg Llandrillo:

Mae Gareth yn fyfyriwr arbennig. Nid ar chwarae bach mae canfod cydbwysedd rhwng astudiaethau yn y coleg, swydd ym maes adeiladu, a'i waith fel cynghorydd. Rydym yn ei longyfarch yn fawr iawn ar ei lwyddiannau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Peirianneg, ewch i: www.gllm.ac.uk/peirianneg

Neu ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338. 

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk