Yn ystod yr Wythnos Ddiogelu cafodd cannoedd o fyfyrwyr gyfle i fynd i ystod eang o weithdai a digwyddiadau rhannu gwybodaeth oedd yn cael eu cynnal ar draws 12 campws y Grŵp.

 

Roedd Wythnos Ddiogelu yn gyfle i fyfyrwyr feddwl mwy ynglŷn â sut y medrant gadw eu hunain yn ddiogel y tu mewn a thu allan i'r coleg yn ogystal â bod yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt yng ngholegau Grŵp Llandrillo Menai: Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Hyrwyddwyd y gweithdai a'r digwyddiadau gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Barnardos Cymru a Mind Aberconwy, ac roeddent yn trafod pynciau megis defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel, gyrru'n ddiogel, perthnasau iach, a rhyw mwy diogel. 

Darparodd y tîm Lles Myfyrwyr wasanaeth galw heibio cyfrinachol lle gallai myfyrwyr gael cyngor ac arweiniad ar amrywiaeth o bynciau, yn amrywio o iechyd meddwl a chorfforol, drwy berthnasau personol, i gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

Trefnodd Heddlu Gogledd Cymru sawl sesiwn ar ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel a oedd yn cynnwys 'Sexting' (anfon delweddau anweddus) a'r gyfraith sy'n ymwneud â hynny, yn ogystal â darparu gwybodaeth gyffredinol am gadw'n ddiogel ar y rhyngrwyd. Yn ogystal â hyn, darparwyd gweithgareddau ychwanegol yn ystod tiwtorialau i roi amser i ddosbarthiadau i drafod gwahanol themâu perthnasol i'r wythnos.

 

Un o'r sesiynau mwyaf poblogaidd oedd 'Peryglon Bywyd'. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ynghyd â'n partneriaid diogelwch y ffyrdd sef Taith, Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Beicio Diogel, yn ymwneud ag addysgu gyrwyr ifanc a phobl ifanc sydd ar fin dysgu gyrru, rhwng 16 a 24 oed, am ganlyniadau gyrru gwael neu amhriodol.

Fe wnaeth Grŵp Llandrillo Menai ddylunio a chreu fideo ar gadw'n ddiogel sydd ar gael i'r holl fyfyrwyr ar sianel youtube y coleg.

https://www.youtube.com/watch?v=PBNJjMPSVYg

Darparodd y grŵp hefyd ganllaw defnyddiol yn rhestru'r apiau ar ffonau clyfar sy'n cynorthwyo defnyddwyr i reoli a chynnal eu Lles Meddyliol.

 

Dywedodd llywydd undeb myfyrwyr Coleg Llandrillo, Jacob Tudor Jones:

Roedden ni'n falch iawn o gael cynnal a helpu i lansio digwyddiad mor ddylanwadol a phwysig. Roedden ni eisiau i gymaint o fyfyrwyr â phosib i gymryd rhan yn ystod Wythnos Diogelu. Wrth inni ledaenu'r gair, gallwn fynd i'r afael â chamdriniaeth a helpu i sicrhau nad oes neb yn gorfod dioddef.

www.gllm.ac.uk