Yn ystod yr wythnos cyn hanner tymor mis Hydref, daeth dros 350 o ddisgyblion blwyddyn 9 o ysgolion uwchradd yn siroedd Conwy a Dinbych i ddigwyddiad CodiSTEM ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Grŵp Llandrillo Menai gyda chefnogaeth Gyrfa Cymru.

Ei nod yw ysbrydoli pobl ifanc ac ennyn eu diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) drwy roi cyfle iddynt roi cynnig ar weithgareddau fel Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Rhaglennu Cyfrifiadurol, Peirianneg Sifil, Roboteg a rhagor o bethau.

Darperir y gweithgareddau ymarferol hyn gan gwmnïau lleol ac adrannau colegol. Caiff y bobl ifanc gyfle hefyd i siarad ag arbenigwyr, cwmnïau a staff am waith, gyrfaoedd a chyfleoedd sydd ar gael ym maes STEM.

Mwynhaodd llawer o bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau a gynhaliwyd gan adrannau colegol yn ogystal â chan gyflogwyr, gan gynnwys: Roboteg Lego gyda Chynllun Addysg Beirianneg Cymru, profion synhwyraidd gyda Chanolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai, a gweithdy Datblygu Gemau, ac arbrofion gwyddonol ymarferol gyda thîm 'Trio Sci' o Brifysgol Bangor, a llawer mwy. 

Yn cefnogi'r digwyddiad, roedd dau gyflogwr ar bymtheg uchel eu parch yn cynnwys Pŵer Niwclear Horizon, Y Grid Cenedlaethol, Simian Risk, Orthios a Watkin Jones.

Meddai Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo:

Mi hoffwn i ddiolch i'r holl sefydliadau a gyfrannodd at lwyddiant y digwyddiad yma a fu'n brofiad gwerthfawr i'r rhai a oedd yn bresennol. Roedd yn braf gweld cymaint o ddisgyblion ysgol yn cymryd diddordeb mewn maes mor bwysig. Mae gofyn i ni wneud popeth a allwn i annog pobl ifanc i ymddiddori mewn pynciau STEM, ynghyd â'r sgiliau a fydd yn angenrheidiol yn y dyfodol.

Mae hwn yn gyfle gwych hefyd i'n hadrannau ni arddangos eu doniau cudd a'u hymroddiad drwy gynnal gweithgareddau hwyliog a diddorol i bobl ifanc nad ydynt, o bosibl, yn gyfarwydd eto â'n campysau a'r amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn.

Mae llawer o'r cyflogwyr a oedd yn bresennol yn recriwtio prentisiaid ac roedd y digwyddiad yn gyfle i holi cwestiynau a dysgu rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael ym maes cyffrous STEM mewn addysg ôl-16.

Hoffai tîm STEM ddiolch i'r holl staff a dysgwyr a gynorthwyodd gyda'r digwyddiad er budd yr ysgolion.