Mae gan bob myfyriwr hawl awtomatig i ymaelodi ag Undeb y Myfyrwyr, sy'n gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), gan elwa ar y berthynas a grëwyd rhwng y ddau undeb.

Mae gan Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai dri llywydd etholedig, un ym mhob coleg: Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai. Caiff llywyddion yr Undeb eu hethol tua diwedd pob blwyddyn golegol a byddant yn dechrau ar eu swyddi fis Medi.

Yn ogystal â'r tri Llywydd, mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd Llysgennad Addysg Uwch etholedig i gynrychioli buddiannau'r myfyrwyr Addysg Uwch. Bydd Swyddogion Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda staff a myfyrwyr y colegau. Byddant yn cyfrannu i bwyllgorau'r Coleg, i fforymau agored ac i baneli dysgwyr, gan gynrychioli'r dysgwyr ar Fwrdd y Llywodraethwyr.

Aelodaeth o Undeb y Myfyrwyr

Pan fydd gwahanol sefydliadau'n cynnig gostyngiadau i aelodau UCM, gallwch ddefnyddio eich Cerdyn Adnabod colegol i ddangos eich bod yn aelod o'r undeb hwnnw. Os hoffech gael rhagor o fanteision, gallwch wneud cais am gerdyn TOTUM. Bydd hwn yn rhoi rhagor o ostyngiadau i chi yn llawer o siopau'r stryd fawr. Gallwch ei ddefnyddio hefyd i siopa ar-lein.

Os oes gennych gerdyn TOTUM, cewch gynigion arbennig gan ASOS, Jack Wills, Dominos ac Office, i enwi ond rhai.

Gall myfyrwyr presennol wneud cais am gerdyn TOTUM ar www.totum.com. Os hoffech gael cymorth i wneud hyn, cysylltwch â'ch Llywydd UM; bydd ef/hi'n falch iawn o'ch helpu.

Sut Gallwch Chi Gymryd Rhan
  • Gwirfoddolwch fel Cynrychiolydd eich Campws neu fel Swyddog Gweithredol
  • Cynigiwch eich enw i gynrychioli myfyrwyr eich cwrs
  • Helpwch i drefnu clwb, cymdeithas neu ddigwyddiad cymdeithasol
  • Rhowch eich barn neu awgrymiadau i'ch Llywydd CHI
  • Anogwch eich ffrindiau i gymryd rhan yn Undeb y Myfyrwyr
  • Cadwch lygad am wahoddiadau i gyfrannu i grwpiau ffocws, fforymau, cynghorau myfyrwyr a phaneli dysgwyr!

Sut i gysylltu â'ch Undeb Myfyrwyr

Dod o hyd i'ch cwrs