• Trainee Buyer , Anwyl Homes, Ewloe

  Rydym yn chwilio am Brynwr dan Hyfforddiant brwdfrydig i ymuno â'r adran Dai i weithio'n agos gyda'r Tîm Masnachol a chynorthwyo gyda'r gwaith o brynu defnyddiau a llogi peiriannau ar gyfer y broses adeiladu drwy gydlynu a dadansoddi gofynion archebion a gwybodaeth gan gyflenwyr.

  Oriau:                   8.30am - 17.15pm (Llun-Iau)

                                  8.30am – 8.00pm (Dydd Gwener

  Cyflog:                  Cyflog Atyniadol

  Adrodd i:             Cyfarwyddwr Masnachol

  Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

  • Cynorthwyo gyda'r gwaith o archebu defnyddiau a llogi peiriannau gan gyflenwyr sydd wedi'u cymeradwyo, sicrhau bod nwyddau yn cyrraedd erbyn dyddiad priodol, am y pris cystadleuol gorau ac o fewn y gyllideb. 
  • Cefnogi gwaith Adran Fasnachol Homes CNW,
  • Cynorthwyo gyda'r gwaith o gyfri defnyddiau ar gyfer pecynnau tendro a chynhyrchu archebion,
  • Cynnal modiwlau prisio a biliau ar gyfer y Tîm Masnachol yn ei gyfanrwydd
  • Cynorthwyo gyda'r gwaith o archebu offer a gwirio'r offer sydd ar fenthyg;
  • Meithrin a chynnal perthynas dda gyda'r safleoedd a'r cyflenwyr;
  • Trafod prisiau mewn modd proffesiynol;
  • Gwneud yn siwr bod y defnyddiau a archebwyd a'r offer o logwyd yn cyd-fynd â'r safonau gofynnol;
  • Mynd ar drywydd archebion gan gyflenwyr sydd heb gyrraedd ar amser neu sydd eu hangen ar frys;
   • Paratoi pecynnau cais am dendr a rhestrau tendr
   • Dadansoddi tendrau a pharatoi ceisiadau cyflenwi i gael eu cymeradwyo
   • Prosesu anfonebau sydd wedi cael eu gwirio a chynorthwyo gyda'r rhai sydd ar y gweill;
   • Gwneud yn siwr eich bod yn gyfarwydd â pholisïau Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Grwp Anwyl a chydymffurfio â chyfrifoldebau gweithiwr;
   • Rhoi syniadau a dulliau newydd ar waith a pharhau i chwilio am ffyrdd newydd o well cyfraniad i nodau'r sefydliad a chynnal enw da'r cwmni.
   • Cydymffurfio â pholisïau, gweithdrefnau a chyfarwyddiadau'r cwmni.
  Sut i wneud cais:
  URL y Wefan Swyddi Gwag ar wefan y cyflogwr (os ar gael)

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Fflint
  Sector:
  Diwydiant Adeiladu
  Dyddiad cau:
  22/04/2021
 • Cogydd Brecwast, The Imperial Hotel, Conwy

  Mae'r Gwesty'r Imperial yn chwilio am Gogydd amser Brecwast i weithio yn ein cegin brysur. Fel Cogydd amser brecwast byddwch yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno gwasanaeth amser Brecwast, a chynnig bwyd ffres o safon uchel bob amser. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio mewn cegin gwesty a gwybodaeth helaeth am ddiogelwch Bwyd a Hylendid. Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

  • Gosod cyn gwasanaeth a glanhau pan fydd gwasanaeth amser brecwast wedi gorffen
  • Coginio a rheoli Gwasanaeth amser Brecwast
  • Sicrhau bod y gegin yn lan a hylan bob amser
  • Gwneud yn siwr bod pob eitem o stoc yn cael ei gadw'n gywir
  • Meddu ar lefel uchel o wybodaeth am fwydlen amser brecwast helaeth a'r hyn sydd ar gael

  Mae hon yn swydd llawn amser, 40 awr yr wythnos, 5 diwrnod o bob 7.

  Mae'r manteision yn cynnwys gostyngiad staff y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd a'r Bwyty 2 AA Rosette Chantray, a gostyngiad staff yng Ngwesty'r Imperial neu mewn gwestai eraill yn y grwp.

  SYLWER: CYNHELIR CYFWELIADAU AR GYFER Y SWYDD YN YSTOD MIS EBRILL, ER MWYN BOD PARATOI I AIL-AGOR FIS MAI. HOWEVER, WE ARE STILL AWAITING GOVERNMENT GUIDANCE ON WHEN THIS MAY BE

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch E-bost at/ Email CV to work@theimperial.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Cynorthwyydd Bwyty , The Imperial Hotel, Llandudno

  Rydym yn chwilio am gynorthwyydd bwyty i weithio fel aelod o dîm blaen y ty prysur, a chynnig gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid yn ein bwyty Chantray, sydd wedi ennill 2 AA Rosette. Mae'r prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Cymryd archebion bwyd a diod, gweini bwyd a pharatoi byrddau.
  • Cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid bob amser.
  • Defnyddio system til electroneg a derbyn taliadau
  • Gwneud yn siwr bod pawb yn cadw at yr amserlen lanhau, a bod safonau'r glanhau yn parhau'n uchel bob amser.
  • Gwneud yn siwr eich bod yn gwybod am yr holl wasanaethau a gynigir i westai ar y fwydlen, ynghyd â phobl nad ydynt yn aros yno.

  Mae'r manteision yn cynnwys gostyngiad staff yn ein bwyty ac yn y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd - Mint Condition, a gostyngiad staff yn yr Imperial Hotel neu mewn gwestai eraill sy'n rhan o'r grwp.

  SYLWER: CYNHELIR CYFWELIADAU AR GYFER Y SWYDD YN YSTOD MIS EBRILL, ER MWYN PARATOI I AIL-AGOR FIS MAI. RYDYM YN DAL I AROS I'R LLYWODRAETH GADARNHAU'R DYDDIAD

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch E-bost at / Email CV to work@theimperial.co.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Porthor Nos , The Imperial Hotel, Llandudno

  Mae'r Gwesty'r Imperial, gwesty 4 seren, yn chwilio am Borthor Nos i ymuno â'r tîm.

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddwl ar brofiad blaenorol o weithio mewn Gwesty, yn ymroddedig ac yn ddibynadwy. Bydd yn gallu gweithio'n dda ar ei ben ei hun neu fel aelod o dîm.

  Bydd dyletswyddau yn cynnwys rhai o'r isod:

  Gwirio diogelwch a diogeledd yr adeilad dros nos.

  Ymateb i ymholiadau gan westai drwy gydol y nos

  Cofnodi manylion gwestai sy'n cyrraedd gyda'r hwyr

  Gosod ystafelloedd neu osod byrddau yn ôl y gofyn

  Pob agwedd o ddyletswyddau glanhau

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm gweithio 4 shifft a 4 shifft o saib, mae pob shifft 9 awr o hyd (10.30pm - 7.30am).

  Mae'r manteision yn cynnwys gostyngiad staff yn ein bwyty ac yn y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd - Mint Condition a gostyngiad staff yn yr Imperial Hotel neu mewn gwestai eraill.

  SYLWER: CYNHELIR CYFWELIADAU AR GYFER Y SWYDD YN YSTOD MIS EBRILL, ER MWYN PARATOI I AIL-AGOR FIS MAI. RYDYM YN DAL I AROS I'R LLYWODRAETH GADARNHAU'R DYDDIAD

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch E-bost at / Email CV to work@theimperial.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Cynorthwyydd Cadw Ty , The Imperial Hotel, Llandudno

  Rydym yn chwilio am gynorthwywyr cadw ty rhan amser.

  Mae gan ein gwesty 4 seren 98 ystafell wely ac rydym yn awyddus i benodi cynorthwywyr Gofal Ty i weithio gyda'r Tîm Cadw Ty prysur. Bydd gofyn i chi gyflawni pob math o ddyletswyddau glanhau fel rhan o'r swydd hon, a thalu sylw i fanylder. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Goruchwyliwr, Uwch Swyddog a Phennaeth yr adran Cadw Ty, 

  Mae'r prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Gweithio o fewn amcanion ac amserlen ac i'r safonau y cytunwyd arnynt
  • Sicrhau bod pob ystafell wedi'i lanhau i'r safon uchaf ac yn barod i gael eu goruchwylio erbyn yr amser y cytunwyd arno.
  • Cyfathrebu'n effeithiol gyda phob adran
  • Rhaid bod yn hyblyg ac yn barod i weithio ar benwythnosau
  • Meddu ar brofiad blaenorol yn ddelfrydol ond byddwn yn cynnig hyfforddiant llawn.

  Mae'r swyddi'n rhai rhan amser gyda'r posibilrwydd o weithio oriau ychwanegol. Mae'r manteision yn cynnwys gostyngiad staff yn ein bwyty ac yn y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd - Mint Condition. Prydau bwyd am ddim pan fyddwch yn gweithio, a gostyngiad staff yn yr Imperial Hotel neu mewn gwestai eraill.

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch E-bost ar / Email CV to work@theimperial.co.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Prentis Pobydd , Clwyd Bakeries, Talacre

  Pobi cynnyrch a dysgu ymarferol i gydfynd â modiwlau’r cwrs. Cysgodi pobyddion profiadol a dysgu gwybaeth a drosglwyddir ganddynt. Glanhau a chyrraedd safon uchel o lanhau yn unol â gofynion. Cyfirfol dros drefnu a dewis cacennau i gyflenwi archebion a’u paratoi i gael eu cludo i’n siopau.

  Sut i wneud cais:
  https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/apprentice-baker

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Sir Fflint
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Plymwr, AWT Heating and Renewables Ltd, Bangor

  Rydym yn chwilio am blymwr sydd newydd gymhwyso i ymuno â'n tîm sy'n tyfu'n gyflym. Rydym yn gosod llawer o systemau gwresogi adnewyddadwy ac yn medru darparu hyfforddiant cyfredol ar gyfer yr ymgeisydd cywir.  Bydd gennych Drwydded Yrru Lawn y DU. |Rhaid bob ymgeisydd gael ei gymhwyster. Bydd cyfraddau tâl ardderchog, £13.00 yr awe hyfforddiant cyfredol a'r defnydd o gerbyd cwmni ar gael.

  Sut i wneud cais:
  Email your CV to Julie@awtheatingandrenewables.co.uk
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Diwydiant Adeiladu
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Prentis Cogydd , Sheep and Leeks, Caernarfon

  Parodrwydd i ddysgu

  Brwdfrydig

  Passionate

  Hyderus

  Sgiliau cyfathrebu da

  Gweithgar

  Disgybledig

  Dibynadwy

  Sut i wneud cais:
  https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/prentis-coginio
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Prentis Technegydd Paent , Ramsport UK Ltd, Llanrhaeadr

  The successful candidate will enjoy the unique opportunity to learn, develop and hone their talents by working below our extremely talented Senior Paint Technician on some of the most iconic classic road and rally cars ever built. You will be highly motivated and demonstrate a strong ability to learn and be capable of working co-operatively with colleagues throughout all stages of any given restoration project.

  Sut i wneud cais:
  https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/apprentice-paint-technician
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Arbenigol / Arall
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Blaen Ty'r Bwyty , Banc Restaurant, Porthmadog

  Ensuring food safety, allergen control and health and safety at work

  Team working – food preparation and cooking

  Front of house reception and housekeeping

  Food and beverage services

  Helping with deliveries and restocking

  Assisting with cleanliness of the restaurant

  Sut i wneud cais:
  https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/restaurant-front-house
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Cogydd dan Hyfforddiant, Banc Restaurant, Porthmadog

  Ensuring food safety, allergen control and health and safety at work

  Menu planning and costing

  Team working - preparing food

  Team working - cooking food

  Helping with deliveries and restocking

  Assisting with cleanliness of kitchen and food storage areas

  Sut i wneud cais:
  https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/trainee-chef
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Cogydd, Ffestiniog and Welsh Highlands Railways, Porthmadog

  Rydym yn edrych am gogyddion i ymuno â’n tîm cegin ymroddedig yn Spooner’s. Bydd y Cogyddion yn gweithio ochr yn ochr â'r Prif Gogydd a ‘Sous Chef’ i baratoi a choginio prydau bwyd i'w harchebu, gan ddarparu bwyd o ansawdd da, o ffynonellau lleol o'n Bwydlenni. Mae profiad o weithio fel cogydd broffesiynol yn ddymunol, ond bydd ymgeiswyr sydd ag angerdd a dawn coginio yn cael eu hystyried.

   Sgiliau Craidd:

  • Sgiliau paratoi a chyflwyno bwyd da
  • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol, yn lafar ac yn ysgrifenedig
  • Chwaraewr tîm da
  • Y gallu i weithio ar liwt eich hun
  • Yn rhagweithiol wrth ddatrys problemau
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin
  • Cymhwyster mewn Diogelwch Bwyd yn ddymunol, darperir hyfforddiant os oes angen

   Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

  Bydd yr ymeisydd llwyddianus yn gyfforddus tra’n gweithio mewn amgylchedd prysur a chyflym. Bydd ofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio sifftiau yn ystod y diwrnod, gyda’r nos ac ar bewythnosau. Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig i ddechrau, bydd oriau gwaith yn amrywio hyd at 40 awr yr wythnos unwaith y bydd y gweithrediadau'n cychwyn, a gall fod yn hyblyg i weddu i'r ymgeisydd.

  Swydd dymhorol yw hon o ganol mis Mai i ddiwedd mis Hydref 2021 gyda'r opsiwn i ymestyn os yw amgylchiadau'n caniatau. Cyfradd y cyflog yw rhwng £9.20 a £9.40 yr awr yn dibynnu ar brofiad. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swydd hon yr hawl i weithio yn y DU.

  Mae Cwmni Rheilffordd Festiniog yn cadw'r hawl i newid dyddiadau cychwyn a / neu oriau gwaith oherwydd cyfyngiadau Coronavirus parhaus.

  Sut i wneud cais:
  I wneud cais ewch i www.festrail.co.uk/jobs
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Cynorthwyyd wrth y Bar , The Imperial Hotel, Llandudno

  Rydym ni'n chwilio am Gynorthwyydd wrth y Bar i weithio y tu ôl i'r Bar ac ar y Teras

  Mae'r prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Cymryd archebion bwyd a diod, gweini bwyd a pharatoi byrddau.
  • Cynnig gwasanaeth o ansawdd uchel i gwsmeriaid bob amser.
  • Defnyddio system til electroneg a derbyn taliadau
  • Gwneud yn siwr bod pawb yn cadw at yr amserlen lanhau, a bod safonau'r glanhau yn parhau'n uchel bob amser.
  • Gwneud yn siwr eich bod yn gwybod am yr holl wasanaethau a gynigir yn y Bar ac ar y Teras i westai ac unigolion nad ydynt yn aros yno.

  Bydd gan ymgeiswyr:

  • Sgiliau Rhagorol ym maes Gwasanaeth i Gwsmeriaid
  • Gwybodaeth am Ddeddf Pwysau a Mesurau a Deddfau Trwyddedu
  • Edrych yn daclus

  Mae'r manteision yn cynnwys gostyngiad staff yn ein bwyty ac yn y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd - Mint Condition a gostyngiad staff yn yr Imperial Hotel neu mewn gwestai eraill sy'n rhan o'r grwp.

  SYLWER: CYNHELIR CYFWELIADAU AR GYFER Y SWYDD YN YSTOD MIS EBRILL, ER MWYN PARATOI I AIL-AGOR FIS MAI. RYDYM YN DAL I AROS I'R LLYWODRAETH GADARNHAU'R DYDDIAD

  Sut i wneud cais:
  E-bostiwch eich CV at work@theimperial.co.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/04/2021
 • Forestry Civil Engineer, Natural Resources Wales, Flexible (North West Wales)

  Mae adnoddau naturiol Cymru yn darparu aer glân, dwr glân, bwyd a lloches inni. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.  Maent yn rhoi ansawdd bywyd a chyfleoedd gwell i ni fwynhau'r awyr agored yn erbyn cefndir o harddwch a threftadaeth naturiol Cymru. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent yn gysylltiedig â diwylliant ac iaith Cymru.

  Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydym yn angerddol am reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy ac yn mwynhau gweithio ym mynyddoedd, coetiroedd a thirweddau hardd Cymru.

  Bydd deiliad y swydd yn ymuno â'r tîm Peirianneg Integredig sy'n cydweithredu i ddylunio ac adeiladu'r ffyrdd a seilwaith Ystaâd Goetir Llywodraeth Cymru. 

  Fel Rheolwr Rhaglen Peirianneg Sifil byddwch yn arwain ar gynllunio ein rhaglen pum mlynedd ar gyfer rhaglen seilwaith gymhleth sy'n anelu at ddarparu ffyrdd coedwig, pontydd, cyffyrdd, traciau mawr a seilwaith eilaidd cymhleth yn ein hystaâd goedwig. 

  Diben y rôl yw cynorthwyo uwch gydweithwyr wrth gyflawni polisi a thargedau Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru, trwy oruchwylio adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru ac adnoddau contract. Cynorthwyo wrth gynllunio gwaith sydd yn yr arfaeth sy'n ofynnol i fodloni disgwyliadau rhanddeiliaid, ac wrth fonitro gwaith adeiladu a chyllidebau’r prosiectau hyn, sy'n cael eu cyflenwi yn unol â fframwaith peirianneg sifil CNC.

  Sut i wneud cais:
  https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/200131-forestry-civil-engineer/?lang=en

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Peirianneg
  Dyddiad cau:
  03/05/2021
 • Integrated Engineering Team, Natural Resources Wales, Ystwyth

  Mae adnoddau naturiol Cymru yn darparu aer glân, dwr glân, bwyd a lloches inni. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.  Maent yn rhoi ansawdd bywyd a chyfleoedd gwell i ni fwynhau'r awyr agored yn erbyn cefndir o harddwch a threftadaeth naturiol Cymru. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent yn gysylltiedig â diwylliant ac iaith Cymru.

  Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydym yn angerddol am reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy ac yn mwynhau gweithio ym mynyddoedd, coetiroedd a thirweddau hardd Cymru.

  Bydd deiliad y swydd yn ymuno â'r tîm Peirianneg Integredig sy'n cydweithredu i ddylunio ac adeiladu'r ffyrdd a seilwaith Ystaâd Goetir Llywodraeth Cymru. 

  Fel Rheolwr Rhaglen Peirianneg Sifil byddwch yn arwain ar gynllunio ein rhaglen pum mlynedd ar gyfer rhaglen seilwaith gymhleth sy'n anelu at ddarparu ffyrdd coedwig, pontydd, cyffyrdd, traciau mawr a seilwaith eilaidd cymhleth yn ein hystaâd goedwig. 

  Diben y rôl yw cynorthwyo uwch gydweithwyr wrth gyflawni polisi a thargedau Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghymru, trwy oruchwylio adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru ac adnoddau contract. Cynorthwyo wrth gynllunio gwaith sydd yn yr arfaeth sy'n ofynnol i fodloni disgwyliadau rhanddeiliaid, ac wrth fonitro gwaith adeiladu a chyllidebau’r prosiectau hyn, sy'n cael eu cyflenwi yn unol â fframwaith peirianneg sifil CNC.

  Sut i wneud cais:
  By application form found on Natural Resources Website

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Peirianneg
  Dyddiad cau:
  05/05/2021
 • Apprentice Butcher, Poynton’s Butchers, Conwy

  Mae gan Gigyddion Poyntons ddwy siop yng Nghonwy. Maent yn cynnig cyfle cyffrous i ddau brentis (un ym mhob siop). Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn brentisiaid Cig a Dofednod mewn siop gig brysur. Cewch eich cyflwyno i amrywiaeth o arferion ac egwyddorion ym maes cigyddiaeth, yn cynnwys torri, trimio a siapio darnau o gig, paratoi cigoedd wedi'u marinadu, ychwanegu gwerth at gynnyrch, gweini ar gwsmeriaid a'r holl ddyletswyddau angenrheidiol eraill.

  Sut i wneud cais:
  poyntonsbutcher@aol.com

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Arbenigol / Arall
  Dyddiad cau:
  14/05/2021
 • Cynorthwy-ydd , Apple Tree Tots, Llandrillo-yn-Rhos

  Rydym yn edrych am rywun sy'n llawn hwyl, yn frwdfrydig,  cynnes a chyfrifol i ymuno â'n lleoliad.

   Os ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant a helpu i wella eu datblygiad mewn amgylchedd llawn hwyl, diogel, ac addysgiadol, yna gall hon fod y swydd i chi.

   Beth mae'r swydd yn ei golygu:

  • Arolygu ac arwain plant yn yr holl weithgareddau dyddiol, gan gynnwys amser chwarae, dysgu a gynlluniwyd ac amser egwyl ac amser cinio.
  • Newid cewynnau
  • Chwarae a rhyngweithio gyda phlant.
  • Gweithgareddau gosod i fyny
  • Cofnodi arsylwadau
  • Cynllunio gweithgareddau ar gyfer plant
  • Llenwi dyddiaduron dyddiol
  • Glanhau cyn ac ar ôl pryd bwyd.
  • Cefnogi gyda glanhau'r offer gosod, teganau a'r holl ardaloedd gosod gan sicrhau ein bod yn dilyn yr holl ganllawiau COVID yn fanwl.

  Cyflogaeth Ofynnol:

  Lleiafswm o 8 awr yr wythnos hefyd goramser fel sy'n ofynnol.

  Mae ein lleoliad ar agor o Ddydd Llun hyd Ddydd Gwener o 8 am hyd 5pm.

   Amser cychwyn: Dechrau ar unwaith!

   Byddai profiad, gwybodaeth a sgiliau yn ddefnyddiol i'w cael, ond bydd hyfforddiant hefyd yn cael ei roi;

  Os ydych yn gweithio tuag at ennill cymwysterau ac ar hyn o bryd yn astudio Blynyddoedd Cynnar yn y coleg yna byddai hyn yn ddymunol.

   Ynglyn ag Apple Tree Tots:  Rydym yn lleoliad gofal plant cofrestredig gyda CIW wedi'i leoli yn y cartre yn Llandrillo yn Rhos.  Anelwn at ddarparu'r gofal blynyddoedd cynnar o ansawdd gorau i alluogi plant o enedigaeth hyd 12 oed i gyflawni eu potensial llawn.

   Gwybodaeth ychwanegol

  Cyn dechrau gyda ni, byddwch angen gwiriad manwl y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a thystlythyrau.

   Cyflog - Lleiafswm Cyflog

  Sut i wneud cais:
  Os dymunwch wneud cais, mynegwch eich diddordeb drwy ebost a danfonwch gopi o'ch CV at Jacqui.Gill@me.com
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  14/05/2021
 • Amryfal – (gweler isod), Portmeirion Ltd / Portmeirion Shops Ltd, Portmeirion Village

  Cogyddion profiadol a dibrofiad

  Porthorion Cegin

  Staff Caffi a Bwytai

  Staff Bar

  Staff Cadw Ty

  Staff Derbynfa.

  Sut i wneud cais:
  Danfonwch CV i swyddi@portmeirion.cymru neu danfonwch air i’r cyfeiriad ebost hwn am fanylion pellach. ellen@portmeirion-village.com
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  28/05/2021
 • Domiciliary Care Support Worker, Total Care North Wales Ltd, Prestatyn

  Rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal i ymuno a'n Tîm Gofal Cartref.  Rydym yn gweithredu yn rhanbarthau Rhyl a Phrestatyn o Ogledd Cymru.

  Darperir hyfforddiant llawn

  Darperir Cyfarpar Diogelu Personol Llawn

  Gwiriad DBS yn hanfodol

  Profiad blaenorol yn ddymunol ond nid yn hanfodol

  Rhaid cael mynediad i gar a bod yn 18+ oed

  Mae gennym dîm bychan o weithwyr gofal a domestig. Mae ein swyddogaethau gwaith yn cynnwys cefnogi a chynorthwyo oedolion bregus a'r henoed i aros yn ddiogel ac iach ac yn eu cartrefi eu hunain.  Medrwn gynnig cytundebau llawn amser a rhan amser a byddwn yn gweithio gyda chi i lunio cytundeb addas.

  Ebostiwch totalcarenw@outlook.com neu ffoniwch 01745 852323 am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais.

  Sut i wneud cais:
  email at totalcarenw@outlook.com or phone 01745 852323 for more information or an application form
  Cyfeiriad gwe:

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  30/07/2021
 • Swyddi Amrywiol, Gofalwn Cymru, Cyfleon ar draws y Gogledd

  Mae Gofalwn Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant gan geisio denu mwy o bobl gyda’r sgiliau a’r gwerthoedd cywir i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion.

   Gyda dros 65 o rolau gwahanol yn amrywio o weithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth Ieuenctid, rolau gweinyddol, cymhorthyddïon gofal mewn lleoliadau preswyl ac yn y gymuned, swyddogion cefnogi teulu.. ma’ na rywbeth at ddant pawb.

   Os oes gennych chi agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi tra’n gweithio. Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu.

   I’r bobl iawn mae’n un o’r gyrfaoedd mwyaf gwobreuol – ewch draw i’r porthol i ddarganfod cyfleon yn eich ardal chi; https://gofalwn.cymru/swyddi/

  Sut i wneud cais:
  I wneud cais ewch draw i’r wefan; https://gofalwn.cymru/swyddi/

  Categori:
  Cytundeb byr
  Sir:
  Arall
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  31/12/2021

Hidlo'r swyddi gwag:

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd newydd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 1. Prentisiaethau
 2. Swyddi llawn amser
 3. Swyddi rhan-amser
 4. Contractau cyfnod penodol

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk