• PRENTIS CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A MARCHNATA DIGIDOL BYW’N IACH, Cyngor Gwynedd, Caernarfon

  TEITL: PRENTIS CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A MARCHNATA DIGIDOL BYW’N IACH LEFEL 3

  LLEOLIAD: Plas Llanwnda, Caernarfon

  CYFLWYNIAD PRENTISIAETHAU

  Dewis dy ddyfodol!

  Os wyt ti'n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu dy yrfa ond ddim yn siwr lle i ddechrau, gall dilyn Prentisiaeth fod y cam nesaf i ti.

  Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y brentisiaeth hon, rydym yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb yn y maes Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol sy’n barod i ddysgu a datblygu eu sgiliau wrth weithio. Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sy’n gallu cyfathrebu gyda hyder, gweithio’n rhan o dîm, a dangos eu potensial i lwyddo fel prentis.

  Dim ond dechrau'r daith yw dilyn prentisiaeth – gall arwain at nifer o lwybrau cyffrous, megis caniatáu i ti barhau i ddatblygu dy sgiliau trwy ddilyn prentisiaeth ar lefel uwch neu sicrhau swydd barhaol.

  Paid â cholli’r cyfle - ymgeisia nawr!

  Cofia ddilyn y canllawiau i gwblhau’r ffurflen gais sydd wedi eu cynnwys yn y Pecyn Gwybodaeth Prentisiaethau.

  Am ragor o wybodaeth - https://www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau

  Trosolwg

  Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol effeithiol yn rhan annatod o’n dulliau cyfathrebu.

  Mae’r twf rheolaidd yn y maes yn golygu bod angen i ni sicrhau bod gennym fwy o arbenigwyr yn y maes hwnnw a bod ganddynt yr wybodaeth a'r profiad i ymgymryd â’r dyletswyddau hynny.

  Mae’r brentisiaeth hon yn rhoi sylfaen dda i ddysgu am y maes ac mae’r rhaglen yn rhoi’r arfau priodol i alluogi prentisiaid i fod ar flaen y gad mewn maes sy’n newid yn gyflym iawn.

  Dyma ragflas o rai o’r pynciau posibl:

  • Egwyddorion Cyfryngau cymdeithasol mewn busnes
  • Egwyddorion Geiriau Allweddol ac Optimeiddio
  • Rheoli Rhwydweithio Cymdeithasol mewn busnes
  • Defnyddio Technoleg Gydweithredol
  • Egwyddorion marchnata
  • Defnyddio Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol mewn ymgyrchoedd marchnata
  • Defnyddio meddalwedd a chyfryngau gwanhaol i farchnata'n llwyddiannus
  • Egwyddorion hyrwyddo a hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Deall sut i reoli Perthynas â Chwsmeriaid
  • Datblygu safleoedd ar y we

  Rydym eisiau denu ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y maes Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol. Byddwn yn croesawu ymgeiswyr o bob oed ac o gefndiroedd amrywiol, gyda amrediad o brofiadau, llwyddiannau ac mewn rhai achosion, ymgeiswyr sydd wedi cwblhau cymwysterau yn barod.

  PWRPAS Y SWYDD

  • Derbyn profiadau a chefnogaeth yn y gweithle i gwblhau prentisiaeth ac i ennill cymwysterau yn y maes Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol
  • Gweithio’n rhan o’r tîm datblygu i ddarparu gwybodaeth ynglyn â gweledigaeth Byw’n Iach • Cynorthwyo Byw’n Iach gyda chydlynu digwyddiadau a chreu cyfleoedd hysbysebu a marchnata
  • Sicrhau bod brand Byw’n Iach yn cael ei ddatblygu, ei gynnal a’i gyfathrebu
  • Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud

  CYFRIFOLDEB AM ADNODDAU: Dim

  PRIF DDYLETSWYDDAU

  Bydd disgwyl i bob prentis arddangos y canlynol:

  • Ymddygiad ac agwedd gywir
  • Ymrwymiad i waith
  • Cyfrannu at lwyddiant
  • Gweithio’n rhan o dîm
  • Cyfathrebu gyda hyder
  • Parodrwydd i ddysgu
  • Ymwybyddiaeth o beth sydd ei angen i weithio i lywodraeth leol

  Dyma drosolwg o brif ddyletswyddau’r swydd:

  • Chwarae rôl wrth yrru, datblygu a gweithredu strategaeth farchnata Byw’n Iach
  • Cefnogi’r tîm i sicrhau bod targedau a chanlyniadau’r gwasanaethau yn cael eu cyfathrebu’n effeithiol (yn seiliedig ar y strategaeth a gynlluniwyd)
  • Cefnogi’r tîm i ymchwilio, ysgrifennu a dosbarthu datganiadau i'r wasg ac erthyglau ar gyfer eu dosbarthu i'r cyfryngau lleol a chenedlaethol
  • Sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd dda ar gael i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu
  • Cefnogi’r tîm i weithredu amrywiaeth o dechnegau marchnata, cysylltiadau cyhoeddus ac ymchwil i'r farchnad er mwyn cyrraedd darpar ddefnyddwyr gwasanaethau, gan gynnwys rhai sy’n anodd eu cyrraedd
  • Cynorthwyo wrth ddelio gyda gwefannau mewnol ac allanol Byw’n Iach ? Cefnogi Byw’n Iach mewn perthynas â marchnata a chyhoeddusrwydd
  • Cynorthwyo wrth ddylunio a chynhyrchu cyhoeddiadau gwasanaeth, taflenni a deunyddiau hyrwyddo eraill, gan gynnwys cyflwyniadau, seminarau ac arddangosfeydd
  • Cynorthwyo fel sy'n ofynnol wrth ymdrin ag ymholiadau ffôn cyffredinol
  • Cynorthwyo'r tîm i baratoi a dosbarthu deunyddiau cyhoeddusrwydd yn ôl yr angen
  • Cyflawni’r dyletswyddau gan roi ystyriaeth lawn i Iechyd a Diogelwch
  • Gallu gweithredu'n effeithiol gydag eraill wrth arddangos dealltwriaeth glir o bwysigrwydd Cydraddoldeb
  • Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau Rheoli Gwybodaeth y Cyngor
  • Ymrwymo i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl troed carbon y Cyngor
  • Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gam-drin

  AMGYLCHIADAU ARBENNIG

  Ar rai adegau penodol bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fod ar gael ar benwythnosau er mwyn mynychu digwyddiadau penodol e.e. cynadleddau, digwyddiadau gweithredol megis chwaraeon, materion gofal.

  Dyddiad Cau – 23/05/2019 (10 o’r gloch)

  Sut i wneud cais:
  Angen cwblhau Furflen Gais Cyngor Gwynedd gan gadw i’r canllawiau sydd wedi eu darparu Am ragor o wybodaeth - https://www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi https://www.gwynedd.llyw.cymru/jobs

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  TG a Chyfryngau
  Dyddiad cau:
  23/05/2019
 • Dylunydd Graffig Digidol, Safety Media, St Asaph

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  https://www.jvpjobs.co.uk/jobs/job/a35ee761-5b78-4093-bcd7-b1e55a5aaddd/digital-graphic-designer
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.jvpjobs.co.uk/jobs/job/a35ee761-5b78-4093-bcd7-b1e55a5aaddd/digital-graphic-designer

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  TG a Chyfryngau
  Dyddiad cau:
  24/05/2019
 • Storfa / Person Cyfrif Masnach, Samco Products Ltd, Bae Cinmel

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Gyrru ebost i marc@samcoproducts.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.samcoproducts.co.uk/

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  Dyddiad cau:
  30/05/2019
 • Ceidwad Cyfrifon, Salisbury and Co, Llanelwy

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb anfon eu CV at profit@salisburys.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.salisburys.com/

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Busnes a Rheoli
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Rheolwr Derbynfa, Royal Victoria Hotel, Llanberis

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Gyrru CV os gwelwch yn dda i deputy@theroyalvictoria.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  www.theroyalvictoria.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Prentis Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Edwards of Gwynedd, Criccieth

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=45076
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.edwardsofgwynedd.com/

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Busnes a Rheoli
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Prentis Trin Gwallt, M J Hair, Llangefni

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Apply via the salon 01248-724071 or email mathewhughes11@hotmail.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  N/A

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Ynys Mon
  Sector:
  Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Prentis Trin Gwallt, HBA, Llangefni

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Am fwy o wybodaeth ffoniwch y salon ar 01248-750276 neu e-bostiwch hbahairdesign@bt.connect.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://hbahairdesign.com/

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Ynys Mon
  Sector:
  Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Uwch Seicolegydd Cynorthwyol, Treherne Care Group, Dolgellau

  Teitl Swydd:                    Uwch Seicolegydd Cynorthwyol

  Cyflog:                             Band 5 pro rata

  Oriau Gwaith:                   32 awr yr wythnos (yn hyblyg dros yr wythnos, gyda'r nos ac ar benwythnosau)

   Math o Gontract:             Parhaol

   Mae Grwp Gofal Treherne yn darparu Trefniadau Byw yn y Cartref / Cefnogaeth Arbenigol a Gwasanaeth Gofal Preswyl i oedolion ag Anhwylder Meddwl (Anabledd Dysgu a / neu Broblemau Iechyd Meddwl Cymhleth). Mae'n wasanaeth therapiwtig sy'n cynnig pecynnau gofal wedi'u teilwra'n benodol sy'n galluogi unigolion sy'n byw yn eu cartref eu hunain (sy'n cael eu rhentu neu eu perchenogi) neu sydd angen gofal preswyl mewn lleoliad yn y gymuned; sy'n eu galluogi i gynnal eu lefel o annibyniaeth trwy gymorth a goruchwyliaeth, yn ôl eu hanghenion penodol, gan dimau staff profiadol.

  Mae gennym hanes o lwyddiant gydag unigolion sydd fel arall yn cael eu hystyried yn “anodd ei lleoli” gydag ymddygiadau sy'n atal eu hintegreiddio i’r gymdeithas. Rydym wedi dangos yn gyson y gall pobl ag anghenion difrifol, parhaus a chymhleth ffynnu yn ein hamgylchedd, yn enwedig ein trefniadau arbenigol Gofal Cartref / Byw â Chymorth.

  Mae cyfle wedi codi i Uwch Seicolegydd Cynorthwyol ymuno â'n tîm clinigol. Pwrpas y Swydd yw:

  Gweithio fel rhan o Dîm Clinigol y Cwmni i gefnogi a gwella gofal seicolegol ein defnyddwyr gwasanaeth drwy:

  (a) Darparu asesiadau seicolegol ac ymyriadau o dan arweiniad y Seicolegydd / Seicotherapydd, dan oruchwyliaeth Seicolegydd Clinigol, mewn atmosfferau a all fod yn emosiynol iawn.

  (b) Darparu cymorth medrus mewn gweinyddiaeth glinigol gysylltiedig, cynnal archwiliadau, casglu ystadegau a datblygu prosiectau archwilio a / neu ymchwil.

  (c) Gweithio gyda'r timau staff i ddatblygu dulliau therapiwtig.

  Bydd yn rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gael Radd Anrhydedd da (2: 1 neu uwch / neu gyfwerth) gan ddarparu cymhwyster ar gyfer Aelodaeth Raddedig gyda’r BPS. Mae profiad blaenorol o weithio fel Seicolegydd Cynorthwyol neu weithio mewn tîm clinigol / seicoleg yn hanfodol; mae profiad fel Uwch Seicolegydd Cynorthwyol yn well. Profiad o gymwysterau pellach mewn iechyd meddwl ac / neu ymchwil (e.e. Tystysgrif ôl-raddedig mewn CBT).

  Bydd yn rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni'r fanyleb person er mwyn cael cynnig y swydd. Bydd pob ymgeisydd yn destun gwiriad DBS a gwiriadau cyfeirio.

  Byddwch yn berson sydd yn barod i weithio o fewn tîm, yn hyderus, yn frwdfrydig ac yn drefnus. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o ffiniau therapiwtig a phwysigrwydd ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae amynedd ac ymrwymiad yn hanfodol, ond yn fwy na dim, fydd gennych ddymuniad gwirioneddol i helpu eraill.

  Am Ddisgrifiad Swydd, Manyleb y Person a Ffurflen Gais cysylltwch â Dawn Axworthy neu Tina Osborne ar Dawna@trehernecaregroup.com neu Tinao@trehernecaregroup.com neu ffoniwch ni ar 01341 424650, neu ewch i'n gwefan www.trehernecaregroup.co.uk i lawrlwytho'r dogfennau. 

  Am ragor o wybodaeth am y swydd gallwch gysylltu â Joshua Beckett, Seicolegydd / Seicotherapydd ar joshb@trehernecaregroup.com neu ffoniwch 01341 424653

  Am ragor o wybodaeth am Grwp Gofal Treherne gallwch ymweld â'n gwefan neu gysylltu gyda Patty Morris, Cyfarwyddwr Gofal ar pattym@trehernecaregroup.com neu ffoniwch 01341 424652

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31ain Mai 2019.

  Mae’n debyg bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener 14eg of Fehefin 2019

  Sut i wneud cais:
  Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Dawn neu Tina on 01341 424650 neu e-bostiwch dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu ewch ar ein gwefan www.trehernecaregroup.co.uk a lawrlwythwch becyn cais
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.trehernecaregroup.co.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Cynorthwy-ydd Cyffredinol, Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, Caernarfon

  Rydym yn westy traddodiadol, 4 seren, bwyty traddodiadol, gyda llety, wrth droed y Wyddfa, Eryri.

  Rydym yn chwilio am bersonau dibynadwy a brwdfrydig i ymuno â'n tîm.

  Mae angen y gallu i weithredu ar eich liwt eich hun a gweithio'n hyblyg mewn tîm bach gyda sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid da.

  Prif ddyletswyddau yw blaen y ty sy'n cynnwys dyletswyddau bar a gwasanaeth bwyd a derbynfa.

  Mae eich cludiant eich hun yn hanfodol neu gall ddarparu llety gyda phrydau bwyd tra ar ddyletswydd.

  O bosib yn addas i Fyfyrwyr

  Sut i wneud cais:
  E-bostio CV i cwellynarms@aol.com
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.snowdoninn.co.uk/index.php

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Cynorthwy-ydd Cyffredinol, Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, Caernarfon

  Rydym yn westy traddodiadol, 4 seren, bwyty traddodiadol, gyda llety, wrth droed y Wyddfa, Eryri.

  Rydym yn chwilio am bersonau dibynadwy a brwdfrydig i ymuno â'n tîm.

  Mae angen y gallu i weithredu ar eich liwt eich hun a gweithio'n hyblyg mewn tîm bach gyda sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid da.

  Prif ddyletswyddau yw blaen y ty sy'n cynnwys dyletswyddau bar a gwasanaeth bwyd a derbynfa.

  Mae eich cludiant eich hun yn hanfodol neu gall ddarparu llety gyda phrydau bwyd tra ar ddyletswydd.

  O bosib yn addas i Fyfyrwyr

  Sut i wneud cais:
  E-bostio CV i cwellynarms@aol.com
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.snowdoninn.co.uk/index.php

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Cynorthwy-ydd Cyffredinol, Cwellyn Arms, Rhyd Ddu, Caernarfon

  Rydym yn westy traddodiadol, 4 seren, bwyty traddodiadol, gyda llety, wrth droed y Wyddfa, Eryri.

  Rydym yn chwilio am bersonau dibynadwy a brwdfrydig i ymuno â'n tîm.

  Mae angen y gallu i weithredu ar eich liwt eich hun a gweithio'n hyblyg mewn tîm bach gyda sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid da.

  Prif ddyletswyddau yw blaen y ty sy'n cynnwys dyletswyddau bar a gwasanaeth bwyd a derbynfa.

  Mae eich cludiant eich hun yn hanfodol neu gall ddarparu llety gyda phrydau bwyd tra ar ddyletswydd.

  O bosib yn addas i Fyfyrwyr

  Sut i wneud cais:
  E-bostio CV i cwellynarms@aol.com
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.snowdoninn.co.uk/index.php

  Categori:
  Cytundeb byr
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Gweithiwr Adeiladu Cyffredinol, Williams Homes (Bala) Ltd, Llanbedr DC

  Ar hyn o bryd mae gennym gyflaeoedd hyfforddi amrywiol ar gael ar ein datblygiad mawreddog yn Llanbedr DC.  Maer rhain yn amrywio o 4 hyd at 6 wythnos o waith.  Efallai hefyd y bydd cyfleoedd prentisiaeth ar gael i'r ymgeisydd cywir.  Bydd angen CSCS arnoch ac eisgidiau diogelwch eich hun.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni drwy e-bost ar y cyfeiriad isod.

  Sut i wneud cais:
  Drwy e-bost i paul@williams-homes.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.williams-homes.co.uk

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Diwydiant Adeiladu
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Clerc Cyfrifon a Chyflogaeth, Jones and Graham Accountants Ltd, Dinbych

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Dyma swydd wag Twf Swyddi Cymru. Cofrestrwch ar wefan Gyrfa Cymru ar gyfer Twf Swyddi Cymru a chwblhewch gais ar-lein.
  Cyfeiriad gwe:
  https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=45112

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Busnes a Rheoli
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Uwch Seicolegydd Cynorthwyol, Treherne Care Group, Dolgellau

  Teitl Swydd:                    Uwch Seicolegydd Cynorthwyol

   Cyflog:                              Band 5 pro rata

  Oriau Gwaith:                   32 awr yr wythnos (yn hyblyg dros yr wythnos, gyda'r nos ac ar benwythnosau)

   Math o Gontract:              Parhaol

  Mae Grwp Gofal Treherne yn darparu Trefniadau Byw yn y Cartref / Cefnogaeth Arbenigol a Gwasanaeth Gofal Preswyl i oedolion ag Anhwylder Meddwl (Anabledd Dysgu a / neu Broblemau Iechyd Meddwl Cymhleth). Mae'n wasanaeth therapiwtig sy'n cynnig pecynnau gofal wedi'u teilwra'n benodol sy'n galluogi unigolion sy'n byw yn eu cartref eu hunain (sy'n cael eu rhentu neu eu perchenogi) neu sydd angen gofal preswyl mewn lleoliad yn y gymuned; sy'n eu galluogi i gynnal eu lefel o annibyniaeth trwy gymorth a goruchwyliaeth, yn ôl eu hanghenion penodol, gan dimau staff profiadol.

  Mae gennym hanes o lwyddiant gydag unigolion sydd fel arall yn cael eu hystyried yn “anodd ei lleoli” gydag ymddygiadau sy'n atal eu hintegreiddio i’r gymdeithas. Rydym wedi dangos yn gyson y gall pobl ag anghenion difrifol, parhaus a chymhleth ffynnu yn ein hamgylchedd, yn enwedig ein trefniadau arbenigol Gofal Cartref / Byw â Chymorth.

  Mae cyfle wedi codi i Uwch Seicolegydd Cynorthwyol ymuno â'n tîm clinigol. Pwrpas y Swydd yw:

  Gweithio fel rhan o Dîm Clinigol y Cwmni i gefnogi a gwella gofal seicolegol ein defnyddwyr gwasanaeth drwy:

   (a) Darparu asesiadau seicolegol ac ymyriadau o dan arweiniad y Seicolegydd / Seicotherapydd, dan oruchwyliaeth Seicolegydd Clinigol, mewn atmosfferau a all fod yn emosiynol iawn.

  (b) Darparu cymorth medrus mewn gweinyddiaeth glinigol gysylltiedig, cynnal archwiliadau, casglu ystadegau a datblygu prosiectau archwilio a / neu ymchwil.

  (c) Gweithio gyda'r timau staff i ddatblygu dulliau therapiwtig.

  Bydd yn rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gael Radd Anrhydedd da (2: 1 neu uwch / neu gyfwerth) gan ddarparu cymhwyster ar gyfer Aelodaeth Raddedig gyda’r BPS. Mae profiad blaenorol o weithio fel Seicolegydd Cynorthwyol neu weithio mewn tîm clinigol / seicoleg yn hanfodol; mae profiad fel Uwch Seicolegydd Cynorthwyol yn well. Profiad o gymwysterau pellach mewn iechyd meddwl ac / neu ymchwil (e.e. Tystysgrif ôl-raddedig mewn CBT).

  Bydd yn rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni'r fanyleb person er mwyn cael cynnig y swydd. Bydd pob ymgeisydd yn destun gwiriad DBS a gwiriadau cyfeirio.

  Byddwch yn berson sydd yn barod i weithio o fewn tîm, yn hyderus, yn frwdfrydig ac yn drefnus. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o ffiniau therapiwtig a phwysigrwydd ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae amynedd ac ymrwymiad yn hanfodol, ond yn fwy na dim, fydd gennych ddymuniad gwirioneddol i helpu eraill.

  Am Ddisgrifiad Swydd, Manyleb y Person a Ffurflen Gais cysylltwch â Dawn Axworthy neu Tina Osborne ar Dawna@trehernecaregroup.com neu Tinao@trehernecaregroup.com neu ffoniwch ni ar 01341 424650, neu ewch i'n gwefan www.trehernecaregroup.co.uk i lawrlwytho'r dogfennau. 

  Am ragor o wybodaeth am y swydd gallwch gysylltu â Joshua Beckett, Seicolegydd / Seicotherapydd ar joshb@trehernecaregroup.com neu ffoniwch 01341 424653

  Am ragor o wybodaeth am Grwp Gofal Treherne gallwch ymweld â'n gwefan neu gysylltu gyda Patty Morris, Cyfarwyddwr Gofal ar pattym@trehernecaregroup.com neu ffoniwch 01341 424652

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31ain Mai 2019.

  Mae’n debyg bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener 14eg of Fehefin 2019

  Sut i wneud cais:
  Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Dawn neu Tina ar 01341 424650 neu e-bostiwch: dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu ewch ar ein gwefan - www.trehernecaregroup.co.uk a lawrlwythwch becyn cais
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.trehernecaregroup.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Blaen Y Ty, Deja Vu, Prestatyn

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Ebostio 123mariar@gmail.com neu danfon eich CV i Deja Vu, 98 High Street, Prestatyn.
  Cyfeiriad gwe:
  N/A

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Sir Ddinbych
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  31/05/2019
 • Gweithwyr Cefnogi, Treherne Care Group, Dolgellau

  Gweithwyr Cefnogol - Dydd (Llawn Amser a Rhan-Amser)

  £18,127.20 - £18,847.92 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar Gymwysterau)

   Gweithwyr Cefnogol - Nosweithiau (Llawn Amser a Rhan-Amser)

   £19,350.24 - £20,070.96 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar Gymwysterau)

   Gweithwyr Cefnogol Banc

  Cyfraddau tâl fesul awr- Dyddiau: £ 8.30 yr awr

  Nosweithiau: £ 8.86 yr awr

  Rydym yn Gwmni Gofal Cymdeithasol sydd yn darparu gofal a chefnogaeth wedi’i deilwra i oedolion sydd ag anableddau dysgu, anhwylderau meddwl a / neu anghenion cymhleth. Rydym yn darparu gofal cartref a gofal preswyl 24 awr. Mae ein holl unedau wedi'u lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger ac o gwmpas ardal Dolgellau.

  Nid yw profiad yn hanfodol gan ein bod yn darparu hyfforddiant llawn. Hoffem glywed gan unrhyw un sy'n teimlo fod ganddynt rywbeth i'w gynnig i’r sector gofal.

   Manteision o weithio i Grwp Gofal Treherne:

  Cais DBS a chyfnod sefydlu wedi’i dalu, Cofrestriad SCW wedi’i dalu, Pensiwn Cwmni, Cyfraddau Talu Uwch gyda FfCCh (nid yn berthnasol i Weithwyr Banc), Hyfforddiant FfCCh, Cynllun Gwobrwyo a Chydnabod, Dilyniant Gyrfa a Mwy. 

  Dyddiad Cau: 01/06/19

  Am fanylion pellach cysylltwch â Dawn neu Tina ar 01341 424650 neu e-bostiwch

  dawna@trehernecaregroup.comneutinao@trehernecaregroup.comneu edrychwch ar ein gwefanwww.trehernecaregroup.co.uk

  Sut i wneud cais:
  Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Dawn neu Tina on 01341 424650 neu e-bostiwch dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu ewch ar ein gwefan www.trehernecaregroup.co.uk a lawrlwythwch becyn cais
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.trehernecaregroup.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  01/06/2019
 • Gweithwyr Cefnogi, Treherne Care Group, Dolgellau

  Gweithwyr Cefnogol - Dydd (Llawn Amser a Rhan-Amser)

  £18,127.20 - £18,847.92 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar Gymwysterau)

   Gweithwyr Cefnogol - Nosweithiau (Llawn Amser a Rhan-Amser)

   £19,350.24 - £20,070.96 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar Gymwysterau)

   Gweithwyr Cefnogol Banc

  Cyfraddau tâl fesul awr- Dyddiau: £ 8.30 yr awr

  Nosweithiau: £ 8.86 yr awr

  Rydym yn Gwmni Gofal Cymdeithasol sydd yn darparu gofal a chefnogaeth wedi’i deilwra i oedolion sydd ag anableddau dysgu, anhwylderau meddwl a / neu anghenion cymhleth. Rydym yn darparu gofal cartref a gofal preswyl 24 awr. Mae ein holl unedau wedi'u lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger ac o gwmpas ardal Dolgellau.

  Nid yw profiad yn hanfodol gan ein bod yn darparu hyfforddiant llawn. Hoffem glywed gan unrhyw un sy'n teimlo fod ganddynt rywbeth i'w gynnig i’r sector gofal.

   Manteision o weithio i Grwp Gofal Treherne:

  Cais DBS a chyfnod sefydlu wedi’i dalu, Cofrestriad SCW wedi’i dalu, Pensiwn Cwmni, Cyfraddau Talu Uwch gyda FfCCh (nid yn berthnasol i Weithwyr Banc), Hyfforddiant FfCCh, Cynllun Gwobrwyo a Chydnabod, Dilyniant Gyrfa a Mwy. 

  Dyddiad Cau: 01/06/19

  Am fanylion pellach cysylltwch â Dawn neu Tina ar 01341 424650 neu e-bostiwch

  dawna@trehernecaregroup.comneutinao@trehernecaregroup.comneu edrychwch ar ein gwefanwww.trehernecaregroup.co.uk

  Sut i wneud cais:
  Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Dawn neu Tina on 01341 424650 neu e-bostiwch dawna@trehernecaregroup.com neu tinao@trehernecaregroup.com neu ewch ar ein gwefan www.trehernecaregroup.co.uk a lawrlwythwch becyn cais
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.trehernecaregroup.co.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  01/06/2019
 • Uwch Gogydd (Chef de Partie), Royal Victoria Hotel, Llanberis

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch CV os gwelwch yn dda i deputy@theroyalvictoria.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  www.theroyalvictoria.co.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  05/06/2019
 • Prentis Cadw Ty, Plas Maenan Country House Hotel, Maenan ger Llanrwst

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  E-bostio CV gyda llythyr i info@plas-maenan-hotel.co.uk i sylw Amanda Tomlinson
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.plas-maenan-hotel.co.uk

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Conwy
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  28/06/2019
 • Swyddi Gwag Tymhorol, Trefeddian Hotel, Aberdyfi

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Ffoniwch 01654-767213 neu ebostio backoffice@trefwales.com
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.trefwales.com

  Categori:
  Cytundeb byr
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/06/2019
 • Cogydd dan Hyfforddiant, The Bank Restaurant, Y Bermo

  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddicyflogwyr@gllm

  Sut i wneud cais:
  Ebostio - info@thebankrestaurantbarmouth.co.uk
  Cyfeiriad gwe:
  http://thebankrestaurantbarmouth.co.uk/

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  30/06/2019
 • Therapydd Sba / Harddwch Tymhorol, Portmeirion Ltd, Pentref Portmeirion

  Mae Sba’r Forforwyn, sy'n edrych dros yr afon Dwyryd, ac wedi ei leoli o fewn pentref eiconig Portmeirion yng ngogledd Cymru, yn chwilio am Therapydd Sba / Harddwch. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd wedi gweithio mewn sefydliad tebyg gyda chyfleusterau tylino a harddwch. Byddem yn disgwyl i ymgeiswyr fod gyda chymhwyster NVQ lefel 2 neu 3, yn ddelfrydol mewn Therapïau Sba neu mewn Therapïau Harddwch. Oherwydd y byddwch yn ymdrin yn uniongyrchol gyda'n gwesteion a chwsmeriaid y rhinweddau personol sydd eu hangen fyddai sgiliau gofal cwsmer a cyflwyniad personol rhagorol, ynghyd a'r gallu i weithio fel rhan o dîm bach.

  Cyflog gymesur â chymwysterau a phrofiad.

  I wneud cais, anfonwch CV i Gareth Evans, Rheolwr Adnoddau Dynol, Portmeirion, Minffordd, Gwynedd LL48 6ET, neu drwy e-bost at gareth@portmeirion-village.com.

  Sut i wneud cais:
  Anfonwch CV i Gareth Evans, Rheolwr Adnoddau Dynol, Portmeirion, Minffordd, Gwynedd LL48 6ET, neu drwy e-bost at gareth@portmeirion-village.com.
  Cyfeiriad gwe:
  https://portmeirion.wales/spa

  Categori:
  Cytundeb byr
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  Dyddiad cau:
  30/06/2019
 • Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd, Fairways Newydd Dementia and Nursing Care Centre, Llanfairpwll

  Rhaid i Gynorthwywyr Gofal Iechyd fod yn 18 oed a hyn i wneud cais.

  Rhoddir hyfforddiant llawn ar bob pwnc gorfodol a pherthnasol.

  Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig a bywiog sy'n deall yr angen am gyfrinachedd.

  Byddwch yn gofalu am oedolion agored i niwed.

  Byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi ar sut i reoli pob agwedd ar ofal personol ac edrych ar ôl anghenion dyddiol ein preswylwyr.

  Cofiwch, byddwch yn gweithio yn eu cartref lle mae'n rhaid dangos urddas a pharch bob amser.

  Sut i wneud cais:
  Galwch i mewn i'n derbynfa a gofynnwch am ffurflen gais neu ffoniwch ni ar 01248 716400
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.fairways.org.uk

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Ynys Mon
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  30/07/2019
 • Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd, Fairways Newydd Dementia and Nursing Care Centre, Llanfairpwll

  Rhaid i Gynorthwywyr Gofal Iechyd fod yn 18 oed a hyn i wneud cais.

  Rhoddir hyfforddiant llawn ar bob pwnc gorfodol a pherthnasol.

  Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig a bywiog sy'n deall yr angen am gyfrinachedd.

  Byddwch yn gofalu am oedolion agored i niwed.

  Byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi ar sut i reoli pob agwedd ar ofal personol ac edrych ar ôl anghenion dyddiol ein preswylwyr.

  Cofiwch, byddwch yn gweithio yn eu cartref lle mae'n rhaid dangos urddas a pharch bob amser.

  Sut i wneud cais:
  Galwch i fewn i'n Derbynfa a gofynnwch am ffurflen gais neu ffoniwch ni ar 01248 716400
  Cyfeiriad gwe:
  http://www.fairways.org.uk

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Ynys Mon
  Sector:
  Sector Gofal
  Dyddiad cau:
  30/07/2019
 • Cynorthwyydd Gofal Iechyd, Betsi Cadwaladr University Health Board, Bangor Bodelwyddan or Wrexham

  Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn partneriaeth â choleg Llandrillo yn cynnig y cyfle i "dyfu ein prentisiaid ein hunain" i'r Bwrdd Iechyd trwy gynnig y cyfle i gwblhau rhaglen brentisiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys lleoliadau gwaith mewn meysydd clinigol, wedi'u cefnogi gan sesiynau addysgu i sicrhau bod gan y prentis y wybodaeth a'r sgiliau perthnasol i weithio'n effeithiol yn yr amgylchedd gofal.

  Rydym yn chwilio am bobl sydd ag o leiaf 3 TGAU Gradd C neu uwch, sy'n gorfod cynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf. Dylai ymgeiswyr fod yn hunan-gymhellol, yn barod i ddysgu ac yn meddu ar yr agweddau a'r ymagwedd i fod yn rhan o dîm sy'n darparu gofal cleifion o ansawdd uchel.

  Bydd y rhaglen yn cynnwys yr ymroddiad canlynol dros gyfnod o 12 mis.

  Lefel 2 Rhaglen Sefydlu HCA Cymru Gyfan Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) Lefel 3

  Sut i wneud cais:
  BCUHB – Swyddi Gwag Presennol
  Cyfeiriad gwe:
  http://jobs.bcu.wales.nhs.uk/job_list/s10/Apprenticeships?_ts=258897

  Categori:
  Prentisiaeth
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Arbenigol / Arall
  Dyddiad cau:
  31/07/2019
 • Cogydd Llinell Bwyty Coast House, Hafan Y Môr, Pwllheli

  Mae Hafan Y Mor yn recriwtio aelodau tîm y gegin I ymuno â ni yn ein bwyty newydd, “Coast House.”

   Fel cogydd byddwch yn rhan o dîm cegin prysur sy'n frwdfrydig dros ddarparu bwyd o ansawdd anhygoel i'n gwesteion.

   Pwrpas y rôl:

  • Archwiliwch ffresni and Paratowch fwyd a chynhwysion

  • Paratowch brydau o'n bwydlen yn ôl y fanyleb a ddarperir

  • Paratoi a chyflwyno pryd o fwyd yn ôl dognau y cytunwyd arnynt and o feintiau sy'n gwasanaethu

  • Gweithio fel rhan o dîm y gegin i ddarparu bwyd o ansawdd gwych i'n gwesteion

  • Dilyn a chadw at Reoliadau Iechyd a diogelwch bwyd

  • Cynnal amgylchedd glân a diogel bob amser

  Sut i wneud cais:
  Ebostiwch gopi o'ch CV i Andrew.wiles@haven.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.haven.com/parks/north-wales/hafan-y-mor/

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  01/10/2019
 • Cogydd Llinell Bwyty Coast House, Hafan Y Môr, Pwllheli

  Mae Hafan Y Mor yn recriwtio aelodau tîm y gegin I ymuno â ni yn ein bwyty newydd, “Coast House.”

  Fel cogydd byddwch yn rhan o dîm cegin prysur sy'n frwdfrydig dros ddarparu bwyd o ansawdd anhygoel i'n gwesteion.

   Pwrpas y rôl:

  • Archwiliwch ffresni and Paratowch fwyd a chynhwysion

  • Paratowch brydau o'n bwydlen yn ôl y fanyleb a ddarperir

  • Paratoi a chyflwyno pryd o fwyd yn ôl dognau y cytunwyd arnynt and o feintiau sy'n gwasanaethu

  • Gweithio fel rhan o dîm y gegin i ddarparu bwyd o ansawdd gwych i'n gwesteion

  • Dilyn a chadw at Reoliadau Iechyd a diogelwch bwyd

  • Cynnal amgylchedd glân a diogel bob amser

  Sut i wneud cais:
  Ebostiwch gopi o'ch CV i Andrew.wiles@haven.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.haven.com/parks/north-wales/hafan-y-mor/

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  01/10/2019
 • KP/Cogydd Paratoi - Bwyty Coast House, Hafan Y Môr, Pwllheli

  Mae Hafan Y Mor yn recriwtio aelodau tîm y gegin I ymuno â ni yn ein bwyty newydd, “Coast House.”

  Fel porthor cegin/PREP Chef byddwch yn gyfrifol am:

  • Darparu a chefnogi profiad bwyta rhagorol, gan sicrhau gwasanaeth, ansawdd a chysondeb, o fewn amgylchedd glân a diogel i bawb.

  • Sicrhau bod yr holl gyfarpar ac offer cegin yn lân ac wedi'u storio'n gywir.

  • Cefnogi'r prif gogydd a'i dîm mewn amgylchedd cyflym a llawn cymhelliant.

  • Gwella sgoriau a sgoriau boddhad gwesteion, a chadw perchnogion drwy ddarparu bwyd gwych.

  • Adnabod anfodlonrwydd ac ymdrin â chwynion yn gyflym a chydag empathi gan arwain at foddhad cwsmeriaid a gwelliant yn y profiad cyffredinol i westeion.

  • Sicrhau bod bwyd yn cael ei gynnig yn gadarn, gan groesawu eitemau o stoc a gynhyrchir yn lleol lle bo modd.

  • Cyrraedd y safonau uchaf o ran diogelwch bwyd bob amser

  Sut i wneud cais:
  Ebostiwch gopi o'ch CV i Andrew.wiles@haven.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://www.haven.com/parks/north-wales/hafan-y-mor/

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  01/10/2019
 • KP/Cogydd Paratoi - Bwyty Coast House, Hafan Y Môr, Pwllheli

  Mae Hafan Y Mor yn recriwtio aelodau tîm y gegin I ymuno â ni yn ein bwyty newydd, “Coast House.”

  Fel porthor cegin/PREP Chef byddwch yn gyfrifol am:

  • Darparu a chefnogi profiad bwyta rhagorol, gan sicrhau gwasanaeth, ansawdd a chysondeb, o fewn amgylchedd glân a diogel i bawb.

  • Sicrhau bod yr holl gyfarpar ac offer cegin yn lân ac wedi'u storio'n gywir.

  • Cefnogi'r prif gogydd a'i dîm mewn amgylchedd cyflym a llawn cymhelliant.

  • Gwella sgoriau a sgoriau boddhad gwesteion, a chadw perchnogion drwy ddarparu bwyd gwych.

  • Adnabod anfodlonrwydd ac ymdrin â chwynion yn gyflym a chydag empathi gan arwain at foddhad cwsmeriaid a gwelliant yn y profiad cyffredinol i westeion.

  • Sicrhau bod bwyd yn cael ei gynnig yn gadarn, gan groesawu eitemau o stoc a gynhyrchir yn lleol lle bo modd.

  • Cyrraedd y safonau uchaf o ran diogelwch bwyd bob amser

  Sut i wneud cais:
  Ebostiwch gopi o'ch CV i Andrew.wiles@haven.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://bourneleisure.csod.com/ux/ats/careersite/3/requisition/5644/application?c=bourneleisure&jobboardid=0#1

  Categori:
  Swydd rhan amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  01/10/2019
 • Aelod o'r Tîm Bar a Bwyty - Coast House, Hafan Y Môr, Pwllheli

  Fel aelod o dîm Coast House byddwch yn rhan o un tîm gwych sy'n darparu gwasanaeth gwych i'n gwesteion. Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau'r lefelau cywir o werthiant ac elw ac yn arwain eich tîm i gynnig gwasanaeth gwadd anhygoel. Byddwch yn awyddus i ddatblygu eich gyrfa hefyd – ein haelodau tîm yw rheolwyr dyfodol y Coast House. Gall profiad blaenorol o fewn amgylchedd bar neu fwyty roi cipolwg i chi o'r cyfrifoldebau o ddydd i ddydd, ond nid yw'n hanfodol. Os credwch fod gennych agwedd "Gallwch wneud", eich bod yn "meiddio gofalu" a'ch bod am "ei gadw'n syml", "Gwnewch y peth yn hwyl" a "Gwnewch y peth iawn" gan ein gwesteion a'n tîm, yna byddem wrth ein boddau yn clywed gennych!

  Sut i wneud cais:
  Ebostiwch gopi o'ch CV i Andrew.wiles@haven.com
  Cyfeiriad gwe:
  https://bourneleisure.csod.com/ux/ats/careersite/3/home?c=bourneleisure#/requisition/5928

  Categori:
  Swydd llawn amser
  Sir:
  Gwynedd
  Sector:
  Lletygarwch ac Arlwyo
  Dyddiad cau:
  01/10/2019

Hidlo'r swyddi gwag:

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd newydd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 1. Prentisiaethau
 2. Swyddi llawn amser
 3. Swyddi rhan-amser
 4. Contractau cyfnod penodol

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk