Barn ein myfyrwyr

I glywed rhagor am yr hyn sydd gan y coleg i'w gynnig i chi, gwrandewch ar ein myfyrwyr yn siarad am eu profiadau ar ein tudalen YouTube.

Eich Cwrs

Os byddwch yn astudio gyda ni, byddwch yn dilyn eich Rhaglen Ddysgu eich hun, a fydd yn cynnwys:

  • Cymhwyster galwedigaethol (e.e. NVQ, BTEC), neu,
  • Nifer o bynciau Lefel AS/A2

Gall eich rhaglen hefyd gynnwys:

  • Bagloriaeth Cymru
  • Cymwysterau llythrennedd a rhifedd
  • Cymwysterau galwedigaethol ychwanegol

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru'n gymhwyster gwerthfawr a astudir yn aml ochr yn ochr â chwrs llawn amser.

Caiff y cymhwyster, sy'n werth hyd at 120 pwynt UCAS, ei raddio A*–E a bydd yn rhoi i chi sgiliau personol a sgiliau busnes trosglwyddadwy. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ei ystyried yn gymhwyster gwerthfawr.

Yn rhan o'r cymhwyster, byddwch yn dysgu am Ddinasyddiaeth Fyd-eang, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac yn mynd ar brofiad gwaith.

Pa lefel sy'n addas i mi?

Lefel Cymhwyster Beth nesaf?
Lefel Mynediad
Gweld y cyrsiau
Paratoi ar gyfer cymwysterau Lefel 1, Hyfforddeiaeth Ymgysylltu Cymhwyster Lefel 1 neu hyfforddeiaeth
Sylfaen Lefel 1
Gweld y cyrsiau
BTEC Lefel 1, NVQ Lefel 1, Hyfforddeiaeth Lefel 1, City & Guilds Lefel 1, VRQ Lefel 1 Cymhwyster Lefel 2 neu brentisiaeth
Canolradd Lefel 2
Gweld y cyrsiau
BTEC Lefel 2, NVQ Lefel 2, TGAU, Prentisiaeth Lefel 2, City & Guilds Lefel 2, VRQ Lefel 2 Cymhwyster Lefel 3, prentisiaeth neu waith
Uwch Lefel 3
Gweld y cyrsiau
Lefel A, Mynediad i Addysg Uwch, BTEC Lefel 3, NVQ Lefel 3, Prentisiaeth Lefel 3, VRQ Lefel 2 Cwrs lefel prifysgol yn y coleg neu mewn sefydliad arall, prentisiaeth uwch neu waith
Cyrsiau Lefel Prifysgol (Lefelau 4 - 6)
Gweld y cyrsiau

1) HNC/D, Gradd Sylfaen, Prentisiaeth Uwch

2) Gradd Anrhydedd BA/BSc/BEng

1) Gradd Anrhydedd atodol BA/BSc/BEng neu waith

2) Cymhwyster ôl-radd mewn sefydliad arall

Pam ein dewis ni?

Mwy o ddewis

Cynigiwn ddewis eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol mewn mwy na 35 maes pwnc, gan ei gwneud yn hawdd i chi ddod o hyd i’ch cwrs delfrydol. O ran pynciau Lefel A yn unig, gallwch ddewis o bron i ddeugain pwnc gwahanol!

Mwy cyfleus

Gan fod gennym ddeg campws yng Ngogledd Cymru, mae un yn siŵr o fod o fewn eich cyrraedd.

Mwy hyblyg

Gan fod amrywiaeth o gyrsiau llawn amser a rhan amser ar gael, yn ogystal â gwahanol lwybrau prentisiaeth, gallwch gyfuno’ch astudiaethau â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau personol.

Mwy o gyfleusterau

Os dewiswch astudio gyda ni, cewch elwa o gyfarpar modern ac amgylcheddau gweithio sy’n adlewyrchu’r byd go iawn. Hefyd, pan na fyddwch mewn dosbarth, cewch ddefnyddio’r amrywiol gyfleusterau, yn cynnwys y llyfrgelloedd, y ganolfan chwaraeon a’r gampfa, neu ymlacio gyda phaned o goffi yn un o’n hamryw gaffis a ffreuturau.

Mwy o sgiliau

Bydd y sgiliau a ddysgwch yn y coleg (fel cyfathrebu a rheoli amser a sgiliau sy’n gysylltiedig â meithrin annibyniaeth, gwaith tîm, sgiliau cymdeithasol a phrofiad gwaith) yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy a pharod i ymgodymu â byd gwaith neu addysg uwch.

Mwy o gyfleoedd cymdeithasol

Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd a gallwch ymuno ag amrywiaeth o glybiau colegol. Yn ogystal, mae pob un o'r tri choleg yn ethol ei lywydd ei hun i Undeb y Myfyrwyr. Y llywyddion hyn sy'n cynrychioli llais y myfyrwyr, ac maent yn trefnu digwyddiadau amrywiol
trwy gydol y flwyddyn. Yn 2018, 2019 a 2020, enillodd ein Hundeb Myfyrwyr wobr yr NUS i Undeb Myfyrwyr AB y Flwyddyn.

Mwy o lwyddiant

Bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau academaidd arbennig o dda, gan gynnwys cyfradd basio o 98.9% yn 2020, ac yn mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ledled Prydain.

Mwy o gefnogaeth

Cewch ofal da yn ystod eich cyfnod yn y coleg. Bydd eich Tiwtor Personol yn eich helpu i ymgynefino â bywyd coleg a bydd yn cynllunio ac yn adolygu’ch cynnydd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd eich targedau. Gallwch gael cyngor ac arweiniad gan staff ymroddedig ein Gwasanaethau i Ddysgwyr hefyd ar amrywiaeth o faterion, yn cynnwys: cymorth ychwanegol i astudio, materion ariannol, cyngor gyrfaol a chwnsela cyfrinachol.

Dod o hyd i'ch cwrs