Noder: Er mwyn amddiffyn iechyd a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr, mae'n holl gyfleusterau cyhoeddus ar gau ar hyn o bryd.

Rydym yn falch o'n hadrannau Lletygarwch ac Arlwyo sydd wedi ennill sawl gwobr. Ein nod yw hyfforddi a mentora myfyrwyr ym mhob agwedd ar arlwyo a lletygarwch er mwyn iddynt gael profiadau a chymwysterau o'r radd flaenaf.

Y Bistro
Llandrillo-yn-Rhos

01492 546 666 est. 1278

Mae'r bwyty hyfforddi hwn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer coffi boreol a chinio. Caiff popeth ei goginio a'i weini gan fyfyrwyr sy'n cael eu goruchwylio gan staff profiadol ac ymroddgar, ac mae'r nifer o ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod y flwyddyn ar themâu penodol yn brawf o'u dychymyg a'u sgiliau coginio.

Dewch i wybod mwy

Friars
Bangor

01248 383 313

Mae Bwyty Hyfforddi Friars yn cynnig gwerth rhyfeddol am arian. Caiff y bwyd ei baratoi a'i goginio i safon uchel yn y fan a'r lle gan ein myfyrwyr, o dan gyfarwyddyd tiwtoriaid profiadol. Mae'r Bwyty, sy'n lle gwych am noson allan, wedi'i leoli yn adeilad hanesyddol Friars.

Dewch i wybod mwy

Y Gader
Dolgellau

01341 422 827

Ym Mwyty'r Gader, cewch fwyd a gwasanaeth gwych mewn awyrgylch cartrefol braf. Ein myfyrwyr lletygarwch, dan oruchwyliaeth ein staff profiadol, sy'n gweithio yn y bwyty ac yno cewch fwynhau amrywiaeth o fwydydd lleol, sy'n cynnwys cynnyrch o'n hystâd ein hunain ar gampws Glynllifon ger Caernarfon.

Dewch i wybod mwy

Orme View
Llandrillo-yn-Rhos

01492 542 341

Mae gan Fwyty Orme View enw da am ragoriaeth yn rhyngwladol, ac mae'r staff a'r myfyrwyr wedi ennill amryw o wobrau cenedlaethol a rhyngwladol. Yno, caiff cwsmeriaid brydau gourmet am bris sy'n dipyn rhatach na'r prisiau a godir yn y bwytai gorau.

Dewch i wybod mwy

Dietau arbennig

Lle bo modd, byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer gwahoddedigion gyda gofynion diet arbennig. I'n cynorthwyo gofynnwn i gwsmeriaid nodi unrhyw ofynion wrth archebu. Cynhwysir seigiau llysieuol ar bob bwydlen. Gall unrhyw rai o'n eitemau bwyd gynnwys tameidiau o gnau. Gofynnwch i'r arolygwr bwyty am unrhyw wybodaeth ynglýn ag eitemau bwyd neu ddiod.

Noder:

Mae ein bwytai'n agored yn ystod y tymor yn unig.