20/08/2020


Annwyl Ddysgwr,

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bydd dysgwyr, UG a Safon Uwch, TGAU a chymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yng Nghymru'n awr yn derbyn eu graddau am 2020 ar sail asesiadau’r athrawon. Bydd dysgwyr Lefel A sydd wedi cael gradd uwch na'r un a gafodd ei rhagfynegi gan eu tiwtor yn cadw'r radd a ddyfarnwyd gan CBAC.

Gall dysgwyr Lefel A weld y graddau a gyfrifwyd iddynt gan eu tiwtoriaid ar eDRAC y Dysgwyr ddydd Mawrth, 18fed o Awst, a bydd y graddau TGAU a gyfrifwyd yn cael eu rhyddhau ddydd Iau, 20fed o Awst.

Mae Pearson wedi cadarnhau y byddant yn defnyddio graddau rhagfynegol y tiwtoriaid ar gyfer eu holl gymwysterau. Golyga hyn na fydd canlyniadau Lefel 1 a 2 yn cael eu cyhoeddi ar 20 Awst gan eu bod yn cael eu diwygio i gyd-fynd â'r graddau a ragfynegwyd gan y tiwtoriaid. Bydd graddau'r dysgwyr a dderbyniodd eu canlyniadau ar 13 Awst un ai'n aros yr un fath neu'n gwella. Byddwn yn cysylltu â'r holl ddysgwyr i roi gwybod pryd y byddant yn gallu cael eu graddau Pearson terfynol trwy eDRAC y Dysgwyr.

Beth i'w wneud nesaf?

Os ydych chi'n ddysgwr Lefel 3 sydd eto i sicrhau eich lle mewn prifysgol, mae angen i chi gysylltu'n uniongyrchol â'r brifysgol i drafod y newid hwn.

Os ydych chi'n ddysgwr Lefel 1 neu 2 sydd wedi gwneud cais am gwrs arall yn y Coleg, byddwn yn cadw lle i chi tra byddwch yn aros am eich canlyniadau.

Mae tîm ein Gwasanaethau i Ddysgwyr hefyd ar gael i helpu gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych – cysylltwch â nhw trwy e-bost ar generalenquiries@gllm.ac.uk

Deallwn fod hwn yn gyfnod eithriadol o anodd i lawer iawn o'n dysgwyr, eu rhieni a'u tiwtoriaid ac fe hoffem fanteisio ar y cyfle i ddiolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth.

Rydym yn dymuno'n dda i'n holl ddysgwyr gyda'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Yn gywir,


Dafydd Evans
Prif Weithredwr


Laurence Wood
Pennaeth
Coleg LlandrilloAled Jones-Griffith
Pennaeth
Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor


Dafydd Evans
Prif Weithredwr


Grŵp Llandrillo Menai
Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
Conwy LL28 4HZ
Ffôn: 01492 546666

Coleg Llandrillo logo
Coleg Meirion-Dwyfor logo
Coleg Menai logo
Busnes@ logo


Addysg Bellach a chyrsiau Proffesiynol

Diweddariad diwethaf: 10/07/2020

 • AAT
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - 2-4 Bydd gofyn i chi gwblhau eich unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â'r holl ddeilliannau dysgu, oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Ond mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • ABC/ FDQ
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - pob lefel Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw asesiad ychwanegol. Bydd eich aseswr/tiwtor yn cadarnhau pryd bydd y canlyniadau ar gael.
 • Agored
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Mynediad i Addysg Uwch 3

  Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw asesiad ychwanegol.

  Gall unrhyw waith a gyflwynir ar ol Mawrth yr 20fed ei drin fel tystiolaeth yn ystod yr elfen 'gyfrifo' eich gradd derfynol. Nid yw'n ofynnol er mwyn derbyn eich diploma, ni fyddwch dan anfantais os nad ydych wedi cyflwyno gwaith ar ol y dyddiad yma.

  Noder - Disgwylir i ddysgwyr fod wedi cwblhau dros 50% o'u hasesiadau i ganiatáu defnyddio rhagfynegiadau gradd ar gyfer gweddill y cymhwyster. Os oes gennych bryderon ynglŷn â hyn, gofynnwn i chi cysylltwch â'ch tiwtor.

  Rydym yn disgwyl cyhoeddi graddau a deilliannau terfynol fis Gorffennaf yn ôl yr arfer. Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn electroneg felly gwiriwch eich e-bost coleg yn rheolaidd i gael eich canlyniadau.
  Skffs / Cyn-Fynediad 2 Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw asesiad ychwanegol.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

  EFAW 3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • BPEC/BPECT (Cymwysterau Adeiladu, Trydanol a Phlymio)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • ECDL
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - 1 Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau unrhyw asesiad ychwanegol. Bydd eich aseswr/tiwtor yn cadarnhau pryd bydd y canlyniadau ar gael.
 • CACHE/ NCFE (cymhwysterau eraill)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Dip-loma Lefel 2 a 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CIM
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - -

  Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu felly dylech barhau gyda'r asesiadau ymarfer a'r tasgau a osodwyd gan eich tiwtoriaid er mwyn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eich asesiadau terfynol.

  Bydd eich arholiadau yn parhau unwaith y bydd modd ail-agor y safleoedd.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - -

  Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu felly dylech barhau gyda'r asesiadau ymarfer a'r tasgau a osodwyd gan eich tiwtoriaid er mwyn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eich asesiadau terfynol.

  Bydd eich arholiadau yn parhau unwaith y bydd modd ail-agor y safleoedd.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Rydym yn gobeithio y gallwn gadarnhau cyflawniadau fis Gorffennaf yn ôl y disgwyl.
 • City and Guilds
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Cymwysterau Technegol (blwyddyn 1 a 2) 2 a 3

  Does dim rhaid i chi gwblhau eich asesiadau Synoptic neu arholiadau terfynol eleni. Os nad ydych eisoes wedi cwblhau'r asesiadau hyn, bydd eich tiwtoriaid yn pennu gradd ragfynegol, yn seiliedig ar eich cynnydd cyffredinol.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

  Sgil Hanfodol Pob lefel If you were due to complete your ESW before July 31st, your tutor will use the work you have completed so far to award the qualification or calculate a predicted grade. However, your tutor will continue to deliver to support your skill development. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • City and Guilds / RCVS
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Nyrsio Milfeddygol 3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Sgiliau Adeiladu (CSkills)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - - Oes ond ni fyddwch yn gallu cwblhau'r rhain yn llawn nes bydd canolfannau prawf yn ailagor. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • Corff Dyfarnu Canolog Cwnsela a Seicotherapi (CPAB)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - 2 a 4 Mae'r corff dyfarnu yn gwneud gwaith ar hyn o bryd i benderfynu sut gallwch gwblhau eich asesiadau allanol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd yr wybodaeth wedi dod i law. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • EAL/ EMTA
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  NVQ \ Diploma 1,2,3 Bydd gofyn i chi gwblhau pob un o'ch unedau er mwyn dangos eich bod chi wedi cwrdd â phob un o'r deilliannau dysgu oherwydd mae'r cymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd. Mae hi'n bosib y bydd rhai asesiadau wedi newid felly dylech wirio gyda'ch aseswyr. Bydd unrhyw arholiadau ar-lein yn cael eu hail-drefnu. Bydd eich aseswr yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • IBSL
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Byddwn yn parhau gyda'r asesiadau terfynol unwaith y bydd modd i ni wneud hynny.
 • OCR
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Tystysgrif Technegol/Dipl/NVQ Pob lefel

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau ym mis Awst.

  Byddwn yn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

 • PAAVQSET (Awdurdod Prosesu Dyfarniadau)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel Bydd eich rhaglen yn parhau ar-lein a bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster. Byddwn yn parhau gyda'r asesiadau terfynol unwaith y bydd modd i ni wneud hynny.
 • Pearson

  Gwybodaeth gan Pearson (Saesneg yn unig):

  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  BTEC (RQF/NQF) (arholiadau allanaol) 2 a 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau ym mis Awst.

  Byddwn yn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.

  BTEC QCF (dim arholiadau allanol) Mynediad, L1-3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg

  BTEC (RQF/NQF) Rhwydwaith Ysgolion (arholiadau allanol) 2 & 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  BTEC (QCF) Rhwydwaith Ysgolion (dim arholiadau allanol) Mynediad, 1-3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a bydd yr ysgol yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

 • Sports Leaders UK (Arweinwyr Chwaraeon y DU)
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  - Pob lefel

  Rhaid cwblhau Cofnod Tystiolaeth Dysgwyr ac asesiadau eraill er mwyn cyflawni'r cymhwyster.

  Trafodwch gyda'ch tiwtor os ydych chi'n cael trafferth cwblhau'r oriau arwain neu gydag elfennau ymarferol y cwrs.

  Bydd eich aseswr/tiwtor yn gweithio gyda chi i fonitro eich cynnydd ac yn rhoi gwybod i chi pryd byddwch chi wedi cwblhau'r cymhwyster.
 • CBAC
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  A2 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  AS 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  Eduqas AS 3

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
  TGAU 2

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau TGAU, 20 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod y canlyniadau.
  • Tystysgrifau Lefel Mynediad
  • Lefel 1/2 Dyfarniadau a Thystysgrifau Galwedigaethol
  • Lefel 1 a Lefel 2 Tystysgrifau mewn Lladin
  • Lefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
  • Lefel 3 Tystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol
  • Llwybrau Iaith ar Waith ac Iaith Gwaith*
  • Unedau Ieithoedd*
   
  Pob lefel

  Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau.

  Bydd eich tiwtoriaid yn parhau i gyflwyno sesiynau ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr wybodaeth angenrheidiol i fynd ymlaen i'r lefel astudio nesaf.

  Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau TGAU, 20 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod y canlyniadau.
  Bagloriaeth Cymru - Her Sgiliau 3 Ni fydd gofyn i chi gyflwyno unrhyw asesiadau pellach a allai gyfrannu tuag at eich gradd derfynol. Bydd eich tiwtoriaid yn cyflwyno gradd ragfynegol yn seiliedig ar waith rydych chi eisoes wedi'i gwblhau. Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau na fydd y dyddiadau hyn yn hwyrach na dyddiad cyhoeddi canlyniadau Lefel A ar 13 Awst. Byddwn yn rhannu eich graddau â chi ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.
 • CBAC / C&G
  Math o gymhwyster Lefel Oes rhaid i mi barhau gyda gwaith fy asesiadau? Pryd a sut y caf i wybod fy ngradd derfynol?
  Iechyd/Gofal Plant 2

  Cymwysterau craidd - lle rydych wedi cwblhau asesiadau digonol cyn 20 Mawrth 2020 y gellir seilio canlyniad pendant arno, byddwch yn derbyn canlyniadau wedi'u cyfrifo/ rhagfynegi. Fodd bynnag, os nad ydych wedi cael ei asesu ddigon i allu cyhoeddi canlyniadau, caiff yr asesiadau eu gohirio nes i'r canolfannau ail-agor.

  Os ydych wedi cwblhau dau o'r tri asesiad astudiaethau achos yn llwyddiannus ac mae'r gwaith wedi llwyddo mewn adolygiad allanol, bydd eich canlyniadau yn cael eu cyfrifo.

  Cymwysterau ymarferol - gan bod y cymwysterau hyn yn canolbwyntio ar gadarnhau cymhwysedd ymarferol, bydd gwaith asesu'n cael ei ohirio hyd nes y gellir cael tystiolaeth o'r sgiliau ymarferol hynny.

  Bydd Cymwysterau Cymru yn gosod dyddiad rhyddhau graddau cymwysterau a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd y dyddiad wedi'i gadarnhau. Rydym yn disgwyl i'r dyddiad hwnnw fod yn weddol agos at ddyddiad arferol rhyddhau canlyniadau.

  Byddwn anfon eich canlyniadau ar ffurf electronig at eich cyfrif e-bost yn y coleg.