Sicrwydd ansawdd... mae'n swyddogol

Dyma gyflawniad rhagorol sy'n adlewyrchu ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch yn y tri choleg - Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai.

Oherwydd costau ac ystyriaethau ymarferol, mae mynd i ffwrdd i brifysgol i gael gradd yn amhosibl i lawer. Mae'r gallu i ddarparu cyrsiau gradd yn lleol wedi newid hyn.

Yn aml, mae myfyrwyr yn dweud wrthym fod astudio am radd gyda ni wedi newid eu bywydau. Ymhlith y manteision a grybwyllir ganddynt mae meithrin gwybodaeth a sgiliau, magu hyder a gwell cyfle am yrfa a dyrchafiad.

Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai
Dafydd Evans QAA logo

Y darnau gorau:

Cymeradwyaeth

O blith y 62 coleg Addysg bellach a adolygwyd yn y Deyrnas Unedig, roeddem yn un o ddim ond 4 a dderbyniodd gymeradwyaeth am "wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr".

Arfer Da

Tynnodd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) sylw at 5 maes oedd yn dangos arfer da.

Y prif ganfyddiadau:

Rydym yn eich helpu i feithrin sgiliau annibynnol a datblygedig ar eich rhaglen AU.

Rydym yn effeithiol wrth adnabod cyfleoedd a chynlluniau i wella'r dysgu a'r addysgu.

Rydym wedi datblygu partneriaeth gadarn a chydlynol â chyflogwyr er mwyn cefnogi'r cwricwlwm, ac mae'n arfer da.

Rydym yn cynnal safonau academaidd ar ran ein partneriaid, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Canol Sir Gaerhirfryn a Phrifysgol De Cymru.

Rydym yn cynllunio amrywiaeth o ddulliau addysgu yn ogystal â gweithgareddau ac adnoddau gwahaniaethol i ddiwallu eich anghenion.

Rydym yn darparu adborth o ansawdd da ar asesiadau.

Rydym yn cymryd camau systematig i alluogi myfyrwyr i baratoi'n effeithiol at eu hastudiaethau addysg uwch, ac mae'n arfer da.

Beth mae'n olygu i'n myfyrwyr:

Mae trosglwyddo i Addysg Uwch drwy'r rhaglen "Edrych Ymlaen at Addysg Uwch" yn effeithiol iawn wrth fagu hyder.

Mae cymorth ar gael i astudio drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir a'r sesiynau galw heibio mewn canolfannau dysgu.

Mae myfyrwyr yn cael mynediad i adnoddau dysgu a ddarperir gan y prifysgolion, yn arbennig e-gylchgronau, yn ogystal â buddsoddiad sylweddol gan GLLM mewn llyfrau, e-lyfrau ac adnoddau ar-lein.

Mae'r safonau dysgu ac addysgu a gynigir yn cyfateb i safonau ein sefydliadau partner.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan annatod o'r holl raglenni gradd sylfaen.

Mae bod yn fyfyriwr Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn llesol i'ch datblygiad a'ch lles personol.

Mae'r defnydd manwl o'r system dracio ar-lein yn gwella sgiliau a hyder myfyrwyr, ac mae'n arfer da.

Gellir lawrlwytho copi llawn o'n Hadolygiad Addysg Uwch yma

Dod o hyd i'ch cwrs

Yr hyn ddywed ein myfyrwyr

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Partneriaid Prifysgol