Lles


Ein Gwasanaethau Lles:

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi ymrwymo i gefnogi eich lles tra byddwch yn y coleg. Tra byddwch yn astudio gyda ni, bydd y cyfleusterau canlynol ar gael i gefnogi eich lles.

Hwb Lles

https://sites.google.com/gllm.ac.uk/gllmwellbeing/home

Clwb Strava Gllm Lles

https://www.strava.com/clubs/gllmlleswelfare-772036

Instagram Gllm Lles

Gllm Lles

Twitter Gllm Lles

Gllm Lles

YouTube

You Tube GLLM Lles / Rygbi

Meic Cymru

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

Meic: Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd:

https://youtu.be/zTI2A1jJRAY

For more information: https://www.meiccymru.org/

Meddwl.org

Mae gan bawb iechyd meddwl. Mae meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth a gwybodaeth, ac i ddarllen a rhannu profiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

https://meddwl.org/cymorth/

https://meddwl.org/erthyglau/dechrau-yn-y-brifysgol/

Mind

Mae Mind yn darparu cyngor a chefnogaeth ar ystod o bynciau gan gynnwys mathau o broblem iechyd meddwl, deddfwriaeth a manylion cymorth a chefnogaeth leol yng Nghymru a Lloegr.

​​Ffôn: 0300 123 3393 (yn ystod yr wythnos 9am - 6pm)

https://www.mind.org.uk/

YoungMinds

Mae YoungMinds yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i blant a phobl ifanc.

Cynigir help i rieni pryderus y rhai dan 25 oed dros y ffôn.

Ffôn: 0808 802 5544 (Llun - Gwener 9.30am-4pm)

https://youngminds.org.uk/

Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru

Ein gwaith gyda phobl ifanc

Os ydym am leihau nifer y bobl sy'n cael eu hanafu neu eu lladd o ganlyniad i dân, mae'n rhaid i ni wneud mwy na darparu gwasanaethau brys effeithiol Rhaid addysgu er mwyn atal y math o ymddygiad sy'n arwain at gynnau tanau yn y lle cyntaf. Nid oes unrhyw un ohonom yn rhy hen i ddysgu'r gwersi diogelwch pwysig hyn, ond, drwy dargedu ein plant a phobl ifanc, gallwn sicrhau eu bod yn meithrin ymddygiad a fydd yn sicrhau eu bod nhw a'n cymunedau yn fwy diogel drwy gydol eu hoes. Mae gan ein Gwasanaeth Tân ac Achub ni ran bwysig i'w chwarae o safbwynt lles ein plant a'n pobl ifanc drwy eu haddysgu am bwysigrwydd diogelwch tân a goblygiadau cynnau tanau bwriadol a gwneud galwadau ffug i'r gwasanaethau brys.

Wrth ddilyn y ddolen isod gallwch hefyd ddysgu mwy am 'Strategaeth yr Awdurdodau Tân ac Achub ar gyfer Plant a Phobl Ifanc' sydd yn amlinellu gweledigaeth a chyfeiriad Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ar gyfer darparu gweithgareddau ymyrraeth i Blant a Phobl Ifanc. Bydd y gweithgareddau hyn yn helpu plant a phobl ifanc i fod yn iach, aros yn ddiogel, mwynhau a chyflawni, gwneud cyfraniad cadarnhaol a sicrhau lles economaidd, gan roi'r sylw dyledus i faterion sy'n gysylltiedig ag ethnigrwydd, anabledd a rhyw.

Am ragor o wybodaeth: https://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/our-work-with-young-people/.

Heddlu Gogledd Cymru

SEXtember

Barod i chwarae?

Ni ddylai eich iechyd rhywiol fod yn loteri.

 • A ydych chi a'ch partner wedi cydsynio?
 • Ydych chi'n gallu?
 • Oes gennych chi gondomau gyda chi?
 • A ydych wedi cael archwiliad iechyd rhywiol yn ddiweddar?
 • Ydych chi ar atal cenhedlu rheolaidd?
 • A oes angen atal cenhedlu brys neu HIV PEP arnoch chi?
 • A oes angen i chi gysylltu â'ch clinig lleol neu ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol?

Ewch i www.sextember.org i gael mwy o wybodaeth.

Mae'n amser i siarad a ryw

SEXtember yw ymgyrch iechyd rhywiol flynyddol Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr, sy'n hyrwyddo ymwybyddiaeth o faterion iechyd rhywiol yn ystod mis Medi.

Nodau'r ymgyrch yw:

 • Cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch gwasanaethau iechyd rhywiol lleol - STI / HIV, atal cenhedlu erthyliad, ymosodiad rhywiol
 • Annog pobl i gael eu profi am STIs a HIV
 • Lleihau beichiogrwydd digroeso trwy hyrwyddo dulliau atal cenhedlu da
 • Hybu iechyd rhywiol i osgoi heintiau, lleihau trosglwyddiad, yn enwedig diagnosis hwyr o HIV
 • Lleihau stigma o amgylch heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a HIV
 • Codi proffil gwasanaethau iechyd rhywiol

For more information: https://bcuhb.nhs.wales/health-advice/sextember-campaign/