Elusen y Flwyddyn


Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru - Elusen y Flwyddyn - 2021/2022

Mae bywyd gwyllt yn bwysig i ni. Rydym ni'n gweithio i adfer a gwella byd natur. Rydym yn dod â phobl yn agosach at fyd natur.

Mae'r ffordd rydym ni wedi byw yn ystod y 50 mlynedd diwethaf wedi arwain at ddirywiad enfawr o ran bywyd gwyllt ar y tir ac yn y môr. Oeddech chi'n gwybod bod 1 allan o 10 o'n planhigion gwyllt mewn peryg o gael eu colli am byth, bod Prydain wedi colli mwy na 50% o bryfaid ers 1970 ac erbyn heddiw ni fyddwch yn gweld ond hanner cymaint o ddraenogiaid yng nghefn gwlad o gymharu â 2000? Gyda'n gilydd, mae ein gwirfoddolwyr, ein haelodau, ein staff a'n cefnogwyr yn gwneud gwahaniaeth i fywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru.

Mae'r 36 gwarchodfa natur a gaiff eu rheoli'n ofalus, yn cynnig rhai o'r cartrefi pwysicaf i fywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru - ac mae'r gwarchodfeydd ar agor i bawb, yn rhad ac am ddim pob awr o'r dydd drwy gydol y flwyddyn. Beth am ddod o hyd i'ch gwarchodfa agosaf a mynd i archwilio? Cewch hyd yn oed wylio fideo yn eich cyflwyno i bedwar o'n hoff safleoedd ar ein gwefan o'ch cadair esmwyth - ewch draw i weld Aberduna, Big Pool Wood, Cemlyn a Gwaith Powdwr!

Dydy'r gwarchodfeydd natur yma ar eu pennau'i hunain ddim yn ddigon i arbed ein bywyd gwyllt gwerthfawr rhag cael eu colli am byth. I alluogi bywyd gwyllt i ffynnu a lledaenu mae angen i ni greu mwy o le i fywyd gwyllt sydd wedi'u rheoli a'u cysylltu'n well, gyda chyfleoedd i bobl fwynhau natur. Mae'r dull hwn yn creu yr hyn a elwir yn Tirwedd Fywy mae pawb yn elwa ohoni ac yn diogelu bywyd gwyllt.

Rydym hefyd yn brwydro dros Foroedd Byw lle mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu o ddyfnderoedd y cefnfor i'r dyfroedd bas arfordirol - beth am ymuno â ni i chwilota mewn pyllau glan môr, picnic gyda llamhidlydd neu lanhau traethau?

Dewch i gymryd rhan!

Rydych eisoes yn cefnogi ein gwaith drwy ein henwebu yn Elusen y Flwyddyn ar gyfer 2021/2022 - diolch! Ond, oeddech chi'n gwybod y gallech chi wneud mwy na hyn?

Ydych chi'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored neu dan do - mae yna nifer o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Yn ogystal â helpu bywyd gwyllt lleol, mae cyfle i gyfarfod â phobl newydd, cadw'n heini, dysgu sgiliau newydd, rhannu eich profiadau, dysgu mwy am gadwraeth bywyd gwyllt, ac wrth gwrs, mwynhau eich hun! Os ydych chi ar gael i helpu am ddiwrnod cyfan neu ychydig o oriau - gallai hyn wneud gwahaniaeth mawr.

Mae hefyd nifer o ffyrdd i gysylltu â natur yn eich cartref eich hun. Os oes gennych chi ardd, beth am ei throi'n fan sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt? Gyda'n gilydd, gallai ein gerddi greu un warchodfa natur fawr - coridor gwyrdd yn llawn bywyd a lliw! Mae gennym ni lawer iawn o awgrymiadau garddio ar gyfer bywyd gwyllt ar-lein.

Yn mwynhau crefftau? Neu angen rhywbeth i'ch cadw'n brysur yn ystod tywydd gwlyb (i chi neu'r plant)? Mae gennym ni weithgareddau perffaith i chi eu gwneud dan do. Beth am wneud model glöyn byw neu roi cynnig ar wneud te dant y llew? Mae modd argraffu ein taflenni gweithgaredd gartref ac mae'r rhain yn siŵr o'ch cadw chi a'ch teulu yn brysur - ac mae hyd yn oed mwy ar gael ar ein gwefan Wildlife Watch.

Yn olaf, rydym yn lwcus iawn i fod yn cynnal prosiect ar draws Cymru gyfan - sydd ag uchelgais fawr! Mae Sefyll dros Natur Cymru yn gweithio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu dros natur a bywyd gwyllt yn eu hardal leol mewn ymgais i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. O Gaerdydd drefol i Sir Drefaldwyn wledig, o ben pellaf Sir Fôn i Ddyffrynnoedd Gwent - rydym yn helpu pobl ifanc i sefyll dros natur a'u dyfodol. Cysylltwch ag Andy: Andy.OCallaghan@northwaleswildlifetrust.org.uk i wybod beth allwch chi ei wneud yn eich ardal chi.

I gyfrannu: https://www.justgiving.com/fundraising/SUGLLMNorthWalesWildlifeTrust

Lluniau © North Wales Wildlife Trust