Cludiant Coleg


Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2021,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy neu Ddinbych ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2021,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Gwynedd neu Ynys Mon ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at ganran o gost tocyn bws i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Gall pob myfyriwr brynu tocyn bws Arriva am bris gostyngol, sef £14.50 yr wythnos ar hyn o bryd. Mae modd prynu'r rhain ar y bws drwy ddangos tocyn bws dilys neu gerdyn ID myfyriwr, neu gellir eu prynu bob tymor neu bob blwyddyn oddi ar wefan Arriva ar www.arrivabus.co.uk/students.

Mae rhagor o ostyngiadau ar gael ar y ddolen ganlynol https://mytravelpass.gov.wales/cy/. Mae'n cynnig traean yn rhagor oddi ar gost teithio ar fws cyhoeddus i fyfyrwyr o dan 21 oed.

Teithio mewn car

Mae cyfleusterau parcio i'w cael ar bob un o brif gampysau'r Grŵp, ac ni chodir tâl arnoch am barcio. Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ceir tri phwynt gwefru trydan y gall y staff a'r myfyrwyr eu defnyddio am ffi o 25c y kWh (i ddefnyddio'r cyfleuster hwn bydd angen i chi lawrlwytho'r ap Electric Blue).

Teithio ar fws y Coleg

Fydd yn rhaid i mi wisgo masg wrth deithio ar gludiant coleg?

Rhaid i fyfyrwyr sy'n defnyddio cludiant y coleg wisgo gorchudd wyneb.

I sicrhau'r diogelwch mwyaf posib, rhaid i'r holl ddysgwyr a staff wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyffredin (coridorau, ffreuturau, llyfrgelloedd, toiledau) ac ar bob cludiant coleg.

Rhaid i ddysgwyr gyda chyflwr meddygol gwaelodol gysylltu gyda Chefnogi Dysgu ar ady@gllm.ac.uk i drafod unrhyw bryderon yn ymwneud â gwisgo gorchuddion wyneb.

Sut olwg fydd ar drafnidiaeth coleg o fis Medi 2021 ymalen?

Gofynnwn i ddysgwyr dilyn hylendid dwylo a resbiradol da a phellter cymdeithasol, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cadw pawb yn ddiogel.

Mae hyn yn golygu dilyn y rhagofalon dilynol:

 • peidiwch â theithio os ydych yn profi unrhyw symptomau o COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19 ac/neu'n byw gyda rhywun sydd gan symptomau neu sy'n agored yn glinigol i niwed
 • ystyriwch a yw defnyddio trafnidiaeth y coleg yn wirioneddol angenrheidiol
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ
 • cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn byw gyda chi drwy gydol y daith i'r coleg, gan gynnwys yn y safle bws ac yn y cerbyd. Os na fydd hyn yn bosib, ddylech osgoi gyswllt corfforol ac wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • osgowch gyswllt corfforol ag eraill
 • bydd ffenestri yn agored ar gyfer awyriad
 • wynebwch oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio trafnidiaeth
 • lleihewch y nifer o arwynebau a gyffyrddwch ynddynt, ac yn benodol osgowch gyffwrdd mewn arwynebau fel canllawiau (handrails) a silffoedd ffenestr
 • peidiwch â chyffwrdd yn eich wyneb
 • cadwch yr amser a dreuliwch wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib wrth ddefnyddio trafnidiaeth coleg
 • peidiwch â bwyta nac yfed pan fyddwch yn defnyddio'r drafnidiaeth coleg
 • ymarferwch hylendid resbiradol da. Mae'r dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa' yn bwysig. Gall ddod ag hancesi ar y drafnidiaeth, gan gael gwared ag unrhyw rai a ddefnyddir cyn gadael y bws
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael y coleg ac ar ôl cyrraedd adref

Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sut i greu gorchudd wyneb a sut i gael gwared â nhw'n ddiogel.

Sut fyddai'n gwybod lle i esitedd?

I sicrhau nad yw dysgwyr yn mynd heibio'i gilydd ar y bws gan leihau'r pellter cymdeithasol, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei dilyn:

 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd i'r coleg, bydd rhaid i ddisgyblion eistedd yn y sedd agosaf sydd ar gael at y cefn, ac mae'n rhaid i'r dysgwyr sydd agosaf at y fynedfa fynd oddi ar y bws gyntaf.
 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd adref o'r coleg, dilynwch gyfarwyddyd gan y gyrrwr/staff coleg. Mae'n rhaid i ddysgwyr sy'n mynd ar y bws gyntaf eistedd ar y seddi pellaf sydd ar gael yng nghefn y bws, gyda'r dysgwyr yn mynd ar y bws yn olaf yn eistedd agosaf i du blaen y bws

A fydd gweithredwyr trafnidiaeth yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch?

Mae gweithredwyr trafnidiaeth yn dilyn Arweiniad Llywodraeth Cymru.

Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys gweithredoedd megis diheintio rheolaidd, glanhau cerbydau yn drwyadl a defnydd o PPE.

Nodwch y gall gwrthod i gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, hylendid da a phellter cymdeithasol beryglu eich lle ar drafnidiaeth ysgol. Gwerthfawrogwn eich cymorth i cadw pawb yn ddiogel.

Cod Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Cod Ymddygiad o ran Teithio ar Wasanaethau Cludo'r Coleg.

Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw gamymddwyn ar drafnidiaeth coleg. Bydd rhai sy’n camymddwyn yn gyson ac/neu yn ddifrifol yn colli eu hawl i deithio.

Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar y bysiau ac yn disgyblu unrhyw fyfyriwr lle bo angen.

Mae’r Côd Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac y gallai newidiadau i ganllawiau cenedlaethol effeithio ar y côd hwn.

Coleg Meirion-Dwyfor

Tocyn Teithio dros dro Gwynedd a Môn:

Wrth ddisgwyl i'r Tocyn Teithio Myfyrwyr gyrraedd, gall dysgwyr Gwynedd a Môn deithio ar gludiant yn rhad ac am ddim drwy lawr lwytho a dangos y ffurflen hon.

Campws Dolgellau:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Helen Jones: hwjones@gllm.ac.uk neu 01758 701 385 est 8618

Campws Glynllifon:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Llinos Morris: llinos.morris@gllm.ac.uk neu 01286 830 261 est 8535

Campws Pwllheli:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Helen Jones: hwjones@gllm.ac.uk neu 01758 701 385 est 8618

Coleg Menai:

Tocyn Teithio dros dro Gwynedd a Môn:

Wrth ddisgwyl i'r Tocyn Teithio Myfyrwyr gyrraedd, gall dysgwyr Gwynedd a Môn deithio ar gludiant yn rhad ac am ddim drwy lawr lwytho a dangos y ffurflen hon.

Bangor

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â enquiries.menai@gllm.ac.uk

Llangefni

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Gwawr Morgan: morgan2g@gllm.ac.uk neu 01248 383 348 est 2234

Parc Menai

Gwybodaeth arall