Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cludiant Coleg


Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2022,
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy, Dinbych, Môn neu Wynedd ac
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

...yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'ch capws agosaf ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

I gael gwybod mwy am gludiant i'ch coleg, cliciwch ar y dolenni isod.

Gwybodaeth cludiant Coleg Llandrillo

Coleg Llandrillo transport information

Dewch i wybod mwy am gludiant Coleg Llandrillo

Gwybodaeth cludiant Coleg Meirion-Dwyfor

Coleg Meirion-Dwyfor transport information

Dewch i wybod mwy am gludiant Coleg Meirion-Dwyfor

Gwybodaeth cludiant Coleg Menai

Coleg Menai transport information

Dewch i wybod mwy am gludiant Coleg Menai

Gall pob myfyriwr brynu tocyn bws Arriva am bris gostyngol, sef £14.50 yr wythnos ar hyn o bryd. Mae modd prynu'r rhain ar y bws drwy ddangos tocyn bws dilys neu gerdyn ID myfyriwr, neu gellir eu prynu bob tymor neu bob blwyddyn oddi ar wefan Arriva ar www.arrivabus.co.uk/students.

Mae rhagor o ostyngiadau ar gael ar y ddolen ganlynol https://mytravelpass.gov.wales/cy/. Mae'n cynnig traean yn rhagor oddi ar gost teithio ar fws cyhoeddus i fyfyrwyr o dan 21 oed.


Am arosfannau bysiau ac amseroedd i Goleg Llandrillo cliciwch yma.

Teithio mewn car

Mae cyfleusterau parcio i'w cael ar bob un o brif gampysau'r Grŵp, ac ni chodir tâl arnoch am barcio. Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ceir tri phwynt gwefru trydan y gall y staff a'r myfyrwyr eu defnyddio am ffi o 25c y kWh (i ddefnyddio'r cyfleuster hwn bydd angen i chi lawrlwytho'r ap Electric Blue).

Teithio ar fws y coleg

Cod Ymddygiad Teithio Coleg:

  • Ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol a drwg ar gludiant coleg yn cael ei oddef. Bydd troseddwyr cyson a/neu ddifrifol yn colli eu hawl i deithio ar holl gludiant y coleg.
  • Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar fysiau ac yn dilyn gweithdrefnau disgyblu'r coleg lle bo angen.