Cludiant Coleg


Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2020,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy neu Ddinbych ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

 • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2020,
 • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Gwynedd neu Ynys Mon ac
 • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at ganran o gost tocyn bws i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Teithio mewn car

Mae cyfleusterau parcio i'w cael ar bob un o brif gampysau'r Grŵp, ac ni chodir tâl arnoch am barcio. Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ceir tri phwynt gwefru trydan y gall y staff a'r myfyrwyr eu defnyddio am ffi o 25c y kWh (i ddefnyddio'r cyfleuster hwn bydd angen i chi lawrlwytho'r ap Electric Blue).

Trefniadau Cludiant Coleg o Fis Chwefror 2021:

Fydd yn rhaid i mi wisgo masg wrth deithio ar gludiant coleg?

Rhaid i fyfyrwyr sy'n defnyddio cludiant y coleg wisgo gorchudd wyneb.

I sicrhau'r diogelwch mwyaf posib, rhaid i'r holl ddysgwyr a staff wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyffredin (coridorau, ffreuturau, llyfrgelloedd, toiledau) ac ar bob cludiant coleg, o ddydd Mawrth, 1af Medi 2020.

Rhaid i ddysgwyr gyda chyflwr meddygol gwaelodol gysylltu gyda Chefnogi Dysgu ar ady@gllm.ac.uk i drafod unrhyw bryderon yn ymwneud â gwisgo gorchuddion wyneb.

Sut olwg fydd ar drafnidiaeth coleg o fis Medi 2020 ymalen?

Gofynnwn i ddysgwyr dilyn hylendid dwylo a resbiradol da a phellter cymdeithasol, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol mewn cadw pawb yn ddiogel.

Mae hyn yn golygu dilyn y rhagofalon dilynol:

 • peidiwch â theithio os ydych yn profi unrhyw symptomau o COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19 ac/neu'n byw gyda rhywun sydd gan symptomau neu sy'n agored yn glinigol i niwed
 • ystyriwch a yw defnyddio trafnidiaeth y coleg yn wirioneddol angenrheidiol
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ
 • cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn byw gyda chi drwy gydol y daith i'r coleg, gan gynnwys yn y safle bws ac yn y cerbyd. Os na fydd hyn yn bosib, ddylech osgoi gyswllt corfforol ac wynebu i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • osgowch gyswllt corfforol ag eraill
 • bydd ffenestri yn agored ar gyfer awyriad
 • wynebwch oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio trafnidiaeth
 • lleihewch y nifer o arwynebau a gyffyrddwch ynddynt, ac yn benodol osgowch gyffwrdd mewn arwynebau fel canllawiau (handrails) a silffoedd ffenestr
 • peidiwch â chyffwrdd yn eich wyneb
 • cadwch yr amser a dreuliwch wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosib wrth ddefnyddio trafnidiaeth coleg
 • peidiwch â bwyta nac yfed pan fyddwch yn defnyddio'r drafnidiaeth coleg
 • ymarferwch hylendid resbiradol da. Mae'r dull ‘ei ddal, ei daflu, ei ddifa' yn bwysig. Gall ddod ag hancesi ar y drafnidiaeth, gan gael gwared ag unrhyw rai a ddefnyddir cyn gadael y bws
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael y coleg ac ar ôl cyrraedd adref

Gellir cael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru, gan gynnwys sut i greu gorchudd wyneb a sut i gael gwared â nhw'n ddiogel.

Sut fyddai'n gwybod lle i esitedd?

I sicrhau nad yw dysgwyr yn mynd heibio'i gilydd ar y bws gan leihau'r pellter cymdeithasol, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei dilyn:

 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd i'r coleg, bydd rhaid i ddisgyblion eistedd yn y sedd agosaf sydd ar gael at y cefn, ac mae'n rhaid i'r dysgwyr sydd agosaf at y fynedfa fynd oddi ar y bws gyntaf.
 • wrth fynd ar y bws ar y ffordd adref o'r coleg, dilynwch gyfarwyddyd gan y gyrrwr/staff coleg. Mae'n rhaid i ddysgwyr sy'n mynd ar y bws gyntaf eistedd ar y seddi pellaf sydd ar gael yng nghefn y bws, gyda'r dysgwyr yn mynd ar y bws yn olaf yn eistedd agosaf i du blaen y bws

Y Cod Ymddygiad o ran Teithio ar Wasanaethau Cludo'r Coleg

Rydym yn gofyn i weithredwyr trafnidiaeth ddilyn Arweiniad Llywodraeth Cymru.

Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys gweithredoedd megis diheintio rheolaidd, glanhau cerbydau yn drwyadl a defnydd o PPE.

Nodwch y gall gwrthod i gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, hylendid da a phellter cymdeithasol beryglu eich lle ar drafnidiaeth ysgol. Gwerthfawrogwn eich cymorth i cadw pawb yn ddiogel.

College Travel Code of Conduct

Y Cod Ymddygiad o ran Teithio ar Wasanaethau Cludo'r Coleg

Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, rhaid i ddysgwyr sy'n defnyddio cludiant y coleg gytuno â'r canlynol:

 1. Yr unig adeg y gall dysgwyr ddefnyddio cludiant colegol i ddod i'r coleg yw pan fydd tiwtor wedi gofyn iddynt gwblhau asesiad ar y safle, neu pan fyddant yn mynd i diwtorial personol neu wiriad lles. Rhaid i ddysgwyr sydd â hawl i bàs bws fod â'u pàs yn eu meddiant bob amser, gan ei ddangos bob tro y gofynnir iddynt wneud hynny. Oni fyddant yn gwneud hynny, gellir gwrthod iddynt deithio ar y bws neu codir tâl arnynt.
 2. Os oes ganddynt hwy neu rywun sy'n byw ar yr un aelwyd â hwy symptomau'r coronafeirws, ni ddylai dysgwyr ddefnyddio bws y coleg (na chludiant cyhoeddus).
 3. Os bydd y gyrrwr yn credu bod y dysgwr yn sâl, ni chaiff y dysgwr deithio ar y bws.
 4. Rhaid iddynt wisgo gorchuddion wyneb bob amser, wrth aros i gael eu cludo i/o'r coleg, wrth deithio ac wrth adael y bws.
 5. Wrth aros am y bws, rhaid i ddysgwyr gadw at y rheolau pellhau cymdeithasol o 2 fetr a pheidio â mynd ar y bws oni bai fod y gyrrwr yn dweud wrthynt.
 6. Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser wrth deithio ar fws y coleg.
 7. Diheintiwch neu golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad cyn mynd ar y bws ac ar ôl cyrraedd pen eich taith.
 8. Wrth fynd i mewn i'r bws, rhaid i'r dysgwyr fynd i'r sedd bellaf yn y cefn, gan lenwi’r bws o'r cefn.
 9. Disgwylir i ddysgwyr barchu hawliau pobl eraill sy'n defnyddio'r bws, ac ni oddefir unrhyw aflonyddu neu fwlio.
 10. Ni chaniateir ysmygu ar gludiant y coleg.
 11. Ni ddylai dysgwyr yfed alcohol na bod o dan ddylanwad alcohol ar gludiant y coleg.
 12. Ni ddylai dysgwyr fod o dan ddylanwad cyffuriau, na bod â chyffuriau yn eu meddiant, ar gludiant y coleg.
 13. Ni ddylai dysgwyr ddifrodi na difwyno unrhyw gerbyd na gosodiadau nac ymyrryd ag unrhyw dâp, arwyddion neu rwystrau a osodwyd i helpu teithwyr i gadw pellter cymdeithasol.
 14. Ar ôl i'r bws gyrraedd y coleg, rhaid i'r dysgwyr adael y bws o'r tu blaen, fesul rhes, y llawr isaf yn gyntaf, ac yna'r llawr uchaf os yw hynny'n briodol. Ni ddylai dysgwr adael ei sedd hyd nes y bydd y sawl sydd o'i flaen wedi gadael y bws.
 15. Mae gan yrrwr y bws awdurdod llwyr ar fws y coleg. Bydd peidio â dilyn ei gyfarwyddiadau'n cael ei ystyried yn drosedd ddifrifol.

Ni oddefir ymddygiad drwg a gwrthgymdeithasol ar gerbydau'r coleg. Bydd rhai sy'n troseddu'n gyson ac/neu'n ddifrifol yn colli eu hawl i deithio ar holl gerbydau'r coleg. Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar fysiau, gan roi'r trefnau disgyblu colegol ar waith yn ôl y galw.

Mae'r Cod Ymddygiad wrth Deithio'n adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru a gall newidiadau i ganllawiau cenedlaethol effeithio arno.

Coleg Meirion-Dwyfor

Campws Dolgellau:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Helen Jones: hwjones@gllm.ac.uk neu 01758 701 385 est 8618

Campws Glynllifon:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Llinos Morris: llinos.morris@gllm.ac.uk neu 01286 830 261 est 8535

Campws Pwllheli:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Helen Jones: hwjones@gllm.ac.uk neu 01758 701 385 est 8618

Coleg Menai:

Bangor

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Jennifer Williams: jennifer.williams@gllm.ac.uk neu 01248 370 125 est 3456

Llangefni

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Dafydd Thomas: dafydd.thomas@gllm.ac.uk neu 01248 383 348 est 2229

Parc Menai

Gwybodaeth arall

Lawr lwythiadau eraill: