Cludiant Coleg


Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2021,
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy neu Ddinbych ac
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2021,
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Gwynedd neu Ynys Mon ac
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at ganran o gost tocyn bws i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Gall pob myfyriwr brynu tocyn bws Arriva am bris gostyngol, sef £14.50 yr wythnos ar hyn o bryd. Mae modd prynu'r rhain ar y bws drwy ddangos tocyn bws dilys neu gerdyn ID myfyriwr, neu gellir eu prynu bob tymor neu bob blwyddyn oddi ar wefan Arriva ar www.arrivabus.co.uk/students.

Mae rhagor o ostyngiadau ar gael ar y ddolen ganlynol https://mytravelpass.gov.wales/cy/. Mae'n cynnig traean yn rhagor oddi ar gost teithio ar fws cyhoeddus i fyfyrwyr o dan 21 oed.

Teithio mewn car

Mae cyfleusterau parcio i'w cael ar bob un o brif gampysau'r Grŵp, ac ni chodir tâl arnoch am barcio. Ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ceir tri phwynt gwefru trydan y gall y staff a'r myfyrwyr eu defnyddio am ffi o 25c y kWh (i ddefnyddio'r cyfleuster hwn bydd angen i chi lawrlwytho'r ap Electric Blue).

Teithio ar fws y Coleg

Cod Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg

Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw gamymddwyn ar drafnidiaeth coleg. Bydd rhai sy’n camymddwyn yn gyson ac/neu yn ddifrifol yn colli eu hawl i deithio.

Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar y bysiau ac yn disgyblu unrhyw fyfyriwr lle bo angen.

Coleg Meirion-Dwyfor

Campws Dolgellau:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Kirsty Edwards: edward3k@gllm.ac.uk or 01341 422 827 est 8448

Campws Glynllifon:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Llinos Morris: llinos.morris@gllm.ac.uk neu 01286 830 261 est 8535

Campws Pwllheli:

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Helen Jones: hwjones@gllm.ac.uk neu 01758 701 385 est 8618

Coleg Menai:

Bangor

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â enquiries.menai@gllm.ac.uk

Llangefni

Am wybodaeth bellach a chyngor cysylltwch â Gwawr Morgan: morgan2g@gllm.ac.uk neu 01248 383 348 est 2234

Parc Menai

Gwybodaeth arall