Astudio’n Rhan-amser...gyda manteision llawn!

A ydych chi eisiau datblygu sgiliau newydd, ennill cymwysterau a gwella eich rhagolygon swydd, neu ddysgu sgil newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd? Beth bynnag yw'ch breuddwydion, bydd gennym yn sicr gwrs rhan-amser sy'n addas i chi!

Mae Grŵp Llandrillo Menai newydd gyhoeddi fod ganddo leoedd cyfyngedig ar gannoedd o'i gyrsiau rhan-amser fin nos ac yn y gymuned yr hydref hwn, i'w hastudio ar-lein neu mewn dwsinau o leoliadau o Ddinbych i Ddolgellau... ond brysiwch – mae'r cyrsiau'n prysur lenwi!

Mae'r rhagolygon cynnar yn dangos y gallai'r galw fod yn uwch na'r cyflenwad yn ei gampysau a chanolfannau addysg cymunedol ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru, wrth i filoedd baratoi am her newydd yn dilyn y cyfnod clo.

Grŵp Llandrillo Menai ydy'r corff ymbarél sydd yn gyfrifol am oruchwylio gwaith y tri choleg sy'n aelodau o'r grŵp yng Ngogledd Cymru: Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Dyma Sefydliad Addysg Bellach (AB) mwyaf Cymru ac mae'n un o’r grwpiau colegau AB mwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae ein rhaglenni Fin Nos a Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnwys amrediad eang o gyrsiau hamdden, proffesiynol a gwella gyrfa sydd eisoes wedi trawsnewid bywydau miloedd o oedolion.

Rhai o fanteision mwyaf cyrsiau rhan-amser ydi medru astudio ar gyflymder sy'n gweddu i chi a medru cyfuno dysgu ag ymrwymiadau personol neu deuluol. Mae astudiaethau'n dangos hefyd y gall cymryd rhan mewn cyrsiau cymunedol gadw eich corff a'ch meddwl yn weithgar, sydd o fudd mawr i'ch iechyd a lles meddwl.

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd ymhlith y myfyrwyr, dangosodd dysgwyr ledled Grŵp Llandrillo Menai eu bod yn cymeradwyo'r grŵp o golegau, gyda'r mwyafrif llethol yn dweud eu bod yn gwerthfawrogi'r hyblygrwydd a'r gefnogaeth a gawsant gan eu tiwtoriaid yn ystod pandemig Covid-19. Mae ystadegau'r arolwg yn adlewyrchu'r adborth rhagorol a gafwyd gan y dysgwyr. Pan ofynnwyd iddynt am eu barn am y coleg yn gyffredinol, dywedodd 98.2% o’r myfyrwyr ei fod yn "dda' neu'n "dda iawn".

Yn ôl adroddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru ar Ddeilliannau Dysgwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned, sy'n rhwydwaith addysg yn y gymuned arloesol - gyda Choleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor wrth graidd y fenter - roedd 96% o'r dysgwyr yn cwblhau'u cyrsiau'n llwyddiannus. Mae hwn yn ganlyniad rhagorol gan ei fod 7% yn uwch na'r meincnod ac yn uwch na'r un arall yng Nghymru.

Caiff cyrsiau eu cynnal ar ein holl gampysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol. Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Dydi hi byth rhy hwyr i ddechrau rhywbeth newydd! Gwnewch gais ar ein gwefan heddiw, neu cysylltwch â ni ar: www.gllm.ac.uk/course-type/part-time Anfonwch e-bost i generalenquiries@gllm.ac.uk neu ffoniwch y llinell cyngor ar gyrsiau ar 01492 542 338 yn achos Coleg Llandrillo, 01758 701 385 yn achos Coleg Meirion Dwyfor, a 01248 383 333 yn achos Coleg Menai.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn!


I Stock 656282706