Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfrifydd Rhannol Gymwysedig

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae Real Time Accountants Limited yn gwmni cyfrifyddu sy'n arbenigo mewn busnesau a reolir gan eu perchenogion yng Nghyffordd Llandudno, Conwy.

Rydym yn deall anghenion perchnogion busnesau bach ac yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth eithriadol trwy adeiladu perthynas gref â'n cleientiaid a mynd yr ail filltir. Mae ein tîm yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy'n rhannu'r un gwerthoedd ac sydd â dealltwriaeth ddofn o'r heriau a wynebir gan fusnesau bach. Rydym yn chwilio am unigolyn dibynadwy a brwdfrydig i ymuno gyda'n tîm.

Cyfrifoldebau:⁠

 • Adolygu a chyflwyno datganiadau ariannol a chyfrifon blynyddol i gydymffurfio â rhwymedigaethau statudol a therfynau amser i CThEM a Thŷ’r Cwmnïau.
 • Sicrhau bod ffurflenni Treth Incwm, Treth Gorfforaeth a TAW yn cael eu cyflwyno’n gywir ac yn amserol i CThEM.
 • Cysylltu â CThEM ar ran y cleientiaid i ymdrin ag unrhyw ymholiadau neu faterion yn ymwneud â threth.
 • Darparu cyngor i gleientiaid a phartneriaid cwmni ar gynllunio treth ac ar oblygiadau penderfyniadau busnes.

Sgiliau:

 • Hyfedredd wrth ddefnyddio QuickBooks, Xero, Sage, a meddalwedd cyfrifeg eraill
 • Sgiliau rheoli ariannol cryf
 • Gallu rhoi sylw i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm
 • Cefnogaeth astudio ar gael i'r rhai sy'n dymuno cwblhau'r cymhwyster proffesiynol

Profiad:

 • cyfrifyddu o fewn practis: 2 flynedd (dymunol)

Os ydych chi'n unigolyn sy'n gallu canolbwyntio ar fanylion, sy'n frwdfrydig dros gywirdeb ariannol ac sy'n meddu ar y sgiliau angenrheidiol, rydym yn eich gwahodd i wneud cais am y cyfle cyffrous hwn.

Mathau o Swyddi: Llawn amser, Parhaol

⁠Cyflog: £25,000.00-£30,000.00 y flwyddyn


Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV at Sara Macdonald - saramacdonald@rtaccounts.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Cyffordd Llandudno

Sir

Conwy

categori

Llawn Amser

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Gwefan

https://www.rtaccounts.co.uk/careers

Dyddiad cau

14.06.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

 • Prentisiaethau
 • Swyddi llawn amser
 • Swyddi rhan-amser
 • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi