Ymgynghorydd Cwsmeriaid (Pwihelli)

Yng Nghymdeithas Adeiladu Principality, ein canghennau yw wyneb ein busnes yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn buddsoddi yn ein canghennau ac yn canolbwyntio ar greu canolfan ar gyfer y gymuned leol - rhywle lle gallwn feithrin perthnasau gyda chwsmeriaid, cael sgyrsiau sy’n gallu newid bywydau o dro i dro a rhoi i'n haelodau a'n cwsmeriaid y gwasanaeth gwych maen nhw'n ei ddisgwyl gennym. Felly dewch i ymuno â'n tîm llwyddiannus a phan fydd rhywun yn cerdded drwy ein drysau gwnewch yn siŵr mai chi yw'r wyneb cyfeillgar sy'n eu cyfarch a'ch bod yn barod i ddiwallu eu hanghenion.

Sut fyddwch chi'n gwneud gwahaniaeth

Chi fydd y person cyntaf fydd y mwyafrif o’n haelodau yn ei weld wrth ddod i mewn i un o'n canghennau. Byddwch yn dod i ddeall eu hanghenion yn sydyn, yn dod o hyd i'r cynnyrch neu'r gwasanaethau cywir i'w helpu ac yn eu cyfeirio at gydweithwyr eraill sy’n arbenigo mewn maes penodol os oes angen. Byddwch yn cynnig gwasanaeth o'r un safon wrth ymdrin â chwsmeriaid ar y ffôn. Chi fydd y prif bwynt cyswllt gyda chwsmeriaid felly bydd eich rôl yn hollbwysig wrth helpu i gadw arian ein haelodau yn ddiogel.

Beth fyddwch chi'n ei gyfrannu i'r rôl

Bydd gennych brofiad ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ac yn gallu gwneud i'n Haelodau deimlo'n gyfforddus. Byddwch yn gyfeillgar ac yn gefnogol bob amser - wyneb yn wyneb neu ar y ffôn. Bydd gennych yr egni a'r hyblygrwydd i ddelio ag ystod eang o gwsmeriaid, yn barod ar gyfer yr her nesaf bob amser ac yn awyddus i feithrin sgiliau newydd a gwella ein gwasanaeth.


Sut i wneud cais

Manylion Swydd

Sir

Gwynedd

categori

Llawn Amser / Full-time

Sectro

Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid / Retail & Customer Service

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk