Eisteddfod T

31ain Mai - 4ydd Mehefin 2021

Eisteddfod T

Yn dilyn llwyddiant Eisteddfod T llynedd, bydd Eistedddfod Rhithiol yr Urdd yn dychwelyd ym mis Mai 2021, gyda’r alrwy yn fwy ac yn well i blant, pobl ifanc, a’u teuluoedd. Bydd rhywbeth at ddant pawb, o gystadlaethau canu i faes gwyddoniaeth rithwir.

Y llynedd, cymerodd dros 6,000 o blant, pobl ifanc a'u teuluoedd ran yn yr Eisteddfod. Eleni gobeithir y bydd dros 10,000 o bobl yn cymryd rhan.

Mae'r Eisteddfod yn cynnig adloniant ysgafn i deuluoedd mewn cyfnod sydd wedi bod yn anodd i ni gyd. O’r soffa i’r sgrin, cawn fwynhau amrywiaeth o gystadleaethau, digwyddiadau, cyngherddau, heb anghofio’r stondinau ond wrth glicio ar Ap yr Eisteddfod.

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn un o'r noddwyr ar gyfer ardal Tipi ar Ap yr Eisteddfod er mwyn codi ymwybyddiaeth darpar ddysgwyr o’r cyfleoedd i astudio yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Rydym wedi trefnu wythnos o ddigwyddiadau rhithiol ar ein gwefan lle mae modd i’r cyhoedd weld ein darpariaeth. Dyma'r themâu ar gyfer yr wythnos:

Eisteddfod monday

Dydd Llun - Lles

Mae lles ein myfyrwyr yn bwysig iawn i ni. Mae ein colegau yn cynnig amrywiaeth o glybiau chwaraeon i'ch helpu chi i gadw'n actif - yn ogystal â'r Rhaglen Llysgenhadon Actif. Mae cefnogaeth gyfrinachol a chwnsela ar gael i fyfyrwyr a allai fod yn profi anawsterau personol, emosiynol a / neu les.

Dewch i wybod mwy...
Eisteddfod tuesday

Dydd Mawrth - Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Cerdd ym mhob un o'n colegau: o Dechnoleg Cerdd i'r Celfyddydau Perfformio a Theatr Gerdd! Mae ein myfyrwyr yn perfformio mewn digwyddiadau amrywiol trwy gydol y flwyddyn.

Dewch i wybod mwy...
Eisteddfod wednesday

Dydd Mercher - Bywyd Coleg

Mae gan fyfyrwyr yn ein colegau fynediad i amrywiaeth o gyfleusterau, clybiau a gwasanaethau. O'r llyfrgelloedd a'r gwasanaethau adnoddau dysgu, i'r caffis, bwytai, a champfeydd ac academïau chwaraeon - mae ein myfyrwyr yn cael eu difetha am ddewis!

Dewch i wybod mwy...
Dwyfor Dolgellau 101

Dydd Iau - Busnes a Thechnoleg

Mae'r colegau'n cynnig cyrsiau mewn disgyblaethau Busnes a Thechnoleg. Gall yr entrepreneuriaid ymhlith ein myfyrwyr hyd yn oed elwa o arweiniad a chefnogaeth busnes am ddim gan ein mentoriaid busnes mewnol!

Dewch i wybod mwy...
Eisteddfod gwener

Dydd Gwener - Gyrfaoedd

Mae ein cyrsiau'n paratoi ein myfyrwyr ar gyfer bywyd gwaith - beth bynnag yw eu dyheadau gyrfaol! Mae ein Gwasanaethau Myfyrwyr hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad mewn gyrfaoedd, cyfleoedd gwaith, Addysg Uwch, a mwy. Beth bynnag yw gyrfa eich breuddwydion, rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyrraedd yno.

Dewch i wybod mwy...