Ystafell Ddosbarth Rithwir - Rheoli Newid (Cwrs Sylfaen a Chwrs i Ymarferwyr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. ⁠Mae cyrsiau a gynhelir mewn ystafelloedd dosbarth rhithwir yr un fath â rhai a gynhelir wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth arferol, dim ond eu bod yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Bydd gofyn i chi neilltuo 4 diwrnod i ddilyn y cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r byd i gyd yn newid ac mae mwy o angen nag erioed am arbenigwyr sy'n gallu ffitio mewn sefydliad a'i helpu i roi newidiadau a gwelliannau ar waith.

Cyfathreba pobl sy'n rhoi newid ar waith â'r bobl y mae'r newid yn effeithio arnynt. Mae'r rhaglen hon yn paratoi'r cyfranogwyr at newidiadau trosiannol mwy trylwyr. Gall ymarferwyr yn y maes deimlo'n hyderus wrth weithredu newidiadau sy'n ymwneud â phobl, fel addasu cyfrifoldebau swydd benodol yn y gweithle.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion ffurfiol, ond bydd gofyn i chi fod â diddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Rheoli Newid – Trosolwg o'r Cwrs Sylfaen:

Sut mae'r broses o newid neu drawsnewid sefydliad yn digwydd.

Y rolau sy'n angenrheidiol i greu timau sy'n fwyaf tebygol o newid sefydliad yn llwyddiannus.

Sut mae pobl yn ymateb i newid sefydliadol a sut y gellir eu helpu i addasu.

Datblygu strategaethau i gynnal cymhelliad pobl pan fydd sefydliad yn mynd drwy gyfnod o newid.

Y gwahanol fathau o brosesau newid e.e. newid a gynlluniwyd a newid annisgwyl.

Sut i gynnal diddordeb rhanddeiliaid pan fydd sefydliad yn mynd drwy gyfnod o newid.

Rheoli Newid - Trosolwg o'r Cwrs i Ymarferwyr:

⁠Defnyddio fframweithiau prosesu priodol i gynllunio a deall newid sefydliadol yn y ffordd orau bosibl.

Amrediad o batrymau trefniadol y gellir eu defnyddio i ddeall, cefnogi a chynnal prosesau newid sefydliadol.

Sut i baratoi'n iawn ar gyfer cynllun i newid sefydliad e.e. datblygu tîm effeithiol i ymdrin â'r newid a chynnig syniadau a fydd yn gwella perfformiad y tîm.

Paratoi pobl ar gyfer newid sefydliadol.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau a gynhelir ar-lein, a bydd gofyn i chi gael mynediad i'r rhyngrwyd ar ddyfais sy'n cynnwys microffon a gwe-gam.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, argymhellwn eich bod yn cael golwg ar y Cwrs Rheoli Prosiectau i Weithwyr Proffesiynol (PMP).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol