Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol - Goruchwylio Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  1 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n awyddus i ddatblygu sgiliau uwch ym maes y gwasanaeth bwyd a diod? Hoffech chi gael rôl goruchwylio yn y sector arlwyo a lletygarwch?

Mae'r rhaglen alwedigaethol hon yn ffordd wych ymlaen, pa un ai ydych yn dod o gefndir proffesiynol neu addysgol. Mae'r cwrs wedi cael ei gynllunio i wella sgiliau'ch crefft a'ch sgiliau goruchwylio ym maes y gwasanaeth bwyd a diod. Mae'n rhoi i chi'r cymhwyster a'r arbenigedd i weithio mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau.

Yn ogystal â'r prif gymhwyster, Diploma mewn Goruchwylio ym maes Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol cewch gyfle hefyd i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant h.y. Ymwybyddiaeth o Alergenau, COSHH, Bwydydd Iach a Dietau Arbennig; Codi a chario Bydd Sgiliau Hanfodol neu TGAU (yn dibynnu ar eich gradd gyfredol) hefyd yn rhan integrol o'r cwrs.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gweithdai ymarferol
 • Sesiynau theori
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig

Asesiad

 • Tasgau ymarferol
 • Aseiniadau
 • Cwestiynau atebion byr
 • Arsylwi

Dilyniant

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi i chi nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Fe allwch ddewis ymgeisio am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch, yn y maes lletygarwch neu goginio.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrh) Rheoli ym maes Lletygarwch

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, bydd eich sgiliau uwch yn eich galluogi i weithio mewn nifer o rolau. Gellir cael swyddi goruchwylio neu swyddi arbenigol ym maes y gwasanaeth bwyd a diod mewn nifer o leoliadau gwahanol gan gynnwys gwestai, bwytai, tafarndai, canolfannau cynadledda, cyfleusterau arddangosfeydd, canolfannau chwaraeon, busnesau arlwyo a sefydliadau eraill.

Os oes gennych eisoes brofiad proffesiynol bydd y cwrs hwn yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i gael gwell cyfleoedd yn y diwydiant.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos