Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  International
 • Hyd:

  1 flwyddyn (34 wythnos, 5 diwrnod yr wythnos yn y coleg, a 5 wythnos o brofiad gwaith)

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Rhaid i ymgeiswyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn fod â diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant tyrbinau gwynt a bod yn awyddus i ddysgu a deall rhagor am dyrbinau gwynt. Mae gwybodaeth eang am beirianneg yn sylfaenol i'r cwrs ac ymdrinnir ag agweddau trydanol, mecanyddol, hydrolig ac offer rheoli sydd i gyd yn hanfodol i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio fel peiriannydd tyrbinau gwynt.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • BTEC Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Drwy gyfuniad sesiynau yn yr ystafell ddosbarth a'r gweithdy fydd yn cynnwys gwaith grŵp, trafodaethau a thiwtorialau.

Asesiad

 • Arsylwadau parhaus
 • Arholiadau ysgrifenedig

Dilyniant

Mae'r cymhwyster hwn yn dangos dealltwriaeth eang o'r diwydiant gwynt a fydd yn gwella rhagolygon gyrfaol yn y sector hwnnw. Mae hefyd yn darparu dilyniant i gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai gan gynnwys HNC mewn Peirianneg Gyffredinol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?