Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 blwyddyn, rhan-amser (1 diwrnod llawn yr wythnos fel arfer)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn ac fe'i bwriadwyd ar gyfer dysgwyr sy'n awyddus i arwain neu reoli yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'n addas ar gyfer y canlynol:

 • Dysgwyr sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu gymhwyster cywerth, yn llwyddiannus
 • Dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus y cymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc), neu gymhwyster cywerth cydnabyddedig
 • Dysgwyr sydd wedi cwblhau cymhwyster TAG Uwch neu Ddiploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant yn llwyddiannus

Gofynion mynediad

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth yw hwn ar gyfer dysgwyr a gyflogir neu sydd ar leoliad gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ac sy'n bwriadu symud ymlaen i weithio fel rheolwyr neu arweinwyr. Mae'r cymhwyster hwn yn gam ymlaen i ddysgwyr sy'n dymuno astudio ar gyfer cymhwyster Lefel 5 ym maes Rheoli.

Lluniwyd y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr feithrin y wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sy'n sail i arwain a heoli yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn (neu gymhwyster cyfatebol y cytunwyd arno) cyn ymgymryd â chymhwyster Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu, sesiynau sgiliau yn cynnwys chwarae rôl. Dysgu'n annibynnol.

Cyflwynir y cwrs hwn un diwrnod llawn yr wythnos am flwyddyn academaidd gyfan.

Asesiad

Caiff y cymhwyster Paratoi i Arwain a Rheoli yn y Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Ar gyfer yr asesiad allanol rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Project sy'n cynnwys adroddiad ysgrifenedig, cyflwyniad a thrafodaeth sy'n seiliedig ar newid arfaethedig i ymarfer.

Ar gyfer yr asesiad mewnol, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Cyfres o dasgau, sy'n cynnwys ymatebion llafar ac ysgrifenedig

Adborth

Pan fo hynny'n berthnasol, caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol. Mae adborth effeithiol yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gallant wella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i adfyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu gwella cyn eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r deilliannau dysgu.

Dilyniant

Mae'r cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu'r wybodaeth y mae rheolwyr ei angen i gymryd y cam cyntaf tuag at rôl arwain, gan gefnogi dilyniant llorweddol a fertigol i'r canlynol:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Nod y cymhwyster hwn yw paratoi'r dysgwyr ar gyfer rôl rheoli, drwy feithrin y wybodaeth ofynnol sy'n sail i arwain a rheoli yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.