Tystysgrif Lefel 4 mewn Defnyddio Sgiliau a Dulliau Therapiwtig i Gefnogi Lles Pobl Eraill

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Cwnsela
 • Hyd:

  1 flwyddyn academaidd sy'n dechrau ym mis Medi ac ym mis Ionawr. 30 wythnos, un pnawn yr wythnos am 3 awr fel arfer.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cefnogi strategaeth 'Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol' Llywodraeth Cymru ac yn codi ymwybyddiaeth am les emosiynol ac iechyd meddwl. Gall fod yn addas i:

 • Bobl sy'n gweithio yn y sectorau statudol, preifat a gwirfoddol ac a hoffai ddatblygu a gwella eu gallu i helpu drwy ddefnyddio sgiliau therapiwtig ac ymarfer ar sail tystiolaeth yn eu rôl broffesiynol. Y bwriad yw gwella eu cyflogadwyedd ar gyfer swyddi ym maes gofal cymdeithasol, gofal iechyd, iechyd meddwl, lles emosiynol, addysg a sgiliau bywyd.
 • Myfyrwyr sy'n awyddus i gael eu hystyried ar gyfer hyfforddiant perthnasol pellach ac sydd am fynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd/ôl-radd.

Bydd y cwrs yn edrych ar ddamcaniaethau ymddygiad a dulliau o helpu pobl eraill, ac ar sut i gefnogi pobl sy'n wynebu anawsterau emosiynol a phroblemau iechyd meddwl. Bydd hefyd yn adolygu ymarfer ar sail tystiolaeth o ran rhoi gweithgareddau therapiwtig ar waith mewn grwpiau, darparu hyfforddiant sgiliau bywyd ac adeiladu gwytnwch a meddylfryd cadarnhaol mewn pobl eraill.

Gofynion mynediad

Lefel 2 mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela Sylfaenol (neu gymhwyster cyfwerth) a Lefel 3 mewn Sgiliau a Theori Cwnsela neu gymhwyster a thystysgrif gydnabyddedig mewn maes perthnasol ar lefel 3 neu uwch. Dylai hyn fod mewn swydd broffesiynol lle'r ydych yn darparu gofal neu gymorth, e.e. Nyrsio, Therapi, Llesiant, Hyfforddiant, Iechyd a Gofal, neu Ofal Plant. Yn ystod y cwrs bydd angen i chi fod yn gweithio neu'n gwirfoddoli mewn gweithle neu leoliad gwirfoddol lle cewch gyfle i ymarfer a defnyddio eich sgiliau a'ch dulliau therapiwtig. Nid yw'r cwrs hwn yn addas i'r sawl sy'n wynebu anawsterau emosiynol. Ar y cwrs, bydd gofyn i ddysgwyr arfer sgiliau therapiwtig a all olygu datgelu cryn dipyn o wybodaeth bersonol, ymgymryd â gweithgareddau datblygiad personol cysylltiedig, ac adfyfyrio ar eu perfformiad personol. Cyfweliad llwyddiannus. Geirda academaidd neu broffesiynol sy'n gymeradwy a chyfredol (h.y. o fewn cyfnod o 18 mis i ddechrau'r cwrs).

Cyflwyniad

Cynlluniwyd cynnwys cyffredinol y cwrs i fod yn gyfranogol a bydd yr arddull addysgu'n adlewyrchu hynny, gan ddangos y cysylltiad rhwng damcaniaethau therapiwtig a sgiliau ymarferol.

Bydd y sesiynau addysgu'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau dysgu, ynghyd â chyfuniad o:

 • Ddarlithoedd
 • Trafodaethau
 • Gweithio mewn grwpiau bach
 • Gweithdai
 • Tiwtorialau

Y modiwlau a addysgir ac a asesir yw:

 • Galluogi newid mewn ymddygiad
 • Meithrin perthynas therapiwtig er mwyn gwella
 • Newidiadau bywyd
 • Deall iechyd meddwl
 • Gweithgareddau therapiwtig mewn grwpiau

Asesiad

Cewch eich asesu'n barhaus drwy gyfrwng adborth personol, adborth gan gymheiriaid a thiwtoriaid a thrwy asesiadau.

Asesir y modiwlau drwy gyfrwng gwaith cwrs a asesir yn fewnol.

Gall yr aseiniadau gynnwys traethodau, cyflwyniadau, llyfrau gwaith, dyddlyfrau adfyfyriol a fideos.

Dilyniant

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau a Theori Cwnsela
 • Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 ym maes Gofal Cymdeithasol
 • Gradd Sylfaen (FdA) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Amrywiaeth o swyddi proffesiynol sy'n gysylltiedig â chefnogi lles pobl eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.