Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Bangor, Llangefni
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Un flwyddyn academaidd, 3 awr yr wythnos am 30 wythnos fel arfer

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? Ar y rhaglen hon, dan gyfarwyddyd arbenigwyr profiadol, cewch gyfle i ennill cymhwyster lefel sylfaen a gydnabyddir gan y diwydiant. Ei nod yw eich paratoi i fynd ymlaen i astudio ar lefel uwch neu i weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen gallwch ymgeisio am swyddi amrywiol yn y sector gofal, yn cynnwys gwaith cefnogi a gwaith sesiynol. Cewch hefyd eich paratoi ar gyfer cyrsiau lefel uwch a all arwain maes o law at yrfaoedd mewn meysydd megis nyrsio, gwaith cymdeithasol a gofal preswyl.

Mae'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf, felly bydd eich cyfweliad yn gyfle i ni benderfynu a ydych yn ymgeisydd addas i weithio'n agos gyda'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Yn eich cyfweliad, byddwn yn trafod pwysigrwydd profiad gwaith addas yn y sector. Cewch hefyd gyfle i holi rhagor am y cwrs.

Llwybr i oedolion yn unig yn Llangefni a Bangor.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Profiad o'r diwydiant neu gymhwyster Lefel 1 perthnasol; ynghyd â Lefel Mynediad 3 o leiaf mewn Rhifedd a Chyfathrebu.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Mae'r rhaglen yn cynnwys cymhwyster Craidd Cymru Gyfan sy'n ofynnol er mwyn cofrestru i weithio yn y sector.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • Siaradwyr gwadd o'r sector neu ddigwyddiadau

Asesiad

Asesir y cymhwyster hwn galwedigaethol trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'n llwyddiannus:

 • Tri asesiad mewnol a osodir yn allanol ar sail senario
 • Un prawf amlddewis a osodir ac a farcir yn allanol

Asesir y rhaglen ehangach trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau a asesir yn allanol
 • Tasgau a phortffolios sy'n gysylltiedig â phrofiad gwaith
 • Arholiadau

Dilyniant

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant. Byddai cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru ar unwaith i weithio yn y sector.

O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, yn cynnwys:

 • Gofal Plant Lefel 3
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol