Prentisiaeth Gradd ym maes TG (Peirianneg Meddalwedd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes rhaglen:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  Tair blynedd, sef un diwrnod ac un noson yr wythnos dros y flwyddyn academaidd.

  Mae'n bosibl hefyd y bydd pedwar sesiwn y flwyddyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i wella sgiliau, gwybodaeth a medrusrwydd unigolion sy'n gweithio yn y sector TGCh a Meddalwedd. Mae'n gwneud hyn drwy eu rhyddhau o'u gwaith i astudio yng Ngholeg Llandrillo a Phrifysgol Bangor a thrwy gynllun dysgu seiliedig ar waith.

Cyllidir y cwrs yn llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gofynion mynediad

Mae angen i chi fod mewn gwaith llawn neu ran-amser a bodloni gofynion y fframwaith ar gyfer prentisiaethau gradd.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Tiwtorialau / gweithdai
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Byddwch yn dysgu'n anffurfiol drwy gymryd rhan, gan gael digon o gyfle i archwilio ar eich liwt eich hun a bod yn greadigol.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gweithio ar brosiect
 • Portffolios
 • Aseiniadau grŵp/tîm

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r coleg os gwelwch yn dda.