Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Caernarfon, Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • 15 awr yr wythnos am 15 wythnos
  • Dyddiau ac amseroedd i'w cadarnhau
Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Gofal Plant

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bwriad y cwrs yw eich helpu i baratoi ar gyfer y gweithle neu i astudio cwrs lefel uwch. Mae'r cwrs yn cael ei addasu ar gyfer gwahanol swyddi yn y gweithle. Er enghraifft, Gofal Plant, Cynorthwyydd Dosbarth, Gofal, Manwerthu, Lletygarwch neu Weinyddu Busnes.

 • Cewch wella eich sgiliau llythrennedd Cymraeg a Saesneg ar gyfer y gweithle trwy gyfrwng gweithgareddau amrywiol a diddorol fydd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau sillafu, gramadeg, siarad a gwrando, ac ysgrifennu.
 • Cewch feithrin y sgiliau hyn ymhellach trwy eu defnyddio mewn taenlenni ac mewn tasgau a sefyllfaoedd eraill sy'n berthnasol i'r gweithle.
 • Cewch ddatblygu eich sgiliau TG presennol o ran defnyddio e-bost a'r rhyngrwyd yn y gweithle. Cewch ddysgu am raglenni ac adnoddau defnyddiol. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni Office (Prosesu Geiriau, Cyflwyniadau, Taenlenni a Chyhoeddi). Byddwch yn dysgu rheoli ffeiliau a ffolderi.
 • Byddwch yn datblygu eich hyder i weithio mewn tîm ac i siarad mewn grwpiau bach (cyfarfodydd tîm) trwy drafod ac ymresymu.

Byddwch yn gweithio ar gynllun gweithredu gyrfaol i drefnu eich targedau dysgu neu'ch nodau gyrfaol yn gamau y gallwch eu rheoli. Byddwch yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad i gwblhau ffurflenni cais am hyfforddiant pellach neu swyddi.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos ymrwymiad i gwblhau'r cwrs 15 wythnos yn llawn.

Efallai y gofynnir i chi gwblhau asesiad cychwynnol i'n cynorthwyo i benderfynu a yw'r cwrs yn addas i chi.

Cyflwyniad

Bydd y dysgu a'r addysgu'n digwydd yn rhannol yn yr ystafell ddosbarth ac yn rhannol ar-lein.

Bydd y dulliau cyflwyno'n amrywio ac yn cael eu teilwra i anghenion unigol. Byddant yn cynnwys:

 • cyflwyniadau a chyfarwyddiadau gan eich tiwtoriaid
 • trafodaethau
 • cwisiau
 • ymchwilio'n annibynnol
 • prosiectau a thasgau aseiniad
 • gweithio mewn grwpiau a gweithio mewn parau
 • astudio hunan-gyfeiriedig

Asesiad

Cewch eich asesu ar sail portffolio o'r gwaith a gynhyrchwyd gennych yn ystod y cwrs.

Dros y 15 wythnos byddwch hefyd yn gweithio ar eich Cynllun Datblygu Personol a'ch Cynllun Gweithredu Gyrfaol. Bydd gofyn i chi gadw dyddiadur adfyfyriol bob wythnos a byddwch yn cyflwyno hwn ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

 • Cwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach i baratoi at Gwrs Mynediad
 • Cwrs Mynediad
 • Gwaith Cyflogedig
 • Fframwaith Cymwysterau a Chredydau yn y Gweithle (NVQ)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith

Dwyieithog:

n/a

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr