Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion, Plant a Phobl ifanc) Lefel 2 (Dechrau Ionawr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 Flwyddyn

 • Dwyieithog:


Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? Mae'r rhaglen hon yn darparu cymhwyster lefel sylfaen, a ddarperir gan weithwyr proffesiynol profiadol. Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan eich paratoi i symud ymlaen i astudio lefel Uwch neu i'r sector iechyd neu ofal cymdeithasol. Mae'n darparu rhaglen astudio ymarferol, gan ganolbwyntio ar anghenion rolau a sefyllfaoedd swyddi go iawn. Mae'r rhaglen yn addas os ydych chi'n symud ymlaen o gwrs Lefel 1 cysylltiedig neu o gyrhaeddiad TGAU addas.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, byddwch chi'n gallu gweithio mewn nifer o rolau, gan gynnwys cefnogaeth a gwaith sesiynol ar draws y sector gofal. Byddwch hefyd yn barod ar gyfer astudio Uwch, a gyrfaoedd yn y pen draw gan gynnwys nyrsio, gwaith cymdeithasol a gofal preswyl.

Mae gyrfaoedd yn y sector hwn yn cynnwys rhoi eraill o flaen ein hunain a defnyddio'ch sgiliau i gadw eraill yn ddiogel ac yn iach. Mae'r cymhwyster yn cwmpasu'r wybodaeth sylfaenol a dealltwriaeth o Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau a lleoliadau.

Mae cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Cymhwyster craidd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth:

● o'r egwyddorion a'r gwerthoedd craidd sy'n sail i arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

● o ffyrdd o weithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

● sy'n llywio ymarfer effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol;

● cefnogi dilyniant i astudio ymhellach ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae'r cynnwys yn cynnwys: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol; Iechyd a lles; Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol; Diogelu unigolion ac Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cymhwyster hefyd yn cefnogi cyfleoedd i symud i gyflogaeth. Dylid nodi bod cymhwyster Ymarfer hefyd yn ofynnol ar gyfer ymarfer yn ychwanegol at y cymhwyster craidd a gellir cyflawni hyn trwy astudio ymhellach ar y lefel nesaf, neu drwy lwybr yn y gwaith ar ôl cwblhau'r cwrs hwn.

Bydd y rhaglen y byddwch yn ei dilyn yn eich arfogi â sgiliau a gwybodaeth ymarferol i gefnogi ystod amrywiol o bobl, gan gynnwys unigolion agored i niwed. Bydd y cwrs hefyd yn datblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer astudio yn llwyddiannus wrth symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch neu os symud yn uniongyrchol i'r gwaith i ddatblygu eich gyrfa trwy ymarfer. Yn ystod y rhaglen byddwch hefyd yn meithrin eich dealltwriaeth o'r ystod o yrfaoedd sydd ar gael yn y sector hwn.

Mae mynychu Digwyddiad Agored gyda ni yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am weithio yn y sector hwn a'r ystod o yrfaoedd y gall y cwrs hwn eich arwain atynt. Byddwch yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y cwrs, bywyd yn y coleg, neu weithio yn y sectorau iechyd, cymdeithasol neu ddatblygiad plant, gofal ac addysg.

Gofynion mynediad

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi:

 • 4 TGAU ar radd D neu'n uwch. Rhaid i'r rhain gynnwys Saesneg neu Gymraeg 1af Iaith a Mathemateg / Rhifedd

NEU

● Os ydych yn symud ymlaen o Lefel 1 dylai fod gennych gymhwyster lefel 1 perthnasol (Lefel 1 Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant yn ddelfrydol) ynghyd ag o leiaf Rhif Sgiliau Hanfodol Mynediad 3 a Chyfathrebu Lefel 1 (neu TGAU cyfatebol)

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych y proffil gofynion mynediad, neu a oes gennych gymwysterau amgen sy'n gyfwerth yn eich barn chi, cysylltwch â Gwasanaethau Dysgwyr trwy'r swyddogaeth sgwrsio neu'n uniongyrchol.

Bydd Gwasanaethau Dysgwyr yn gallu trafod eich proffil a'ch cynghori ynghylch opsiynau cwrs.

Cyflwyniad

Bydd y rhaglen yn cynnwys cymhwyster Craidd Cyfun Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar lefel 2, ynghyd â rhaglen unigol briodol (yn dibynnu ar eich cymwysterau sy'n dod i mewn) sy'n cynnwys datblygu Llythrennedd, Rhifedd, Cyflogadwyedd, Sgiliau Digidol.

Yn ogystal, bydd gan bob dysgwr ddatblygiad sgiliau tiwtorial a lleoliad Grŵp ac unigol.

Cyflwynir y rhaglen trwy gyfuniad o'r canlynol: Gwaith grŵp Dysgu yn yr ystafell ddosbarth Cefnogaeth diwtorial Ymweliadau addysgol Siaradwyr gwadd neu ddigwyddiadau sector:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Siaradwyr gwadd sector neu ddigwyddiadau
 • Amgylchedd dysgu ar lein 'Google Classroom'

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Asesir y cymhwyster galwedigaethol trwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau yn llwyddiannus:

 • Pedwar asesiad mewnol wedi'u gosod yn allanol ar sail senario
 • Un prawf amlddewis wedi'i osod yn allanol, wedi'i farcio'n allanol

Asesir y rhaglen ehangach trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau / aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformiad ac arsylwi
 • Arholiadau a asesir yn allanol
 • Tasgau a portffolios cysylltiedig â phrofiad gwaith
 • Arholiadau

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi gwybodaeth a sgiliau pwysig i chi. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant. Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i astudiaeth Lefel 3 yn y sectorau Iechyd a Chymdeithasol neu Ddatblygiad Plant.

Y ddau lwybr hyn caniatáu ichi ennill yr elfen Ymarfer sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru yn y gweithle, ynghyd â chymwysterau lefel uwch yn y sector Iechyd a Chymdeithasol / Plant. Fel arall gallwch symud i sector cysylltiedig ar Lefel 3, fel y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai. O'r holl gyrsiau Lefel 3 hyn gallwch fynd i Addysg Uwch (Prifysgol). Fel arall, efallai yr hoffech symud yn syth i gyflogaeth i ymgymryd â'r cymhwyster Ymarfer Lefel 2 trwy gyflogaeth a fydd (gyda'r cwrs hwn) yn caniatáu ichi gofrestru i weithio yn y sector a datblygu'ch gyrfa trwy'r gweithle.

Mewn addysg, mae'r cwrs yn rhoi nifer o opsiynau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, fe allech chi symud ymlaen i nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

 • Lefel 3 Gofal Plant
 • Lefel 3 Datblygiad ac Addysg Plant
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.