Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Prentisiaethau Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r brentisiaeth hon wedi'i hanelu'n benodol at weithwyr a gyflogir mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn y sector cyhoeddus a phreifat, e.e. gofal preswyl, gofal cartref, gweithwyr cymorth a chynorthwywyr personol. Mae Prentisiaethau Uwch (lefel 5) ar gael i reolwyr profiadol, dirprwy reolwyr a goruchwylwyr sy'n gweithio ym maes Ymarfer Uwch - Gofal Oedolion, Rheoli Gofal Oedolion a Rheoli Gofal Preswyl i Oedolion.

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Bydd eich asesydd yn ymweld â chi o fewn eich gweithle yn rheolaidd a bydd hefyd yn cynnal arsylwadau uniongyrchol o'ch ymarfer yn ystod eich trefn arferol bob dydd.
 • Byddwch yn mynychu sesiynau misol gyda'r nos.
 • Bydd yr aseiniadau'n cael eu cwblhau i ffwrdd o'r ganolfan.

Asesiad

Ar bob lefel, mae'r unedau gorfodol yn cynnwys cymysgedd o unedau gwybodaeth ac unedau cymhwysedd.

Bydd rhaid cwblhau aseiniad gosod sydd yn ymdrin â'r unedau gwybodaeth.

Bydd yr unedau cymhwysedd yn gymysgedd o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau, sy'n golygu bod rhaid i'r asesydd arsylwi rhyw ran o'r uned honno'n uniongyrchol, er mwyn gweld ymarfer y dysgwr yn y gweithle yn ystod drefn arferol.

Bydd y dysgwr yn cwblhau llyfr gwaith ar gyfer yr uned honno fel y trafodwyd ac y cytunwyd gyda'r asesydd.

Bydd prentisiaid yn mynychu sesiynau yn y coleg er mwyn cwblhau tasgau Cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Mae hyn yn rhan hanfodol o'r cymhwyster.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.