Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli Digwyddiadau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
  International
 • Hyd:

  Llawn amser: 2 flynedd; Rhan-amser: 4 blynedd. Hefyd ar gael ar sail fodiwlaidd.

 • Cod UCAS:
  NNEM
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes trefnu a rheoli digwyddiadau?

Mae'r cwrs hwn yn cynnig llwybr Addysg Uwch galwedigaethol. Cewch ennill cymhwyster academaidd a meithrin gwybodaeth a sgiliau i weithio yn y diwydiant twristiaeth, tra hefyd yn datblygu'ch sgiliau fel rheolwr.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Yn ystod y rhaglen, anogir myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd i ddod yn aelodau o gyrff proffesiynol eraill, a all arwain at gostau ychwanegol. Fel rhan o'r rhaglen, gellir cynnal ymweliadau allanol hefyd a fyddai'n gofyn am gyfraniad ariannol gan y myfyriwr. Rhoddir yr uchod fel arweiniad, a gallai rhagor o gyfleoedd arwain at gostau pellach.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Modiwlau

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau i'w gweld yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol am y Campws / Gwybodaeth am y Cwrs.'

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg, iaith gyntaf, neu gymhwyster cyfwerth
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • O leiaf 80 pwynt UCAS mewn prif gymhwyster Lefel 3, gan fod wedi llwyddo fel arfer mewn o leiaf un pwnc perthnasol a allai gynnwys: Lefel A, Diploma Estynedig BTEC, Bagloriaeth Ryngwladol, Mynediad i AU; neu NVQ Lefel 3; yn ogystal â'r pwnc perthnasol, derbynnir nifer o gymwysterau ychwanegol o Gymru, Lloegr a'r Alban i gefnogi'r pwyntiau UCAS, e.e. Bagloriaeth Cymru.
 • TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.
 • Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol

Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLLM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd a nodir uchod. Bydd hyn ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL). Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Tiwtorialau
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 3.30 pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 3.30 pm)

Cyswllt:

Claire Jones (Rhaglen Arweinydd): jones37c@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Asesiad

Ar y cwrs cewch eich asesu drwy ddulliau amrywiol, er enghraifft drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolios unigol
 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Dyddiaduron adfyfyriol
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau
 • Asesiadau i'w gwneud mewn amser penodol (gan a heb ddefnyddio llyfrau)
 • Gwaith ymarferol
 • Gwaith grŵp

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r Radd Sylfaen hon yn llwyddiannus yn rhoi i chi'r cyfle i fynd ymlaen i gwblhau cwrs BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau.

Bydd rhai yn dewis dechrau ar yrfaoedd newydd yn y diwydiant digwyddiadau, neu'n ennill cyfrifoldebau ychwanegol a statws uwch yn eu sefydliadau presennol.

Gall gyrfaoedd yn y diwydiant digwyddiadau olygu trefnu digwyddiadau, neu weithio i sefydliadau twristiaeth rhanbarthol, cyfleusterau cynadleddau ac arddangosfeydd, atyniadau twristaidd, y sector awyr agored, canolfannau corfforaethol a chanolfannau hamdden, gwestai neu'r diwydiant arlwyo.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Cyd-destun digwyddiadau (10 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl ymchwil hwn, byddwch yn trafod yn feirniadol y rhesymau pam fod cymdeithasau'n creu digwyddiadau, a pha effaith maent yn ei gael ar y gymuned sy'n eu cynnal, yr amgylchedd, yr economi, ac ar ddiwylliant a thwristiaeth. Bydd hyn yn fodd i chi feithrin y wybodaeth a'r gallu i adnabod a ffurfio cysyniadau cryf a dichonadwy am ddigwyddiadau, a'u defnyddio fel sail i gynllunio effeithiol. (Portffolio gwaith cwrs 60%, Astudiaeth Achos 40%).

Creu Digwyddiadau (10 credyd, craidd)

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddangos eu bod yn gallu gwneud defnydd priodol o fethodoleg i hybu creadigrwydd, ac arloesedd, ac i ddatblygu cynnyrch newydd. Byddwch yn trafod entrepreneuriaeth, brandio, contractio gwaith i'w wneud yn allanol, a deall cyfarwyddiadau rhanddeiliaid. Drwy hyn byddwch yn mynd ymlaen i ddysgu am y prosesau sydd ynghlwm â chreu cysyniadau, eu cynllunio a'u gwerthu. Byddwch yn cael profiad ymarferol o gynllunio a rheoli digwyddiad drwy werthu eich cysyniad i randdeiliad mewn gweithgaredd chwarae rhan. Gall hyn gynnwys defnyddio CAD (dylunio drwy gymorth cyfrifiadur), posteri infographic ac ati i gyflwyno eich cysyniad ac i ddangos sut y gall amgylchedd y digwyddiad gael ei ffurfio i ddylanwadu ar ymateb emosiynol y sawl fydd yn bresennol. (Chwarae rôl 100%)

Cynhyrchu Digwyddiad (20 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn yn ymwneud â rheoli gweithredol a rheoli prosiect, ac yn cyfuno hyn â'r broses o greu a datblygu digwyddiad. Mae'n ehangu'ch dealltwriaeth o'r heriau diddorol a chyffrous sy'n rhan o weithio gyda rhanddeiliaid, ac o'r sgiliau rheoli prosiectau sy'n hanfodol i'r diwydiant digwyddiadau. Caiff materion fel cynaliadwyedd, globaleiddio a moeseg hefyd eu dadansoddi. Yn y pen draw, y nod yw sefydlu'r sgiliau trosglwyddadwy yn ymwneud â rheoli a chynllunio prosiectau sydd eu hangen i weithio yn y sector. (Aseiniadau Ysgrifenedig 25%, Cyfrif Myfyriol 25%, Portffolio Prosiect 50%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 1: Cynllunio Gyrfa (20 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gyflawni nifer o dasgau'n ymwneud â chyflogadwyedd er mwyn cynyddu eu cyfle o gael swydd. I wneud hyn mae myfyrwyr yn adfyfyrio ar eu dysgu a'u datblygiad eu hunain, a thrwy'r broses hon maent yn meithrin gwell dealltwriaeth o'u diddordebau, eu sgiliau a'u priodoleddau eu hunain yng nghyd-destun gyrfaoedd a phrofiadau gwaith ac adnabod beth sy'n bwysig iddynt o ran gwneud penderfyniadau gyrfaol effeithiol. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o'r hyn sydd angen iddynt ei wneud i lwyddo yn y farchnad swyddi, ac i adnabod yr adnoddau, y gefnogaeth a'r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i fod yn gyflogadwy. (CV a Llythyr Cais 10%, Cynllun Gweithredu 10%, Diwrnod Gwerthuso 30%, Adfyfyrio 50%)

Cyllid Busnes (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r cysyniadau a'r egwyddorion sy'n hanfodol i gyfrifyddu a chyllid. Bydd yn canolbwyntio ar ddod i ddeall cysyniadau ac egwyddorion allweddol cyfrifyddu ariannol er mwyn gallu dehongli datganiadau ariannol. Bydd y pwyslais ar hanfodion cyfrifyddu ariannol a dechreuir trwy gyflwyno myfyrwyr i gysyniadau a thermau cyfrifyddu a chyllid. Yna symudir ymlaen at dechnegau cyfrifyddu a rheoli cyllid a bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu datganiadau ariannol fel datganiadau incwm, mantolenni, a datganiadau a rhagolygon llif arian. Caiff y wybodaeth ei defnyddio i alluogi'r myfyrwyr i ddehongli gwybodaeth ariannol a gwella ansawdd penderfyniadau trwy ddefnyddio cymarebau ariannol. (Arholiad Llyfr Agored 50%, Adroddiad (Unigol) 50%)

Rheoli Gwybodaeth (10 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn, ceir cyflwyniad i'r amrywiol fathau o wybodaeth a geir ym myd busnes a phwysigrwydd Technoleg Gwybodaeth i arferion busnes modern. Edrychir hefyd ar bwrpas systemau gwybodaeth mewn busnesau. Bydd yn hybu dealltwriaeth a'r systemau amrywiol sy'n hanfodol er mwyn gallu gwneud defnydd llawn ac effeithiol o dechnoleg ac yn edrych ar y nifer cynyddol o ddulliau cyfathrebu sydd ar gael i gyflymu'r defnydd o wybodaeth. Yn ogystal, bydd yn dangos dulliau ystadegol effeithiol o reoli gwybodaeth a gwneud penderfyniadau mewn sefydliadau. (Ymchwiliad 50%, Cyflwyniad 50%)

Marchnata ac Arloesi (20 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn, cyflwynir y myfyrwyr i egwyddorion marchnata a phwysigrwydd cynllunio marchnata. Bydd y myfyrwyr yn edrych ar sut i ddefnyddio'r cymysgedd marchnata i sicrhau llwyddiant. Byddant yn dysgu am y damcaniaethau a'r modelau sy'n sail i farchnata ac yn eu cymhwyso i sefyllfaoedd go iawn. (Aseiniad Ysgrifenedig 40%, Adroddiad (Grŵp) 40%, Cyflwyniad 20%)

Sgiliau Ymchwilio ac Astudio (10 credyd, craidd)

Bydd y modiwl hwn yn meithrin sgiliau astudio'r myfyrwyr gan eu galluogi i feddwl yn feirniadol ac i gynhyrchu gwaith ysgrifenedig sy'n academaidd gadarn. Bydd yn galluogi'r myfyrwyr i feithrin sgiliau ymchwilio, ysgrifennu ac adfyfyrio. (Aseiniad Ysgrifenedig 100%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Rheolaeth Adnoddau Dynol (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddeall sut mae adnoddau dynol ac adnoddau yn cael eu rheoli a'u datblygu mewn sefydliad. Bydd yn trafod swyddogaethau a gweithrediadau allweddol Rheoli ym Maes Adnoddau Dynol yn ogystal â sut maent yn cyfrannu at gyflawni nodau sefydliadol. Bydd myfyrwyr yn edrych ar brosesau recriwtio, dewis a meithrin doniau a sgiliau mewn sefydliad, a'r cysylltiad rhwng perfformio a gwobrwyo mewn cyd-destun cyfoes. (Aseiniadau Ysgrifenedig 100%)

Rheoli Cynadleddau a Digwyddiadau (20 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn meithrin dealltwriaeth y myfyrwyr o'r amrywiaeth, y protocolau a'r gweithrediadau sy'n sylfaenol i'r sector rheoli cynadleddau a digwyddiadau. Datblygir a defnyddir sgiliau fydd yn ystyried y cynllunio cyfannol a'r ffactorau gweithrediadol sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cwsmeriaid. (Adroddiad 40%, Astudiaeth Achos 60%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 2: Sgiliau Arwain (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o'r amrywiol bynciau sydd eu hangen ar gyfer arweinyddiaeth fodern, ac mae'n cyfateb i unedau'r CMI (Chartered Management Institute). Mae hyn yn cynnwys cyflwyno a chyfleu data i gefnogi penderfyniadau, dulliau o reoli unigolion, perfformiad timau a sut i wella perfformiad. (Aseiniadau ysgrifenedig 100%)

Dulliau Ymchwilio (20 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i adfyfyrio a deall natur y cynnig ymchwil, amcanion yr ymchwil, y dulliau a'r trefnau a ddefnyddir i wneud yr ymchwil a sut i wneud y defnydd gorau o feddalwedd ystadegol. (Ymchwiliad 50%, Cyflwyniad 50%)

Theorïau ynghylch Digwyddiadau (10 credyd, gorfodol)

Nid yn unig mae newid yn debygol, mae'n anorfod. Mae'r modiwl hwn yn adolygu'n feirniadol y theorïau, y cysyniadau a'r arferion sy'n berthnasol i'r math o faterion sy'n wynebu rheolwyr digwyddiadau heddiw yn yr amgylchedd gwaith. Trwy adnabod ac archwilio'r materion hyn bydd y myfyrwyr yn dod i wybod am dueddiadau ac yn meithrin dealltwriaeth feirniadol o sut mae'r rhain yn effeithio ar strategaeth a phenderfyniadau sefydliadau. Bydd y myfyrwyr yn trafod themâu penodol yn ymwneud â theorïau ac yn edrych yn ôl ar reoli enw da a gwersi a ddysgwyd ac yn ystyried sut y gellir trefnu cysylltiadau cyhoeddus yn y dyfodol. (Adroddiad 100%)

Y Digwyddiad Byw (30 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i roi cyfle ymarferol i'r myfyrwyr ddefnyddio'r holl sgiliau a gwybodaeth maent wedi'i feithrin ar y cwrs i drefnu digwyddiad. Bydd y myfyrwyr yn cyfrannu'n ymarferol i Gwmni Trefnu Digwyddiadau ac yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rheoli prosiectau a chynnal digwyddiadau drwy gynllunio, dylunio, gweithredu a gwerthuso'r digwyddiad. (Portffolio 45%, Cynnig Grŵp 20%, Dyddiadur Adfyfyriol 35%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu