Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Cwnsela
 • Hyd:
  • 3 blynedd (2 flynedd yn rhan-amser, 1 blwyddyn yn llawn amser)
  • 4 blynedd (rhan-amser)
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn eisoes wedi cwblhau cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela a bydd ganddynt ddiddordeb mewn bod yn gwnselwyr proffesiynol. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu eu potensial academaidd ac yn gwella'u cyfleoedd gwaith ym maes cwnsela.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu proffesiynol a phersonol er mwyn gallu bod yn gwnselwyr annibynnol sy'n gweithio'n unol â fframwaith moesegol ac arferion da BACP (British Association of Counselling and Psychotherapy). Mae'r cwrs yn bodloni'r gofynion ar gyfer bod yn gymwys am achrediad BACP. Mae'r cwrs yn hyblyg a gellir ei deilwra i gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Felly ceir cyfleoedd i astudio'n rhan-amser neu'n llawn amser i unigolion sydd un ai'n dychwelyd i addysg neu'n gweithio ym maes cwnsela ac yn awyddus i wella'u cymwysterau a'u statws neu gyfleoedd cyflogaeth.

Dylai ymgeiswyr wneud cais am y cwrs hwn trwy'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Cwnsela yma.

Gofynion mynediad

Rhaid bod gennych Dystysgrif Addysg Uwch mewn Cwnsela

I'r rhai sydd heb hyfforddiant blaenorol mewn sgiliau Cwnsela, gweler mwy o wybodaeth am gyrsiau a ddarperir gan GLLM lefel 2 a lefel 3 yma:

Gallu tystiolaethu lleiafswm o 150 awr o hyfforddiant achrededig lefel 2 a 3 Sgiliau a theorïau Cwnsela.

Pan fo myfyrwyr wedi cael seibiant o'u hastudiaethau ar ôl cwblhau eu Tystysgrif Addysg Uwch, dylid gwneud ceisiadau am fynediad uniongyrchol trwy'r broses Trosglwyddo Credydau.

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, gradd C/4 neu uwch.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau fod wedi'u haddysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu, sesiynau sgiliau yn cynnwys chwarae rôl. Dysgu'n annibynnol.

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu profiad gwaith eu hunain os yw'r rhan ofynnol o'u rhaglen, a byddant yn cael eu cefnogi gan dîm y cwrs.

Amserlen

 • Lefel 4 rhan-amser yn unig
 • Lefel 5 rhan-amser/llawn amser
 • Modiwlaidd ar lefel 4 a 5

Cyswllt:

Gillian Clarke (Rhaglen Arweinydd): clarke1g@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Asesiad

I'w gadarnhau.

Adborth

Pan fo hynny'n berthnasol, caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol. Mae adborth effeithiol yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gallant wella eu perfformiad yn y dyfodol.

Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i adfyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu gwella cyn eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r deilliannau dysgu.

Dilyniant

Gradd BA (Anrh) Cwnsela

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos