Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau, Llangefni, Pwllheli
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  International
 • Hyd:

  1-2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant ac mae'n ymwneud â'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sy'n gyffredin i bob maes peirianneg. Os ydych yn awyddus i fod yn Beiriannydd ac yn meddu ar y gofynion mynediad perthnasol, yna mae'r cwrs Peirianneg Estynedig Lefel 3 yn addas i chi.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg neu Rifedd a Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 perthnasol

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs a gofyn cwestiynau.

Cyflwyniad

Yn y flwyddyn gyntaf mae'r rhaglen yn cynnwys Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Peirianneg (sy'n gyfwerth â 1.5 Lefel A) a Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gwneud Gwaith Peirianneg. Mae'r ail flwyddyn yn cynnwys Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg (sydd gyda chymwysterau'r flwyddyn gyntaf yn gyfwerth â 3 Lefel A).

Yn ogystal, byddwch yn astudio rhaglen unigol i ddatblygu'ch sgiliau hanfodol (yn ddibynnol ar y campws a'ch proffil graddau). Gall y rhaglen gynnwys: Bagloriaeth Uwch Cymru, llythrennedd, rhifedd, tiwtorialau a sgiliau cyflogadwyedd

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • sesiynau yn y dosbarth
 • cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • gwaith myfyriwr ganolog
 • trafodaethau
 • sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • amgylchedd dysgu rhithwir (Moodle neu Google Classroom)
 • Hyfforddiant dan oruchwyliaeth hyfforddwr a dysgu o bell
 • Ymweliadau â diwydiant
 • 150 awr o brofiad gwaith

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • asesiadau ysgrifenedig
 • gwaith portffolio
 • profion ysgrifenedig
 • tasgau ymarferol ac arsylwi
 • profion ar-lein
 • arholiadau allanol (Blwyddyn 1 - 2 arholiad, Blwyddyn 2 - 1 arholiad)

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf:

 • gweithio
 • prentisiaeth
 • prentisiaeth uwch
 • prentisiaeth gradd
 • prifysgol

Gallwch hefyd ddewis gweithio mewn meysydd peirianegol mwy arbenigol fel:

 • peirianneg awyrennau
 • peirianneg drydanol/electronig
 • peirianneg forol
 • peirianneg fecanyddol/gweithgynhyrchu/cynnal a chadw
 • cynnal a chadw tyrbinau gwynt
 • cefnogaeth dechnegol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llangefni
Dolgellau