Sgiliau Digidol Estynedig ar gyfer TG, Rhwydweithio a Datblygu Meddalwedd (Lefel 3)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  1 blwyddyn (40 wythnos, 30 awr yr wythnos), yn cynnwys lleiafswm o 5 wythnos o brofiad gwaith (ac uchafswm o 12 wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes TG? Hoffech chi gael y cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth a/neu brentisiaeth?

Mae'r cwrs Rhaglen Ddysgu TG Uwch yn ymdrin ag ystod o feysydd sy'n greiddiol i TG, gyda phwyslais ar eich paratoi at ddilyniant yn y dyfodol a all gynnwys cyflogaeth, prentisiaeth neu astudio at gymhwyster addysg uwch.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn defnyddio cyfleusterau ardderchog, gan gynnwys ystafelloedd dosbarth gyda chyfarpar gwych ac ystafelloedd amlgyfrwng, rhwydweithio a chaledwedd, yn ogystal â gweithdy TG pwrpasol ar gyfer eich amser astudio personol. Bydd cyfleoedd hefyd i ehangu'r hyn a ddysgwch drwy ymweliadau gan siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp a theithiau.

Yn ogystal, byddwch yn treulio o leiaf pum wythnos mewn lleoliad gwaith - bydd hyn yn ychwanegiad gwych i'ch CV ar gyfer cyflogaeth i'r dyfodol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Teilyngdod mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Addysgir y rhaglen drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Arddangosiadau
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Asesiad:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Aseiniadau ymarferol
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiect

Dilyniant

Oherwydd bod y cwrs yn cynnig ystod eang o sgiliau TG, bydd gennych amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth, a bydd hyn yn cynnwys dilyniant i brentisiaeth.

Gallwch fynd ymlaen i raglenni Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, sy'n cynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Byddwn yn eich cefnogi drwy roi cyngor gyrfaol perthnasol a'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llandrillo-yn-Rhos