Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Meddygol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Busnes
 • Hyd:

  Un diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymwysterau hyn i bobl sy'n awyddus i ddatblygu eu gyrfa ym maes Gweinyddu Meddygol. Byddwch yn elwa ar ddysgu amrywiaeth o sgiliau defnyddiol ar gyfer gweithio mewn swyddfa a chyflawni tasgau gweinyddol mewn amgylchedd meddygol, e.e. Gofal yn y Gymuned, Gofal Sylfaenol, Gofal Eilaidd neu Sefydliadau Meddygol Preifat.

Byddwch yn trafod yr un meysydd â'r cwrs Lefel 2, ond ar lefel uwch er mwyn meithrin eich sgiliau gweithio, arwain a goruchwylio. Ymdrinnir â'r pynciau a ganlyn: sgiliau gweinyddu busnes a chyfathrebu, deall strwythur y GIG, termau meddygol, Iechyd a Diogelwch a deddfwriaeth, sgiliau cyfrifiadura hanfodol yn gysylltiedig â phrosesu geiriau a thrawsgrifio sain ym maes meddygaeth.


Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio amrywiaeth eang o dermau meddygol arbenigol, yn ogystal â dysgu sut i reoli eich amser a'ch llwyth gwaith, gweithio fel aelod effeithiol o dîm, rhoi systemau a gweithdrefnau gweinyddol effeithlon ar waith a meithrin y sgiliau ymarferol sy'n ofynnol i gynhyrchu dogfennau busnes a dogfennau meddygol priodol.

Byddwch yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen i gefnogi anghenion ymgynghorydd prysur a/neu dîm gofal iechyd tra hefyd yn delio â chleifion a chyflawni gwaith gweinyddwr meddygol. Byddwch yn meithrin eich sgiliau cyfathrebu ac yn dod i ddeall pwysigrwydd cyfrinachedd a gwaith tîm, gan sicrhau eich bod yn gallu bodloni anghenion eich sefydliad yn effeithiol.

Gall cymhwyster Lefel 3 mewn Gweinyddu Meddygol eich helpu i lwyddo mewn swydd weinyddol mewn sefydliad o unrhyw faint neu fath, gan gynnwys: Ysgrifennydd, Derbynnydd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Personol, Clerc Cofnodion Meddygol, Clerc Ward, a Goruchwyliwr Swyddfa neu Dîm.

Gofynion mynediad

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf, a/neu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol ym maes Gweinyddu, a/neu
 • Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Meddygol
 • Gall profiad cyfredol mewn swydd Weinyddol a chymwysterau eraill gael eu hystyried hefyd.

Gofynion hanfodol:

 • Prawf o gyflogaeth mewn swydd weinyddol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs a darparu tystiolaeth o brofiad perthnasol ym maes gweinyddu neu weinyddu meddygol.

Cyflwyniad

Defnyddir dulliau amrywiol i gyflwyno'r cwrs, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp a gweithdai ymarferol.

Asesiad

Bydd yr holl waith yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol: portffolio o wybodaeth; aseiniad – Cwestiynau gydag atebion byr; papur cwestiynau ysgrifenedig dyddiedig – asesiad wedi'i osod a'i farcio'n allanol; aseiniadau.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.