Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Meddygol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes
 • Hyd:

  Un diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymwysterau hyn i bobl sy'n awyddus i ddatblygu eu gyrfa ym maes Gweinyddu Meddygol. Byddwch yn elwa ar ddysgu amrywiaeth o sgiliau defnyddiol ar gyfer gweithio mewn swyddfa a chyflawni tasgau gweinyddol mewn amgylchedd meddygol, e.e. Gofal yn y Gymuned, Gofal Sylfaenol, Gofal Eilaidd neu Sefydliadau Meddygol Preifat.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan feithrin sgiliau cynhwysfawr a chael profiad ym mhob agwedd ar weinyddu mewn amgylchedd meddygol. Cewch wella'ch sgiliau a'ch cyflogadwyedd yn ogystal ag ennill cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithio i'r GIG.

Mae’r cwrs yn ymdrin â’r pynciau a ganlyn: sgiliau gweinyddu busnes, dealltwriaeth o strwythur y GIG, termau meddygol, Iechyd a Diogelwch, sgiliau cyfrifiadura hanfodol yn gysylltiedig â phrosesu geiriau a thrawsgrifio sain. Bydd y rhain yn meithrin eich sgiliau personol ac ymarferol o ran cyfathrebu'n effeithiol â chleifion, ymwelwyr ac aelodau o'r tîm gofal iechyd, deall y gweithdrefnau a ddefnyddir mewn ysbytai a meddygfeydd a defnyddio offer swyddfa a TG.

Gall cymhwyster Lefel 2 mewn Gweinyddu Meddygol eich helpu i lwyddo mewn swydd weinyddol mewn sefydliad o unrhyw faint neu fath, gan gynnwys:

Ysgrifennydd, Derbynnydd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Personol, Clerc Cofnodion Meddygol a Chlerc Ward.

Gofynion mynediad

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), a/neu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol ym maes Gweinyddu
 • Gall profiad cyfredol mewn swydd Weinyddol a chymwysterau eraill gael eu hystyried hefyd.

Gofynion hanfodol:

 • Prawf o gyflogaeth mewn swydd weinyddol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs a darparu tystiolaeth o brofiad perthnasol ym maes gweinyddu neu weinyddu meddygol.

Cyflwyniad

Defnyddir dulliau amrywiol i gyflwyno'r cwrs, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith grŵp a gweithdai ymarferol.

Asesiad

Bydd yr holl waith yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol: portffolio o wybodaeth; aseiniad – cwestiynau gydag atebion byr; papur cwestiynau ysgrifenedig dyddiedig – asesiad wedi'i osod a'i farcio'n allanol; aseiniadau.

Dilyniant

Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Meddygol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.